หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB 5_3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 17:30:00 - 18 ธ.ค. 2563
2 . ประกาศทั่วไป EB 4_2.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารหน่วยง... 17:19:00 - 18 ธ.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป EB 4_3.3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารหน่วยง... 17:11:00 - 18 ธ.ค. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB 5_2.1.2 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย. 63 16:47:00 - 18 ธ.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB 5_1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และนำเผยแพร่บนเว็บไซส์หน่วยงาน ปี 2563 16:46:00 - 18 ธ.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป EB 5_2.1.1 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค. 63 16:46:00 - 18 ธ.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป EB 4_2.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564 16:02:00 - 18 ธ.ค. 2563
8 . ประกาศทั่วไป EB 4_2.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรอบระยะเวล... 15:59:00 - 18 ธ.ค. 2563
9 . ประกาศทั่วไป EB 4_3.3.1 บันทึกข้อความและหนังสือแจ้งเวียนจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สธ 0217ว.3001 ลว.1... 15:53:00 - 18 ธ.ค. 2563
10 . ประกาศทั่วไป EB 4_3.3.3 ไตรมาสที่ 1ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนต.ต.-ธ.ค.63 ซื้อบริการอินเตอร์เ... 15:51:00 - 18 ธ.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป EB 4_3.3.2 บันทึกข้อความ หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 15:50:00 - 18 ธ.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB 4_3.3.3 ไตรมาสที่ 1ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนต.ต.-ธ.ค.63 จ้างเหมาบริการ 15:50:00 - 18 ธ.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน 13:29:00 - 18 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB 4_1.1.4 คำสั่งมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด ประกาศ 13:09:00 - 18 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB 4_1.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 13:08:00 - 18 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB 4_1.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 64 13:08:00 - 18 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป EB 4_1.1.1 บันทึกข้อความ แจ้งการดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 13:07:00 - 18 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB3_3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารหน่วยงาน 12:43:00 - 18 ธ.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป EB3_2 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.โพทะเล 2563 12:40:00 - 18 ธ.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป EB3_1 บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอบนเว็บ ปี 2564 12:39:00 - 18 ธ.ค. 2563
21 . ประกาศทั่วไป EB2.12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 12:06:00 - 18 ธ.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 12:06:00 - 18 ธ.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 12:00:00 - 18 ธ.ค. 2563
24 . ประกาศทั่วไป EB2.9.5 แบบสขร-1-ไตรมาสที่1-เดือนตุลาคม-ธันวาคม-2563 11:59:00 - 18 ธ.ค. 2563
25 . ประกาศทั่วไป EB2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 11:59:00 - 18 ธ.ค. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ-ปีงบ-64 11:58:00 - 18 ธ.ค. 2563
27 . ประกาศทั่วไป EB2.9.3 บันทึกข้อความผลการดำเนินงาน ผู้บริหาร-รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ตามรอบร... 11:58:00 - 18 ธ.ค. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB2.9.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 11:58:00 - 18 ธ.ค. 2563
29 . ประกาศทั่วไป EB2.7-8 รายงานผลข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 63 11:57:00 - 18 ธ.ค. 2563
30 . ประกาศทั่วไป EB2.9.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง-สสอ.โพทะเล-2563 11:57:00 - 18 ธ.ค. 2563
31 . ประกาศทั่วไป EB2.6 คู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 11:56:00 - 18 ธ.ค. 2563
32 . ประกาศทั่วไป EB2.5 คู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ... 11:54:00 - 18 ธ.ค. 2563
33 . ประกาศทั่วไป EB2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กระทรวง-เขต3-สสจ 11:53:00 - 18 ธ.ค. 2563
34 . ประกาศทั่วไป EB2.3 แผนปฏิบัติการ ปี งปม 64 ที่ได้รับการอนุมัติ 11:53:00 - 18 ธ.ค. 2563
35 . ประกาศทั่วไป EB2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 11:53:00 - 18 ธ.ค. 2563
36 . ประกาศทั่วไป EB2.1.14 คกก จริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 11:52:00 - 18 ธ.ค. 2563
37 . ประกาศทั่วไป EB2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 11:52:00 - 18 ธ.ค. 2563
38 . ประกาศทั่วไป EB2.1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 11:51:00 - 18 ธ.ค. 2563
39 . ประกาศทั่วไป EB2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 11:51:00 - 18 ธ.ค. 2563
