หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

19 พ.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

19 พ.ย. 2562

19 พ.ย. 2562

19 พ.ย. 2562

19 พ.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายศิรสิทธิ์ วงศ์ชัย
สาธารณสุขอำเภอขุนตาล
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ITAสาสุขขุนตาล
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  06794 - รพ.สต.บ้านพระเนตร
  06795 - รพ.สต.ต้า
  06796 - รพ.สต.ป่าตาล
  06797 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า
  06798 - รพ.สต.ยางฮอม
  06799 - รพ.สต.บ้านน้ำแพร่
  11199 - รพช.ขุนตาล


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
  รพช.เทิง
  รพช.พาน
  รพช.ป่าแดด
  รพช.แม่จัน
  รพช.เชียงแสน
  รพช.แม่สาย
  รพช.แม่สรวย
  รพช.เวียงป่าเป้า
  รพช.พญาเม็งราย
  รพช.เวียงแก่น
  รพช.ขุนตาล
  รพช.แม่ฟ้าหลวง
  รพช.แม่ลาว
  รพช.เวียงเชียงรุ้ง
  รพร.เชียงของ
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล หมู่ 14 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
E-mail : dpho_khuntan@hotmail.com โทร 053160700 โทรสาร 053797737
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศิรสิทธิ์ วงศ์ชัย
 HosThai.com