หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

โพทะเล น่าอยู่  ประชาชนสุขภาพดี เทคโนโลยีทันสมัย  เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

                                บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

                             บริการสุขภาพองค์รวมทุกระดับอย่างมีคุณภาพ

                     บูรณาการความร่วมมือสร้างสุขภาพกับชุมชนและพหุภาคี

ยุทธศาสตร์

1.      การพัฒนาสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.      การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีในการคุ้มครองผู้บริโภคและ

จัดการสิ่งแวดล้อม

3.      การพัฒนาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

4.      การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม

5.      การพัฒนาดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

6.      การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ (GOAL)

          เป้าประสงค์ระยะสั้น

1.       พัฒนาระบบความปลอดภัยในการด้านยา

2.       พัฒนาภาพลักษณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3.       พัฒนาระบบสารสนเทศ

4.       พัฒนาระบบ NCD

5.       พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เป้าประสงค์ระยะยาว

      1 .ด้านการพัฒนา และการเรียนรู้ขององค์กร

      2. ด้านการบริการจัดการการมีส่วนร่วมของภาคี

      3. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

          วัฒนธรรมองค์กร

                 1.ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง                                                                       2.ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ่

     3.พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

     4.สร้างวัฒนธรรมแบบเครือญาติในการทำงาน

          ค่านิยมขององค์กร

                   1.องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization )

                   2.จิตอาสา(Public Mind) พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์  สู่สังคมสุขภาวะและความมีสุขภาพดีของประชาชน

                   3.ทำงานเป็นทีม(Team work) การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่

                   4.โปร่งใส(Transparency) : กลไกการทำงานขององค์กรที่สุจริต เปิดเผย มีช่องทางและข้อมูลข่าวสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

                   5.ใฝ่รู้(Enthusiasm) : มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

                   6.แบบอย่างสุขภาพดี (Health Idol) :พฤติกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นแบบอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรคการลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพร่างกายอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

                   7.พัฒนามาตรฐานพฤติกรรมบริการ : การสื่อสาร การฟัง การสนทนา การต้อนรับและบริการ การแต่งกายและบุคลิกภาพ


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์