40 . ประกาศทั่วไป EB2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาสุข 11:51:00 - 18 ธ.ค. 2563
41 . ประกาศทั่วไป EB2.1.9 วิสัยทัศน์ MOPH 11:50:00 - 18 ธ.ค. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB2.1.10 ยุทธศาตร์ในประเทศ 11:50:00 - 18 ธ.ค. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ สสอ.โพทะเล 11:49:00 - 18 ธ.ค. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB2.1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบต่างๆ 11:49:00 - 18 ธ.ค. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564 11:48:00 - 18 ธ.ค. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB2.1.4 หน้าที่และอำนาจ กฏกระทรวง 11:47:00 - 18 ธ.ค. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 11:43:00 - 18 ธ.ค. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 11:42:00 - 18 ธ.ค. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 11:36:00 - 18 ธ.ค. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB8.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2-63 16:22:00 - 17 ธ.ค. 2563
51 . ประกาศทั่วไป EB8.2.2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลปฏิบัิตราชการ รอบ 2 ปี 2563 16:19:00 - 17 ธ.ค. 2563
52 . ประกาศทั่วไป EB8.2.1 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนขั้นเงินเดือน-ดีเด่น 2-63 16:18:00 - 17 ธ.ค. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 20:57:00 - 16 พ.ย. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่เว็บไซต์ 20:51:00 - 16 พ.ย. 2563
55 . ประกาศทั่วไป EB1.1-3 หนังสือบันทึกข้อความ คำสั่ง กรอบแนวทางขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็ป... 20:50:00 - 16 พ.ย. 2563
56 . ประกาศทั่วไป EB17_2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:54:00 - 13 พ.ย. 2563
57 . ประกาศทั่วไป EB17_3 แผนและผลปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 1) 09:54:00 - 13 พ.ย. 2563
58 . ประกาศทั่วไป EB4_3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 21:00:00 - 02 ก.ย. 2563
59 . ประกาศทั่วไป EB4_2.10 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ค.63 20:58:00 - 02 ก.ย. 2563
60 . ประกาศทั่วไป EB4_2.11 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ส.ค.63 20:58:00 - 02 ก.ย. 2563
61 . ประกาศทั่วไป EB4_2.9 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย. 63 20:57:00 - 02 ก.ย. 2563
62 . ประกาศทั่วไป EB3_2.1หลักฐานชุดอนุมัติเบิกจ่าย วงเงินสูงสุด 20:38:00 - 02 ก.ย. 2563
63 . ประกาศทั่วไป EB3_2.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 20:38:00 - 02 ก.ย. 2563
64 . ประกาศทั่วไป EB3_1.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 20:37:00 - 02 ก.ย. 2563
65 . ประกาศทั่วไป EB3_2 บันทึกข้อความ มีวงเงินสูงสุด 20:37:00 - 02 ก.ย. 2563
66 . ประกาศทั่วไป EB25_5.8 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 20:27:00 - 02 ก.ย. 2563
67 . ประกาศทั่วไป EB25_6 บันทึกเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 20:27:00 - 02 ก.ย. 2563
68 . ประกาศทั่วไป EB25_5.5 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 20:26:00 - 02 ก.ย. 2563
69 . ประกาศทั่วไป EB25_5.6 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 20:26:00 - 02 ก.ย. 2563
70 . ประกาศทั่วไป EB25_5.7 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 20:26:00 - 02 ก.ย. 2563
71 . ประกาศทั่วไป EB25_5.3 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 20:25:00 - 02 ก.ย. 2563
72 . ประกาศทั่วไป EB25_5.4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 20:25:00 - 02 ก.ย. 2563
73 . ประกาศทั่วไป EB24_4 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 19:54:00 - 02 ก.ย. 2563
74 . ประกาศทั่วไป EB24_5 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอ... 19:54:00 - 02 ก.ย. 2563
75 . ประกาศทั่วไป EB24_2รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ 31 กค 63 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามฯ 19:53:00 - 02 ก.ย. 2563
76 . ประกาศทั่วไป EB24_3 รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ 31 กค 63แผนและผลปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมชมรม... 19:53:00 - 02 ก.ย. 2563
77 . ประกาศทั่วไป EB18_5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 19:11:00 - 02 ก.ย. 2563
78 . ประกาศทั่วไป EB26_2แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก-หรือการให้บริการประชาชน 18:36:00 - 02 ก.ย. 2563
79 . ประกาศทั่วไป EB21_5คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 63 18:31:00 - 02 ก.ย. 2563
80 . ประกาศทั่วไป EB20_3 รายงานการจัดประชุม 18:28:00 - 02 ก.ย. 2563
81 . ประกาศทั่วไป EB18_6.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร รายงานส... 16:14:00 - 02 ก.ย. 2563
