หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป 1.1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลลง website ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ 11:38:00 - 28 มิ.ย. 2562
2 . ประกาศทั่วไป 1.1.1 (รายงานสรุป) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 11:34:00 - 28 มิ.ย. 2562
3 . ประกาศทั่วไป 9.7.4 ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน... 23:45:00 - 25 มิ.ย. 2562
4 . ประกาศทั่วไป 9.2.3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 23:44:00 - 25 มิ.ย. 2562
5 . ประกาศทั่วไป 9.2.2 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 23:42:00 - 25 มิ.ย. 2562
6 . ประกาศทั่วไป 9.2.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 23:41:00 - 25 มิ.ย. 2562
7 . ประกาศทั่วไป 9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 23:40:00 - 25 มิ.ย. 2562
8 . ประกาศทั่วไป 9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระท... 23:38:00 - 25 มิ.ย. 2562
9 . ประกาศทั่วไป 9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 23:37:00 - 25 มิ.ย. 2562
10 . ประกาศทั่วไป 9.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ 23:36:00 - 25 มิ.ย. 2562
11 . ประกาศทั่วไป 9.1.5 วิสันทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 23:34:00 - 25 มิ.ย. 2562
12 . ประกาศทั่วไป 9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 23:33:00 - 25 มิ.ย. 2562
13 . ประกาศทั่วไป 9.1.3 โครงสร้างหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 23:32:00 - 25 มิ.ย. 2562
14 . ประกาศทั่วไป 9.1.2 นโยบายผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 23:31:00 - 25 มิ.ย. 2562
15 . ประกาศทั่วไป 9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 23:30:00 - 25 มิ.ย. 2562
16 . ประกาศทั่วไป 6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 17:31:00 - 25 มิ.ย. 2562
17 . ประกาศทั่วไป 6.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website หน่วยงาน 17:31:00 - 25 มิ.ย. 2562
18 . ประกาศทั่วไป 6.5 ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 17:29:00 - 25 มิ.ย. 2562
19 . ประกาศทั่วไป 6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 17:29:00 - 25 มิ.ย. 2562
20 . ประกาศทั่วไป 6.2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 17:28:00 - 25 มิ.ย. 2562
21 . ประกาศทั่วไป 6.3 หนังสือเชิญประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 17:28:00 - 25 มิ.ย. 2562
22 . ประกาศทั่วไป 6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 17:27:00 - 25 มิ.ย. 2562
23 . ประกาศทั่วไป 7.6.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website หน่วยงาน 17:09:00 - 25 มิ.ย. 2562
24 . ประกาศทั่วไป 5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 16:58:00 - 25 มิ.ย. 2562
25 . ประกาศทั่วไป 5.6.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website หน่วยงาน 16:58:00 - 25 มิ.ย. 2562
26 . ประกาศทั่วไป 5.4 ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 16:57:00 - 25 มิ.ย. 2562
27 . ประกาศทั่วไป 5.2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 16:54:00 - 25 มิ.ย. 2562
28 . ประกาศทั่วไป 5.3 หนังสือเชิญประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 16:54:00 - 25 มิ.ย. 2562
29 . ประกาศทั่วไป 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 16:52:00 - 25 มิ.ย. 2562
30 . ประกาศทั่วไป 7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 15:44:00 - 25 มิ.ย. 2562
31 . ประกาศทั่วไป 7.4 ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 15:43:00 - 25 มิ.ย. 2562
32 . ประกาศทั่วไป 7.3.2 รายงานการประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 15:42:00 - 25 มิ.ย. 2562
33 . ประกาศทั่วไป 7.3 หนังสือเชิญประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 15:39:00 - 25 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป 7.2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2562 15:38:00 - 25 มิ.ย. 2562
35 . ประกาศทั่วไป 7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 15:36:00 - 25 มิ.ย. 2562
36 . ประกาศทั่วไป 9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล 11:58:00 - 25 มิ.ย. 2562
37 . ประกาศทั่วไป 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 10:45:00 - 25 มิ.ย. 2562
38 . ประกาศทั่วไป 3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 10:44:00 - 25 มิ.ย. 2562
39 . ประกาศทั่วไป 4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 10:24:00 - 25 มิ.ย. 2562
40 . ประกาศทั่วไป 4.2 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 10:22:00 - 25 มิ.ย. 2562
41 . ประกาศทั่วไป 4.1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 10:16:00 - 25 มิ.ย. 2562
42 . ประกาศทั่วไป 1.1.3 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลง website ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ 10:08:00 - 25 มิ.ย. 2562
43 . ประกาศทั่วไป 1.1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256... 10:02:00 - 25 มิ.ย. 2562
44 . ประกาศทั่วไป 1.1.1 (บันทึกข้อความ) รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 09:48:00 - 25 มิ.ย. 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : MAEAIPHO@GMAIL.COM โทร 053-459-508 โทรสาร 053-459-001
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฐพงษ์ ดวงสิทธิ์
 HosThai.com