หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน EB21_4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลตามกรอบแนวทาง 09:19:00 - 04 มิ.ย. 2563
2 . ประกาศในหน่วยงาน EB21_3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องถิอปฏิบัติ 09:18:00 - 02 มี.ค. 2563
3 . ประกาศในหน่วยงาน EB20_4 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.โพทะเล ปี 2563 09:11:00 - 30 ม.ค. 2563
4 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.7 หนังสือบันทึกข้อความสรุปผลข้อร้องเรียน 11:06:00 - 28 มิ.ย. 2562
5 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.8 หนังสือบันทึกข้อความสรุปผลข้อร้องเรียนและเผยแพร่เว็ปไซต์ 11:06:00 - 28 มิ.ย. 2562
6 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.6.1 แนวทางข้อร้องเรียน (2) 11:05:00 - 28 มิ.ย. 2562
7 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.6 หลักฐานช่องทางร้องเรียนและขั้นตอนผ่านระบบต่างๆ 11:04:00 - 28 มิ.ย. 2562
8 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.6 คู่มือปฏิบัติข้อร้องเรียน (1) 11:04:00 - 28 มิ.ย. 2562
9 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้ 11:03:00 - 28 มิ.ย. 2562
10 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนยื 11:03:00 - 28 มิ.ย. 2562
11 . ประกาศในหน่วยงาน EB16.1.1 หนังสือบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการข้อร้องเรียน 11:02:00 - 28 มิ.ย. 2562
12 . ประกาศในหน่วยงาน EB14.2คำสั่ง-สสจ.-ที่-12-ปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยีย 10:50:00 - 31 มี.ค. 2562
13 . ประกาศในหน่วยงาน EB14.3 ภาพประกอบรายงานผลการประเมิน 10:49:00 - 31 มี.ค. 2562
14 . ประกาศในหน่วยงาน EB14.2รายงานการประชุม-คปสอ.12-มี.ค.62 10:48:00 - 31 มี.ค. 2562
15 . ประกาศในหน่วยงาน EB26.3Flowchart-เรื่องการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 11:22:00 - 21 มี.ค. 2562
16 . ประกาศในหน่วยงาน EB26.1คำสั่ง-แต่งตั้งกรรมการการจัดทำคู่มือตามภารกิจหลักของสสอ.โพทะเล 11:21:00 - 21 มี.ค. 2562
17 . ประกาศในหน่วยงาน EB26.2ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือ-ตามภารกิจ 11:21:00 - 21 มี.ค. 2562
18 . ประกาศในหน่วยงาน EB24_1 การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ 13:23:00 - 14 มี.ค. 2562
19 . ประกาศในหน่วยงาน EB25.4กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคุ่มือ 11:16:00 - 08 มี.ค. 2562
20 . ประกาศในหน่วยงาน EB25.5รายงานผลการกำกับติดตาม-การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 11:16:00 - 08 มี.ค. 2562
21 . ประกาศในหน่วยงาน EB25.3รายงานการประชุมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล-2 11:15:00 - 08 มี.ค. 2562
22 . ประกาศในหน่วยงาน EB25.1ประกาศ-สสอ.โพทะเล-เรื่องระบบในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ-2 11:14:00 - 08 มี.ค. 2562
23 . ประกาศในหน่วยงาน EB25.2ประกาศระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่-2 11:14:00 - 08 มี.ค. 2562
24 . ประกาศในหน่วยงาน EB24_3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต ปี 2562 13:24:00 - 07 มี.ค. 2562
25 . ประกาศในหน่วยงาน EB24_4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:24:00 - 07 มี.ค. 2562
26 . ประกาศในหน่วยงาน EB24_2 ขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบป... 13:23:00 - 07 มี.ค. 2562
27 . ประกาศในหน่วยงาน EB13.5 หนังสือแจ้งเวียน การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผล 10:43:00 - 07 มี.ค. 2562
28 . ประกาศในหน่วยงาน EB13.4 ชี้แจงการประชุมชี้แจง การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลdki... 10:42:00 - 07 มี.ค. 2562
29 . ประกาศในหน่วยงาน EB13.2 กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน จนท.ผู้ปฏิบัติงา... 10:38:00 - 07 มี.ค. 2562
30 . ประกาศในหน่วยงาน EB23_2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:16:00 - 07 มี.ค. 2562
31 . ประกาศในหน่วยงาน EB23_1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:15:00 - 07 มี.ค. 2562
32 . ประกาศในหน่วยงาน EB22_3 รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 10:11:00 - 06 มี.ค. 2562
33 . ประกาศในหน่วยงาน EB22_4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:11:00 - 06 มี.ค. 2562
34 . ประกาศในหน่วยงาน EB22_2 ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์กร 10:10:00 - 06 มี.ค. 2562
35 . ประกาศในหน่วยงาน EB22_1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส คปสอ.โพทะเล ปี 2562 10:09:00 - 06 มี.ค. 2562
36 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.9. ขั้นตอนการให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน 17:57:00 - 04 มี.ค. 2562
37 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.7.7.5แบบสขร.1 17:56:00 - 04 มี.ค. 2562
38 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.9 พรบ.อำนวยความสะดวก2558 17:56:00 - 04 มี.ค. 2562