82 . ประกาศทั่วไป EB9.7.7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สขร.1 22:35:00 - 31 ส.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป EB12.1-2 รง.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน ไตรมาส 4_63 20:59:00 - 31 ส.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป EB7_5 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลและขอเผยแพร่ประกาศ ไตรมาส 4-63 19:41:00 - 31 ส.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป EB7-4 รายชื่อ+ภาพถ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 150763 19:40:00 - 31 ส.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป EB16.8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร ไตรมาส 4-6... 18:57:00 - 31 ส.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป EB16.7 หนังสือบันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 4-63 18:53:00 - 31 ส.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป EB2_3.3.3 หลักฐานชุดอนุมัติเบิกจ่าย ไตรมาส 3 17:22:00 - 05 มิ.ย. 2563
89 . ประกาศทั่วไป EB19_5.1หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของชมรมStrong 13:25:00 - 05 มิ.ย. 2563
90 . ประกาศทั่วไป EB19_6 ผู้บังคับบัญชา อนุมัติให้นำกิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ผ่านเว... 13:25:00 - 05 มิ.ย. 2563
91 . ประกาศทั่วไป EB19_4.1 กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานหน่วยงาน 13:24:00 - 05 มิ.ย. 2563
92 . ประกาศทั่วไป EB19_5หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 13:24:00 - 05 มิ.ย. 2563
93 . ประกาศทั่วไป EB19_3.2 บันทึกรายงานการปรับปรุงสมาชิกและปฏิทินกิจกรรม และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว... 13:23:00 - 05 มิ.ย. 2563
94 . ประกาศทั่วไป EB19_3.3 รายชื่่อสมาชิกชมรมstrongและปฏิทินการดำเนินงานชมรม 13:23:00 - 05 มิ.ย. 2563
95 . ประกาศทั่วไป EB19_4 ภาพหลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง 13:23:00 - 05 มิ.ย. 2563
96 . ประกาศทั่วไป EB19_2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารที่โปร่งใสของหน่วยงาน ชมรม STRONG สาสุขโพทะเล 13:22:00 - 05 มิ.ย. 2563
97 . ประกาศทั่วไป EB19_3 ระเบียบแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 13:22:00 - 05 มิ.ย. 2563
98 . ประกาศทั่วไป EB19_3.1 แผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริต พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี ... 13:22:00 - 05 มิ.ย. 2563
99 . ประกาศทั่วไป EB19_1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานอย่างเป็นทางการ 13:21:00 - 05 มิ.ย. 2563
100 . ประกาศทั่วไป EB6_6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการปรับแผน และขอเผยแพร่ประกาศ 040663 20:35:00 - 04 มิ.ย. 2563
101 . ประกาศทั่วไป EB6-5 ใบเซ็นชื่อ+ภาพกิจกรรม+สรุปการประชุมปรับแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20:32:00 - 04 มิ.ย. 2563
102 . ประกาศทั่วไป EB4_1.1 บันทึกข้อความ นำเสนอบนเว็บ ปี 2563 16:50:00 - 04 มิ.ย. 2563
103 . ประกาศทั่วไป EB4_3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 16:33:00 - 04 มิ.ย. 2563
104 . ประกาศทั่วไป EB4_2.8 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค. 63 16:19:00 - 04 มิ.ย. 2563
105 . ประกาศทั่วไป EB4_2.7 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เม.ย. 63 16:18:00 - 04 มิ.ย. 2563
106 . ประกาศทั่วไป EB4_2.6 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มี.ค. 63 16:17:00 - 04 มิ.ย. 2563
107 . ประกาศทั่วไป EB18_5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 13:48:00 - 04 มิ.ย. 2563
108 . ประกาศทั่วไป EB18_3 ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 13:46:00 - 04 มิ.ย. 2563
109 . ประกาศทั่วไป EB18_1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชกา... 13:45:00 - 04 มิ.ย. 2563
110 . ประกาศทั่วไป EB16.8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร ไตรมาส 3-6... 21:06:00 - 02 มิ.ย. 2563
111 . ประกาศทั่วไป EB16.7 หนังสือบันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 3-63 21:03:00 - 02 มิ.ย. 2563
112 . ประกาศทั่วไป EB12.1-2 รง.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน ไตรมาส 3_63 16:22:00 - 02 มิ.ย. 2563
113 . ประกาศทั่วไป EB3_2.1หลักฐานชุดอนุมัติเบิกจ่าย วงเงินสูงสุด 10:48:00 - 01 มิ.ย. 2563
114 . ประกาศทั่วไป EB3_2.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 10:48:00 - 01 มิ.ย. 2563
115 . ประกาศทั่วไป EB3_1.1หลักฐานชุดอนุมัติวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 10:47:00 - 01 มิ.ย. 2563
116 . ประกาศทั่วไป EB3_1.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 10:47:00 - 01 มิ.ย. 2563
117 . ประกาศทั่วไป EB3_2 บันทึกข้อความ มีวงเงินสูงสุด 10:47:00 - 01 มิ.ย. 2563
118 . ประกาศทั่วไป EB3_1 บันทึกข้อความ มีวงเงิน5000บาทขึ้นไป 10:46:00 - 01 มิ.ย. 2563
119 . ประกาศทั่วไป EB2_3.3.2 หลักฐานชุดอนุมัติเบิกจ่าย 10:23:00 - 01 มิ.ย. 2563
120 . ประกาศทั่วไป EB26_2แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก-หรือการให้บริการประชาชน 09:32:00 - 01 มิ.ย. 2563
121 . ประกาศทั่วไป EB20_3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 09:24:00 - 01 มิ.ย. 2563
122 . ประกาศทั่วไป EB19_3.5หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 09:20:00 - 01 มิ.ย. 2563
123 . ประกาศทั่วไป EB19_3.4 กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานหน่วยงาน 09:19:00 - 01 มิ.ย. 2563
