หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 09:09:00 - 15 พ.ย. 2562
2 . ประกาศในหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:08:00 - 15 พ.ย. 2562
3 . ประกาศในหน่วยงาน ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรา... 10:21:00 - 28 ต.ค. 2562
4 . ประกาศทั่วไป EB26.4 แบบเผยพร่คู่มือคบ. 11:51:00 - 23 ก.ค 2562
5 . ประกาศทั่วไป EB26.3 แบบบันทึกรายงานและการเผยแพร่คู่มือคบ 11:49:00 - 23 ก.ค 2562
6 . ประกาศทั่วไป EB26.1 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค 11:47:00 - 23 ก.ค 2562
7 . ประกาศทั่วไป EB24.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ 22:07:00 - 22 ก.ค 2562
8 . ประกาศทั่วไป EB24.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 22:07:00 - 22 ก.ค 2562
9 . ประกาศทั่วไป EB23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 22:05:00 - 22 ก.ค 2562
10 . ประกาศทั่วไป EB24.1 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุญาตนำเผยแพร่ 22:05:00 - 22 ก.ค 2562
11 . ประกาศทั่วไป EB23.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ 22:04:00 - 22 ก.ค 2562
12 . ประกาศทั่วไป EB23.1 หนังสือเสนอผู้บริหารลงนามในแผนป้องกันการทุจริตฯ 22:03:00 - 22 ก.ค 2562
13 . ประกาศทั่วไป EB22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 22:02:00 - 22 ก.ค 2562
14 . ประกาศทั่วไป EB22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ 22:01:00 - 22 ก.ค 2562
15 . ประกาศทั่วไป EB22.3 ภาพถ่าย มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 22:00:00 - 22 ก.ค 2562
16 . ประกาศทั่วไป EB22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 21:59:00 - 22 ก.ค 2562
17 . ประกาศทั่วไป EB22.1 หลักฐานการจัดการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 21:58:00 - 22 ก.ค 2562
18 . ประกาศทั่วไป EB21.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 21:57:00 - 22 ก.ค 2562
19 . ประกาศทั่วไป EB21.5 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการ... 21:56:00 - 22 ก.ค 2562
20 . ประกาศทั่วไป EB21.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 21:55:00 - 22 ก.ค 2562
21 . ประกาศทั่วไป EB21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 21:54:00 - 22 ก.ค 2562
22 . ประกาศทั่วไป EB21.3 หลักฐานการจัดการความเส่ี่ยงตามกรอบแนวทาง 21:54:00 - 22 ก.ค 2562
23 . ประกาศทั่วไป EB21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 21:53:00 - 22 ก.ค 2562
24 . ประกาศทั่วไป EB20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์หน่วยงาน 21:50:00 - 22 ก.ค 2562
25 . ประกาศทั่วไป EB20.2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ 21:49:00 - 22 ก.ค 2562
26 . ประกาศทั่วไป EB20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ... 21:49:00 - 22 ก.ค 2562
27 . ประกาศทั่วไป EB20.1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ท... 21:47:00 - 22 ก.ค 2562
28 . ประกาศทั่วไป EB19.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 21:46:00 - 22 ก.ค 2562
29 . ประกาศทั่วไป EB19.3 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคุณธรรมฯ 21:45:00 - 22 ก.ค 2562
30 . ประกาศทั่วไป EB19.2 หลักฐานกิจกรรมแสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารงาน 21:44:00 - 22 ก.ค 2562
31 . ประกาศทั่วไป EB19.1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานอย่างกลุ่มที่ชัดเจน 21:43:00 - 22 ก.ค 2562
32 . ประกาศทั่วไป EB19.1.2วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 21:42:00 - 22 ก.ค 2562
33 . ประกาศทั่วไป EB19.1.1สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 21:35:00 - 22 ก.ค 2562
34 . ประกาศทั่วไป EB 12.3แบบเผยแพร่ 18:20:00 - 22 ก.ค 2562
35 . ประกาศทั่วไป EB12.2ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน ปี 2562 18:16:00 - 22 ก.ค 2562
36 . ประกาศทั่วไป EB12.1 รายงานผลการกำกับการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปี 2562 18:12:00 - 22 ก.ค 2562
37 . ประกาศในหน่วยงาน EB11.3 แบบเผยแพร่ 18:11:00 - 22 ก.ค 2562
38 . ประกาศทั่วไป EB11.2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 18:09:00 - 22 ก.ค 2562
39 . ประกาศในหน่วยงาน EB11.1 บันทึกรายงานการประเมินผลการปฏิบัตงานตามแผนราชการปี 2561 18:07:00 - 22 ก.ค 2562
40 . ประกาศในหน่วยงาน EB10.3 แบบเผยแพร่บนเว็ป 18:05:00 - 22 ก.ค 2562
41 . ประกาศทั่วไป EB10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 18:04:00 - 22 ก.ค 2562
42 . ประกาศทั่วไป EB10.1 บึนทึกข้อความอนุมัติแผนปี2562 17:52:00 - 22 ก.ค 2562
43 . ประกาศในหน่วยงาน EB9*.2 แบบฟอร์มเผยแพร่ 17:50:00 - 22 ก.ค 2562
44 . ประกาศทั่วไป EB9.1.9มาตราฐานขั้นตอนการให้บริการ 17:48:00 - 22 ก.ค 2562
