หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

15 มี.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

17 มิ.ย. 2563

17 มิ.ย. 2563

17 มิ.ย. 2563

17 มิ.ย. 2563

17 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายประภาส ปาลี
สาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
การดำเนินงาน ITA 2563
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.แม่แจ่ม
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  05831 - รพ.สต.ท่าผา
  05832 - รพ.สต.บ้านทับ
  05833 - รพ.สต.แม่ศึก
  05834 - รพ.สต.แม่ศึก
  05835 - รพ.สต.แม่นาจร
  05836 - รพ.สต.แม่นาจร
  05837 - รพ.สต.บ้านจันทร์
  05838 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05839 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05840 - รพ.สต.กองแขก
  10266 - สสช.บ้านแม่แฮเหนือ
  11120 - รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  13987 - รพ.สต.กองแขก
  13988 - รพ.สต.แม่แดด
  13989 - รพ.สต.แจ่มหลวง
  22380 - รพสต.บ้านนาฮ่อง
  23736 - รพช.วัดจันทร์
  23976 - รพสต.บ้านแม่ตะละ


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม
E-mail : mjhealth@hotmail.com โทร 053485100 โทรสาร 053485100
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ธวัฒชัย แก้วอ้วน