124 . ประกาศทั่วไป EB10.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร ปรับแผน 6 ... 10:19:00 - 18 พ.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป EB 10.3 ปรับแผนคบสอ รอบ 6 เดือน 150563 10:12:00 - 18 พ.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป EB14_2-4 ใบเซ็นชื่อผู้เช่าร่วมกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ1 มี.ค.63 15:48:00 - 01 พ.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป EB14.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 มี.... 11:48:00 - 01 พ.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป EB14_2-3 หลักฐานการประชุม รง.ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก+ภาพถ่าย รอบ1มี... 11:44:00 - 01 พ.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป EB12.1-2 รง.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน ไตรมาส 2_63 09:48:00 - 21 ม.ย. 2563
130 . ประกาศทั่วไป EB26_1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประช... 23:59:00 - 06 มี.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB26_1.2.2ขั้นตอนการจัดซื้อไม่เกิน 100000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สสอ.โพทะเล 23:57:00 - 06 มี.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป EB26_1.2.3ลำดับเอกสารการจัดซื้อ สสอ.โพทะเล 23:57:00 - 06 มี.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป EB26_1.2.1flow chart การจัดซื้อน้อยกว่า1แสน สสอ.โพทะเล 23:56:00 - 06 มี.ค. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB26_1.2.4flowchart ระยะเวลา 23:46:00 - 06 มี.ค. 2563
135 . ประกาศทั่วไป EB26_1.3คู่มือพรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 23:41:00 - 06 มี.ค. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB26_1.2คู่มือปฏิบัติงานระเบียบพัสดุ ตามพรบ. 2560 23:40:00 - 06 มี.ค. 2563
137 . ประกาศทั่วไป EB26_1.1คู่มือแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัย 23:39:00 - 06 มี.ค. 2563
138 . ประกาศทั่วไป EB25_6 บันทึกเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 23:33:00 - 06 มี.ค. 2563
139 . ประกาศทั่วไป EB24_4 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอ... 23:28:00 - 06 มี.ค. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB25_5.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 23:26:00 - 06 มี.ค. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB25_5.2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข... 23:26:00 - 06 มี.ค. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB25_2 คู่มือระเบียบพัสดุ 23:25:00 - 06 มี.ค. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB25_3flowchart วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบแต่ละงาน 23:25:00 - 06 มี.ค. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB25_1ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 23:24:00 - 06 มี.ค. 2563
145 . ประกาศทั่วไป EB24_3 คำสั่งและแผนชมรมคุณธรรมจริยธรรมโพทะเลและแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม 23:24:00 - 06 มี.ค. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB24_1 บันทึกข้อความการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบ... 23:22:00 - 06 มี.ค. 2563
147 . ประกาศทั่วไป EB23_4 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอ... 23:21:00 - 06 มี.ค. 2563
148 . ประกาศทั่วไป EB23_3 แผนและผลปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม 23:20:00 - 06 มี.ค. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB23_1 คำสั่งและแผนชมรมคุณธรรมจริยธรรมโพทะเล 23:19:00 - 06 มี.ค. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB23_2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามฯทุจริต 23:18:00 - 06 มี.ค. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB22_4.2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาคุณธรร... 23:16:00 - 06 มี.ค. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB22_4.1 บันทึกข้อความ รายงานสรุปการประชุึม 23:13:00 - 06 มี.ค. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB22_4.1.1รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทั... 23:13:00 - 06 มี.ค. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB22_1.3 ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในอ... 23:12:00 - 06 มี.ค. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB22_1.1.3 บันทึกข้อความ หนังสือเชิญประชุมพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร 23:11:00 - 06 มี.ค. 2563
156 . ประกาศทั่วไป EB22_1.1โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ 23:11:00 - 06 มี.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB22_1.2 บันทึกข้อความประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส... 23:11:00 - 06 มี.ค. 2563