39 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.7.7.4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 60+แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 17:55:00 - 04 มี.ค. 2562
40 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.7.7.1แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา 17:54:00 - 04 มี.ค. 2562
41 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.7.7.2แผนจัดซื้อจัดจ้าง62-สสอ 17:54:00 - 04 มี.ค. 2562
42 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.5.2ขั้นตอนข้อร้องเรียน 17:53:00 - 04 มี.ค. 2562
43 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.3 หนังสือส่งแผนปฏิบัติการ2562 17:52:00 - 04 มี.ค. 2562
44 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.5.1หลักเกณฑ์การร้องเรียน 17:52:00 - 04 มี.ค. 2562
45 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 17:51:00 - 04 มี.ค. 2562
46 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน 17:51:00 - 04 มี.ค. 2562
47 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.5 วิสัยทัศน์ MOPH 17:50:00 - 04 มี.ค. 2562
48 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.6 ยุทธศาตร์ในประเทศ 17:50:00 - 04 มี.ค. 2562
49 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.7ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 17:50:00 - 04 มี.ค. 2562
50 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.8 ช้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาสุข 17:50:00 - 04 มี.ค. 2562
51 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 17:49:00 - 04 มี.ค. 2562
52 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.4 กฏกระทรวง 17:49:00 - 04 มี.ค. 2562
53 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.1.1 -2 ผู้บริหารหน่วยงาน+นโยบาย 17:48:00 - 04 มี.ค. 2562
54 . ประกาศในหน่วยงาน EB8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่เว็บไซต์ 17:24:00 - 04 มี.ค. 2562
55 . ประกาศในหน่วยงาน EB8.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 17:24:00 - 04 มี.ค. 2562
56 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศ 17:24:00 - 04 มี.ค. 2562
57 . ประกาศในหน่วยงาน EB8.2คำสั่งประกาศขึ้นเว็ปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล 17:23:00 - 04 มี.ค. 2562
58 . ประกาศในหน่วยงาน EB8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 17:23:00 - 04 มี.ค. 2562
59 . ประกาศในหน่วยงาน EB8.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศ 17:22:00 - 04 มี.ค. 2562
60 . ประกาศในหน่วยงาน EB4_3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:52:00 - 04 มี.ค. 2562
61 . ประกาศในหน่วยงาน EB4_1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร แบบสรุปสขร1 เดือนต.ค.61-กพ62 15:50:00 - 04 มี.ค. 2562
62 . ประกาศในหน่วยงาน EB21_2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:00:00 - 04 มี.ค. 2562
63 . ประกาศในหน่วยงาน EB21_1 ขอนำกรอบแนวทางและคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2562 14:57:00 - 04 มี.ค. 2562
64 . ประกาศในหน่วยงาน EB7.5 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศ 17:15:00 - 01 มี.ค. 2562
65 . ประกาศในหน่วยงาน EB7.6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 17:15:00 - 01 มี.ค. 2562
66 . ประกาศในหน่วยงาน EB7.3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17:14:00 - 01 มี.ค. 2562
67 . ประกาศในหน่วยงาน EB7.4ภาพกิจกรรมพชอ.อนุกรรมการ อุบัติเหตุ จุดตรวจสัญจร บ้านน้อย 17:14:00 - 01 มี.ค. 2562
68 . ประกาศในหน่วยงาน EB7.3รายงานการประชุม-พชอ_จุดตรวจสัญจรบ้านน้อย 17:13:00 - 01 มี.ค. 2562
69 . ประกาศในหน่วยงาน EB7.1+2โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโพทะเล ปี 62 สสอ.โพทะเล 17:12:00 - 01 มี.ค. 2562
70 . ประกาศในหน่วยงาน EB4_2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนต.ค.61-กพ62 แบบสขร1 15:51:00 - 28 ก.พ. 2562
71 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.6 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศ 17:06:00 - 11 ก.พ. 2562
72 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 17:06:00 - 11 ก.พ. 2562
73 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.5 ภาพถ่าย+รายชื่อ+สรุปผลการดำเนินงาน 17:05:00 - 11 ก.พ. 2562
74 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.4.2แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 62 17:04:00 - 11 ก.พ. 2562
75 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.3 รายงานการประชุม พชอ-อุบัติเหตุ 17:03:00 - 11 ก.พ. 2562
76 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.4.1หนังสือส่งแผนปฏิบัติการ2562 17:03:00 - 11 ก.พ. 2562
77 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.1-2 บันทึกข้อความ+โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโพทะเล ปี 62 16:56:00 - 11 ก.พ. 2562
