หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน หนังสือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ว... 15:40:00 - 02 ธ.ค. 2562
2 . ประกาศในหน่วยงาน หนังสือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ว... 15:40:00 - 02 ธ.ค. 2562
3 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสรุปผลจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 13:59:00 - 02 ธ.ค. 2562
4 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 12:46:00 - 02 ธ.ค. 2562
5 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน สขร.1เดือน พฤศจิกายน 2562 10:43:00 - 02 ธ.ค. 2562
6 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใ... 10:27:00 - 02 ธ.ค. 2562
7 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสรุปผลจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 13:52:00 - 01 พ.ย. 2562
8 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน สขร.1เดือน ตุลาคม 2562 13:35:00 - 01 พ.ย. 2562
9 . ประกาศในหน่วยงาน บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ แบบ สขร.1 รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10:33:00 - 31 ต.ค. 2562
10 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2... 13:25:00 - 22 ต.ค. 2562
11 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ... 13:14:00 - 22 ต.ค. 2562
12 . ประกาศในหน่วยงาน บันทึกข้อความลงนามกำหนดกรอบแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจั... 13:05:00 - 22 ต.ค. 2562
13 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน(วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562) 13:10:00 - 21 ต.ค. 2562
14 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13:10:00 - 21 ต.ค. 2562
15 . ประกาศในหน่วยงาน บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:00:00 - 21 ต.ค. 2562
16 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการอบรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส/การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2562 10:28:00 - 15 พ.ค. 2562
17 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน 10:22:00 - 12 มี.ค. 2562
18 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ตะพานหิน 09:43:00 - 12 มี.ค. 2562
19 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่... 09:27:00 - 12 ก.พ. 2562
20 . ประกาศในหน่วยงาน กลุ่มต่อต้านทุจริต กลุ่ม “สาธารณสุขตะพานหิน องค์กรคุณธรรม” 09:32:00 - 06 ก.พ. 2562
21 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ 09:05:00 - 01 ก.พ. 2562
22 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประ... 14:38:00 - 28 ม.ค. 2562
23 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 10:09:00 - 23 ม.ค. 2562
24 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่คู่มือและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 14:09:00 - 16 ม.ค. 2562
25 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ตะพานหิน 13:05:00 - 16 ม.ค. 2562
26 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน 12:12:00 - 14 ม.ค. 2562
27 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน 11:17:00 - 10 ม.ค. 2562
28 . ประกาศในหน่วยงาน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14:16:00 - 09 ม.ค. 2562
29 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ตะพานหิน 11:15:00 - 09 ม.ค. 2562
30 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 10:41:00 - 09 ม.ค. 2562
31 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบเวลาและการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 09:13:00 - 07 ม.ค. 2562
32 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่แบบ สขร.1 (รายไตรมาส) 10:29:00 - 28 ธ.ค. 2561
33 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11:32:00 - 26 ธ.ค. 2561
34 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องก... 09:09:00 - 26 ธ.ค. 2561
35 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 11:22:00 - 21 ธ.ค. 2561
36 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 10:55:00 - 21 ธ.ค. 2561
37 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ประจำปี 2562 09:50:00 - 19 ธ.ค. 2561
38 . ประกาศในหน่วยงาน การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 09:00:00 - 18 ธ.ค. 2561
39 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 10:33:00 - 26 พ.ย. 2561
40 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานถึงความเกี่่ยวข้องกับผู้เสนองาน... 14:40:00 - 12 พ.ย. 2561
41 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินการตามภารกิจ 10:42:00 - 31 ต.ค. 2561
42 . ประกาศในหน่วยงาน แผนบริหารจัดการงบดำเนินงานประจำปี 2562 09:41:00 - 18 ต.ค. 2561
43 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ คุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสั... 14:58:00 - 08 ต.ค. 2561
44 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 14:06:00 - 08 ต.ค. 2561
45 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(ตุลาคม2560-มิถุนายน2560) 13:12:00 - 28 มิ.ย. 2561
46 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 10:58:00 - 28 มิ.ย. 2561
47 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิจิตร 10:39:00 - 21 พ.ค. 2561
48 . ประกาศในหน่วยงาน ผังแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เด็กแรกเกิด-5ปี 11:11:00 - 06 ก.พ. 2561
49 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสอ.ตะพานหิน 10:26:00 - 06 ก.พ. 2561
50 . ประกาศในหน่วยงาน แผนงบดำเนินการ สสอ.ปี2561 10:11:00 - 08 ม.ค. 2561
51 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561 09:41:00 - 08 ม.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน หมู่ 1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056622353 โทรสาร 056622353
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษธน อินทะศร
 HosThai.com