158 . ประกาศทั่วไป EB17-5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 22:17:00 - 06 มี.ค. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB17-3-หนังสือ-ว-มาตรการรับสินบน 22:14:00 - 06 มี.ค. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB17-4-สรุป-กำกับติดตามและรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน 22:14:00 - 06 มี.ค. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB17-1-2-บันทึกข้อความ+ประกาศคำสั่งป้องกันการสินบน 22:13:00 - 06 มี.ค. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB22_1.3.1 รายชื่อและภาพกิจกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม 17:30:00 - 06 มี.ค. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB24_2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามฯ 16:43:00 - 06 มี.ค. 2563
164 . ประกาศทั่วไป EB4_1 บันทึกข้อความ นำเสนอบนเว็บ ปี 2563 15:38:00 - 06 มี.ค. 2563
165 . ประกาศทั่วไป EB3_3.2 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ63 15:27:00 - 06 มี.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป EB 2_3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรอบระยะเวล... 14:31:00 - 06 มี.ค. 2563
167 . ประกาศทั่วไป EB9.10แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 22:41:00 - 04 มี.ค. 2563
168 . ประกาศทั่วไป EB9.9.3 แผนผังควบคุมกำกับงานพัสดุ Flow chart 22:37:00 - 04 มี.ค. 2563
169 . ประกาศทั่วไป EB9.9.1 พรบ.อำนวยความสะดวก2558 22:36:00 - 04 มี.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB9.9.2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 22:36:00 - 04 มี.ค. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB9.7.7.4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 60+แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 22:35:00 - 04 มี.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป EB9.8 คู่มือปฏิบัติงานระเบียบพัสดุ ตามพรบ. 2560 22:35:00 - 04 มี.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB9.7.7.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง-สสอ.โพทะเล-2562 22:34:00 - 04 มี.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB9.7.7.2 แผนจัดหาพัสดุปีงบ2563. 22:34:00 - 04 มี.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB9.7.7.3 บันทึกข้อความเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 22:34:00 - 04 มี.ค. 2563
176 . ประกาศทั่วไป EB9.5.2ขั้นตอนข้อร้องเรียน 22:33:00 - 04 มี.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป EB9.6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน 22:33:00 - 04 มี.ค. 2563
178 . ประกาศทั่วไป EB9.4 แผนเงินงบดำเนินการปี63สสอ.โพทะเล 22:32:00 - 04 มี.ค. 2563
179 . ประกาศทั่วไป EB9.5.1หลักเกณฑ์การร้องเรียน 22:32:00 - 04 มี.ค. 2563
180 . ประกาศทั่วไป EB9.3แผนปฏิบัติการปีงบ2563ที่ได้รับอนุมัติ 22:31:00 - 04 มี.ค. 2563
181 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาสุข 22:30:00 - 04 มี.ค. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 22:30:00 - 04 มี.ค. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB9.2 นโยบายและยุทธ์ศาสตร์ 63_นพ_สสจ 22:30:00 - 04 มี.ค. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.6 ยุทธศาตร์ในประเทศ 22:29:00 - 04 มี.ค. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.7 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 22:29:00 - 04 มี.ค. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.8ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 22:29:00 - 04 มี.ค. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.4 กฏกระทรวง 22:28:00 - 04 มี.ค. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.5 วิสัยทัศน์ MOPH 22:28:00 - 04 มี.ค. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 22:27:00 - 04 มี.ค. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB9.1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 22:27:00 - 04 มี.ค. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB16.8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 20:11:00 - 04 มี.ค. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB16.7 หนังสือบันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน 20:09:00 - 04 มี.ค. 2563
193 . ประกาศทั่วไป EB16.4 แผนผังขั้นตอนข้อร้องเรียน 20:08:00 - 04 มี.ค. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB16.5 ข้อร้องเรียนและรายงานผลการร้องเรียน 20:08:00 - 04 มี.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB16.2 หลักฐานช่องทางร้องเรียนและขั้นตอนผ่านระบบต่างๆ 20:07:00 - 04 มี.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป EB16.3 คู่มือปฏิบัติข้อร้องเรียน 20:07:00 - 04 มี.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป EB16.1 หนังสือบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการข้อร้องเรียน 20:05:00 - 04 มี.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB14.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 17:48:00 - 04 มี.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB14_2-3 หลักฐานการประชุม รง.ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก+ภาพถ่าย 17:45:00 - 04 มี.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป EB 16.3 คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 17:06:00 - 04 มี.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB13_6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 17:00:00 - 04 มี.