78 . ประกาศในหน่วยงาน EB3_2.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ วงเงินสูงสุด 15:44:00 - 01 ก.พ. 2562
79 . ประกาศในหน่วยงาน EB3_1.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศวงเงิน5000 15:42:00 - 01 ก.พ. 2562
80 . ประกาศในหน่วยงาน EB17.3 สรุปผลการติดตาม การป้องกันการวางระบบการรับสินบน 09:14:00 - 23 ม.ค. 2562
81 . ประกาศในหน่วยงาน EB17.2 มาตรการกลไก การป้องกันการวางระบบการรับสิน 09:13:00 - 23 ม.ค. 2562
82 . ประกาศในหน่วยงาน EB17.1 ประกาศมาตรการ กลไก การวางระบบป้องกันการรับสินบน 09:11:00 - 23 ม.ค. 2562
83 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_5 ขออนุมัติจัดประชุมกลุ่มโปร่งใสต่อต้านทุจริต 16:27:00 - 22 ม.ค. 2562
84 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_4 รายงานปรับปรุงจำนวนข้อมูลสมาชิกและปฏิทินกลุ่มโปร่งใส 16:26:00 - 22 ม.ค. 2562
85 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:27:00 - 22 ม.ค. 2562
86 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_3 รายงานแผนปฏิบัติการกิจกรรม ต่อต้านทุจริต พัฒนาความโปร่งใส 13:26:00 - 22 ม.ค. 2562
87 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_2.2 ใยสมัครเข้าร่วมกลุ่มโปร่งใส สสอ.โพทะเล 13:25:00 - 22 ม.ค. 2562
88 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_2.1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ต่อต้านทุจริต พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 13:24:00 - 22 ม.ค. 2562
89 . ประกาศในหน่วยงาน EB19_1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส 13:23:00 - 22 ม.ค. 2562
90 . ประกาศในหน่วยงาน EB5_5 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศ 16:55:00 - 07 ม.ค. 2562
91 . ประกาศในหน่วยงาน EB5.6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 16:55:00 - 07 ม.ค. 2562
92 . ประกาศในหน่วยงาน EB5.3 ภาพถ่าย+รายชื่อการประชุม พชอ. 16:52:00 - 07 ม.ค. 2562
93 . ประกาศในหน่วยงาน EB5.4 ภาพถ่าย+รายชื่อการประชุม พชอ. 16:52:00 - 07 ม.ค. 2562
94 . ประกาศในหน่วยงาน EB5.1-2 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ+โครงการ 16:30:00 - 07 ม.ค. 2562
95 . ประกาศในหน่วยงาน EB5.3 รายงานการประชุม พชอ. 16:30:00 - 07 ม.ค. 2562
96 . ประกาศในหน่วยงาน EB18_4 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 15:59:00 - 27 ธ.ค. 2561
97 . ประกาศในหน่วยงาน EB18_2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 15:58:00 - 27 ธ.ค. 2561
98 . ประกาศในหน่วยงาน EB18_3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อ... 15:58:00 - 27 ธ.ค. 2561
99 . ประกาศในหน่วยงาน EB18_1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 15:55:00 - 27 ธ.ค. 2561
100 . ประกาศในหน่วยงาน EB20_4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:51:00 - 07 ธ.ค. 2561
101 . ประกาศในหน่วยงาน EB20_3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผลประโยชน์ทับซ้อน 15:45:00 - 07 ธ.ค. 2561
102 . ประกาศในหน่วยงาน EB20_2 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์... 15:39:00 - 07 ธ.ค. 2561
103 . ประกาศในหน่วยงาน EB20_1 ขอเชิญประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดผลประโยชน์ทับ... 15:28:00 - 07 ธ.ค. 2561
104 . ประกาศในหน่วยงาน EB15.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 10:57:00 - 04 ธ.ค. 2561
105 . ประกาศในหน่วยงาน EB15.1.2 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตจำจงสุจริต 10:56:00 - 04 ธ.ค. 2561
106 . ประกาศในหน่วยงาน EB15.1.3 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศเจตจำจงผู้บริหาร 10:56:00 - 04 ธ.ค. 2561
107 . ประกาศในหน่วยงาน EB15.1.1 หนังสือบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำจงสุจริต 10:55:00 - 04 ธ.ค. 2561
108 . ประกาศในหน่วยงาน EB3_1.1 แจ้งเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 15:47:00 - 26 ต.ค. 2561
109 . ประกาศในหน่วยงาน EB3_2.2 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562 15:45:00 - 26 ต.ค. 2561
110 . ประกาศในหน่วยงาน EB2_3 กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 15:41:00 - 26 ต.ค. 2561
111 . ประกาศในหน่วยงาน EB2_2 ข้อสั่งการดำเนินการตามมาตรการกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง 15:40:00 - 26 ต.ค. 2561
112 . ประกาศในหน่วยงาน EB2_1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง ITA 2562 15:39:00 - 26 ต.ค. 2561
113 . ประกาศในหน่วยงาน EB1_3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:35:00 - 26 ต.ค. 2561
114 . ประกาศในหน่วยงาน EB1_2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ61อจัดจ้างในรอบปีงบประ... 15:33:00 - 22 ต.ค. 2561
115 . ประกาศในหน่วยงาน EB1_1 ขอสั่งการให้ดำเนินวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13:28:00 - 08 ต.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์