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป EB13_4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบ 16:56:00 - 04 มี.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป EB13_5 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศประเมินงานขั้นต่ำ 16:56:00 - 04 มี.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป EB13_3.6ระเบียบกระทรวงการคลังว่สด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 16:55:00 - 04 มี.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB13_3.7 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สธ0201.034ว224... 16:55:00 - 04 มี.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป EB13_3.8 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินฯและต่อสัญญาจ้าง-พกส 16:55:00 - 04 มี.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB13_3.3แบบสรุปการประเมินผลการปฏบัติราชการ 16:54:00 - 04 มี.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB13_3.4กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏบัติราชการให... 16:54:00 - 04 มี.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป EB13_3.5การประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานราชการ ที่ สธ0201.034ว275 ลงวันที่ 21ต... 16:54:00 - 04 มี.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป EB13_3.1ประกาศ สป.การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 16:53:00 - 04 มี.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB13_3.2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติราชการของข้าราชการพลเริอน ก.พ.ที่นร... 16:53:00 - 04 มี.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB13_1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่การกำหนดมาตรการปฏิบัติงานต่ำ 16:52:00 - 04 มี.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB13_2 ประกาศมาตรการการบริการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต... 16:52:00 - 04 มี.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB16.3.1คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสฯ ปี 2560 11:07:00 - 04 มี.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB16.3.1คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสฯ ปี 2560 11:04:00 - 04 มี.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB16.3 คู่มือปฏิบัติข้อร้องเรียน 10:44:00 - 04 มี.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป EB16.3 คู่มือปฏิบัติข้อร้องเรียน 10:44:00 - 04 มี.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป EB8.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 23:05:00 - 03 มี.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่เว็บไซต์ 22:58:00 - 03 มี.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB8.1-3 หนังสือบันทึกข้อความ คำสั่ง กรอบแนวทางขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็ป... 22:57:00 - 03 มี.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป EB21_1 บันทึกข้อความบันทึกขออนำกรอบแนวางและคู่มือป้องกันผล เผยแพร่ผ่านเว็บ 23:05:00 - 02 มี.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB21คำสั่งมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 23:02:00 - 02 มี.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB7_5 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลและขอเผยแพร่ประกาศ 11:41:00 - 29 ก.พ. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB7_4รายชื่อ+ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยน ม.3 ต.ท่านั่ง 180263 11:38:00 - 29 ก.พ. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB7_3วารประชุมสรุปเยี่ยมเสริมพลัง 180263 11:37:00 - 29 ก.พ. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB7_1-2 บันทึกข้อความและ โครงการ พชอ. ย.1_63 11:36:00 - 29 ก.พ. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB6_6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลและขอเผยแพร่ประกาศ 11:32:00 - 29 ก.พ. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB6_5ภาพกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ สวล. ครั้งที่ 1 11:23:00 - 29 ก.พ. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB6_3รายชื่อ+วาระประชุม อนุกรรมการ พชอ.สวล.280163 11:22:00 - 29 ก.พ. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB6_4แผน พชอ.สวล. 11:22:00 - 29 ก.พ. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB6_1-2 บันทึกข้อความและ โครงการ พชอ. ย.1_63 11:20:00 - 29 ก.พ. 2563
232 . ประกาศทั่วไป EB4_3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 22:28:00 - 28 ก.พ. 2563
233 . ประกาศทั่วไป EB4_2.5 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ. 63 22:26:00 - 28 ก.พ. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB3_3.3 บันทึกข้อความ นำเสนอบนเว็บ ปี 2563 22:19:00 - 28 ก.พ. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB3_3.2.1ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 22:16:00 - 28 ก.พ. 2563
236 . ประกาศทั่วไป EB3_3.2.2แผนงบประมาณค่าบริหารจัดการปี-2563 22:16:00 - 28 ก.พ. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB3_2.1 ชุดอนุมัติน้ำมันเดือนม.ค.63ที่มีวงเงินสูงสุด 22:15:00 - 28 ก.พ. 2563
238 . ประกาศทั่วไป EB3_2 บันทึกข้อความ มีวงเงินสูงสุด 22:13:00 - 28 ก.พ. 2563
239 . ประกาศทั่วไป EB3_1 บันทึกข้อความ มีวงเงิน5000 22:12:00 - 28 ก.พ. 2563
240 . ประกาศทั่วไป EB4_2.5 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ. 63 15:48:00 - 28 ก.พ. 2563
241 . ประกาศทั่วไป EB4_2.3 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค. 62 15:47:00 - 28 ก.พ. 2563
242 . ประกาศทั่วไป EB4_2.4 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ม.ค.63 15:47:00 - 28 ก.พ. 2563
243 . ประกาศทั่วไป EB20_3 บันทึกข้อความรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิ... 22:55:00 - 30 ม.ค. 2563
244 . ประกาศทั่วไป EB20_2 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 22:53:00 - 30 ม.ค. 2563
245 . ประกาศทั่วไป EB20_3.1 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 22:53:00 - 30 ม.ค. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB20_1 บันทึกข้อความขออนุมัติการจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 22:52:00 - 30 ม.ค. 2563
247 . ประกาศทั่วไป EB20_4 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.โพทะเล ปี 2563 09:28:00 - 30 ม.ค. 2563
248 . ประกาศทั่วไป EB20_4.1 บันทึกข้อความรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเ... 09:26:00 - 30 ม.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB19_3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินการจัดประชุม ปี 63 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่า... 22:46:00 - 28 ม.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB19_3.2 ภาพกิจกรรมการประชุมชมรมstriong 22:46:00 - 28 ม.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป EB19_3.3 บันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโปร่งใส และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซ... 22:46:00 - 28 ม.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB19_2.1.1 บันทึกรายงานแผนปฏิบัติการ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 22:45:00 - 28 ม.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB19_2.2 รายชื่่อสมาชิกชมรมstrong 22:45:00 - 28 ม.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป EB19_2.2.1 บันทึกรายงานการปรับปรุงสมาชิกและปฏิทินกิจกรรม และขออนุญาตเผยแพร่ผ่าน... 22:45:00 - 28 ม.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป EB19_1.2วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารที่โปร่งใสของหน่วยงาน 22:44:00 - 28 ม.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป EB19_2.1 แผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริต พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี ... 22:44:00 - 28 ม.ค. 2563
257 . ประกาศทั่วไป EB19_1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง 22:43:00 - 28 ม.ค. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB15.1-4 หน่วยงานมีการเผนแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน 18:18:00 - 08 ม.ค. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB12.1-2 รง.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน ไตรมาส 1_63 17:50:00 - 08 ม.ค. 2563
260 . ประกาศทั่วไป EB18_6.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร รายงานส... 22:36:00 - 07 ม.ค. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB18_4บันทึกลงนาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าร... 22:34:00 - 07 ม.ค. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB18_5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 22:34:00 - 07 ม.ค. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB18_2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 22:33:00 - 07 ม.ค. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB18_3 ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 22:33:00 - 07 ม.ค. 2563
265 . ประกาศทั่วไป EB18_1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชกา... 22:32:00 - 07 ม.ค. 2563
266 . ประกาศทั่วไป EB3_3.2 บันทึกข้อความ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ63 22:15:00 - 06 ม.ค. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB20_3 รายงานการจัดประชุม 22:02:00 - 06 ม.ค. 2563
268 . ประกาศทั่วไป EB25_4- หนังสือแจ้งเวียนให้รพ.สต.ใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 15:41:00 - 02 ม.ค. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB18.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 11:36:00 - 24 ธ.ค. 2562
270 . ประกาศทั่วไป EB5_6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 19:08:00 - 23 ธ.ค. 2562
271 . ประกาศทั่วไป EB5_4ภาพกิจกรรมประชุม พชอ.ครั้งที่ 1 191262 18:37:00 - 23 ธ.ค. 2562
272 . ประกาศทั่วไป EB5_5 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศ พชอ.ครั้งที่ 1 18:37:00 - 23 ธ.ค. 2562
273 . ประกาศทั่วไป EB5_3.2วาระประชุม ครั้งที่ 1 191262 18:36:00 - 23 ธ.ค. 2562
274 . ประกาศทั่วไป EB5_1-2 บันทึกข้อความและ โครงการ พชอ. ย.1_63 18:35:00 - 23 ธ.ค. 2562
275 . ประกาศทั่วไป EB5_3.1รายชื่อประชุม-พชอ.19ธ.ค.62 18:35:00 - 23 ธ.ค. 2562
276 . ประกาศทั่วไป EB5_1แผนปฏิบัติการปีงบ2563ที่ได้รับอนุมัติ 16:34:00 - 23 ธ.ค. 2562
277 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 16:55:00 - 07 ธ.ค. 2562
278 . ประกาศทั่วไป EB4.3-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 16:22:00 - 02 ธ.ค. 2562
279 . ประกาศทั่วไป EB4.2.2-บันทึกข้อความ-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-รอบเดือน-พ.ย.-62 16:20:00 - 02 ธ.ค. 2562
280 . ประกาศทั่วไป EB4.2.1-บันทึกข้อความ-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-รอบเดือน-ต.ค.-62 16:10:00 - 02 ธ.ค. 2562
281 . ประกาศทั่วไป EB4.2 บันทึกข้อความแจ้งการดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25... 15:35:00 - 02 ธ.ค. 2562
282 . ประกาศทั่วไป EB4.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนตุลาคม 2562 – พฤ... 15:30:00 - 02 ธ.ค. 2562
283 . ประกาศทั่วไป EB2.3.3.4 แบบเผยแพร่ข้อมูล และ Print Screen การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการใน... 17:51:00 - 29 พ.ย. 2562
284 . ประกาศทั่วไป EB2.3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงานพัสดุ ... 17:45:00 - 29 พ.ย. 2562
285 . ประกาศทั่วไป EB2.3.3.2 บันทึกข้อความประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน... 17:40:00 - 29 พ.ย. 2562
286 . ประกาศทั่วไป EB2.3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าห... 17:36:00 - 29 พ.ย. 2562
287 . ประกาศทั่วไป EB1_2 บันทึกข้อความ นำเสนอบนเว็บขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปี 2563 22:08:00 - 25 พ.ย. 2562
288 . ประกาศทั่วไป EB2.3.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานรายงานผลดำเนินการจัดซ... 17:27:00 - 25 พ.ย. 2562
289 . ประกาศทั่วไป EB2.3.2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... 17:18:00 - 25 พ.ย. 2562
290 . ประกาศทั่วไป EB2.3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา... 17:16:00 - 25 พ.ย. 2562
291 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 17:06:00 - 25 พ.ย. 2562
292 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.2 แผนจัดหาพัสดุ ปี 2563 16:59:00 - 25 พ.ย. 2562
293 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 16:45:00 - 25 พ.ย. 2562
294 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลดประกาศ 16:43:00 - 25 พ.ย. 2562
295 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.4 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปี... 16:36:00 - 25 พ.ย. 2562
296 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.3 แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563 16:34:00 - 25 พ.ย. 2562
297 . ประกาศทั่วไป EB2.3.1.1บันทึกข้อความแจ้งการดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ... 16:24:00 - 25 พ.ย. 2562
298 . ประกาศทั่วไป EB2.3 กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16:19:00 - 25 พ.ย. 2562
299 . ประกาศทั่วไป EB2.2 คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนัก... 16:13:00 - 25 พ.ย. 2562
300 . ประกาศทั่วไป EB2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระ... 16:01:00 - 25 พ.ย. 2562
301 . ประกาศทั่วไป EB 2_1 บันทึกข้อความ นำเสนอบนเว็บ ปี 2563 13:45:00 - 25 พ.ย. 2562
302 . ประกาศทั่วไป EB1_1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.โพทะเล 2562 21:59:00 - 20 พ.ย. 2562
303 . ประกาศทั่วไป EB1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 และขออนุญาตเผยแ... 16:00:00 - 20 พ.ย. 2562
304 . ประกาศทั่วไป EB10.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 19:55:00 - 15 พ.ย. 2562
305 . ประกาศทั่วไป EB10.2แผนปฏิบัติการปีงบ2563ที่ได้รับอนุมัติ 19:46:00 - 15 พ.ย. 2562
306 . ประกาศทั่วไป EB10.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่อนุมัติแผนปฏิบัติการ 19:45:00 - 15 พ.ย. 2562
307 . ประกาศทั่วไป EB11.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหาร 21:12:00 - 01 พ.ย. 2562
308 . ประกาศทั่วไป EB11.2รายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส-4 21:06:00 - 01 พ.ย. 2562
309 . ประกาศทั่วไป EB11.1 หนังสือบันทึกข้อความขอเผยแพร่อนุมัติแผนปฏิบัติการปีที่ผ่านมา 21:05:00 - 01 พ.ย. 2562
310 . ประกาศทั่วไป ก่อสร้างรั้ว รพ.สต.ทะนง 12:57:00 - 02 ส.ค. 2562
311 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2562 16:43:00 - 17 ธ.ค. 2561
312 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 16:47:00 - 12 ธ.ค. 2561
313 . ประกาศทั่วไป แผนจัดหาวัสดุ สสอ.โพทะเล 10:38:00 - 16 มี.ค. 2561
314 . ประกาศทั่วไป EB2-2 สรุปการประเมินผลคู่มือการสร้างสุขภาพด้วย3อ3ส สสอ.โพทะเล 15:43:00 - 09 มี.ค. 2561
315 . ประกาศทั่วไป BE3คู่มือควบคุมและป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 10:11:00 - 09 มี.ค. 2561
316 . ประกาศทั่วไป EB2-1ประกาศคู่มือการสร้างสุขภาพด้วย3อ3ส สสอ.โพทะเล 10:32:00 - 08 มี.ค. 2561
317 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 09:30:00 - 08 มี.ค. 2561
318 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 09:29:00 - 08 มี.ค. 2561
319 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์สสอ.โพทะเล 09:00:00 - 08 มี.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์