45 . ประกาศทั่วไป EB9.1.8มาตราฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 17:41:00 - 22 ก.ค 2562
46 . ประกาศทั่วไป EB9.1.7.แบบสขร.1 17:36:00 - 22 ก.ค 2562
47 . ประกาศในหน่วยงาน EB9.1.7.4ประกาศสป.กระทรวงสาธารณสุข 17:34:00 - 22 ก.ค 2562
48 . ประกาศทั่วไป EB9.1.7.3. กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17:32:00 - 22 ก.ค 2562
49 . ประกาศทั่วไป EB9.1.7.1แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา 17:29:00 - 22 ก.ค 2562
50 . ประกาศทั่วไป EB9.1.7ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:28:00 - 22 ก.ค 2562
51 . ประกาศทั่วไป EB9.1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 17:27:00 - 22 ก.ค 2562
52 . ประกาศทั่วไป EB9.1.5หลักเกณฑ์ข้้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีร้องเรียน 17:26:00 - 22 ก.ค 2562
53 . ประกาศทั่วไป EB9.1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 17:24:00 - 22 ก.ค 2562
54 . ประกาศทั่วไป EB9.1.3แผนปฏิบัติการประจำปี 17:23:00 - 22 ก.ค 2562
55 . ประกาศทั่วไป EB9.1.2นโยบายและยุทธศาสตร์ 17:22:00 - 22 ก.ค 2562
56 . ประกาศทั่วไป EB 9.1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 17:16:00 - 22 ก.ค 2562
57 . ประกาศทั่วไป EB8.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ 17:15:00 - 22 ก.ค 2562
58 . ประกาศทั่วไป EB 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 17:14:00 - 22 ก.ค 2562
59 . ประกาศทั่วไป EB8.2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 17:13:00 - 22 ก.ค 2562
60 . ประกาศทั่วไป EB8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 17:13:00 - 22 ก.ค 2562
61 . ประกาศทั่วไป EB8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 17:12:00 - 22 ก.ค 2562
62 . ประกาศทั่วไป EB18.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผย... 17:02:00 - 22 ก.ค 2562
63 . ประกาศทั่วไป EB18.5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 17:00:00 - 22 ก.ค 2562
64 . ประกาศทั่วไป EB18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม 16:59:00 - 22 ก.ค 2562
65 . ประกาศทั่วไป EB18.3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกร... 16:58:00 - 22 ก.ค 2562
66 . ประกาศทั่วไป EB18.2 โครงการ/กิจกรรม 16:57:00 - 22 ก.ค 2562
67 . ประกาศทั่วไป EB18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 16:55:00 - 22 ก.ค 2562
68 . ประกาศทั่วไป EB17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:53:00 - 22 ก.ค 2562
69 . ประกาศทั่วไป EB17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:52:00 - 22 ก.ค 2562
70 . ประกาศทั่วไป EB17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน... 16:52:00 - 22 ก.ค 2562
71 . ประกาศทั่วไป EB17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน... 16:51:00 - 22 ก.ค 2562
72 . ประกาศทั่วไป EB17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 16:50:00 - 22 ก.ค 2562
73 . ประกาศทั่วไป EB16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:46:00 - 22 ก.ค 2562
74 . ประกาศทั่วไป EB.16.6 หนังสือรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:44:00 - 22 ก.ค 2562
75 . ประกาศทั่วไป EB16.7 ระบบการตอบสนองให้ Print Sapture หรือ Capture หน้าจอ 16:44:00 - 22 ก.ค 2562
76 . ประกาศทั่วไป EB16.5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน 16:43:00 - 22 ก.ค 2562
77 . ประกาศทั่วไป EB16.4.คู่มือปฎิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั้วไป 16:42:00 - 22 ก.ค 2562
78 . ประกาศทั่วไป EB16.4คู่มือปฎิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั้วไป 16:41:00 - 22 ก.ค 2562
79 . ประกาศทั่วไป EB16.3 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลยโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณี... 16:40:00 - 22 ก.ค 2562
80 . ประกาศทั่วไป EB16.2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 16:39:00 - 22 ก.ค 2562
81 . ประกาศทั่วไป EB16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ 16:38:00 - 22 ก.ค 2562
82 . ประกาศทั่วไป EB15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:35:00 - 22 ก.ค 2562
83 . ประกาศทั่วไป EB15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16:34:00 - 22 ก.ค 2562
84 . ประกาศทั่วไป EB15.3 ภายถ่ายประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 16:34:00 - 22 ก.ค 2562
85 . ประกาศทั่วไป EB15.1 บักทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16:32:00 - 22 ก.ค 2562
86 . ประกาศทั่วไป EB14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:27:00 - 22 ก.ค 2562
87 . ประกาศทั่วไป EB14.3 ภาพถ่ายประกอบ 16:26:00 - 22 ก.ค 2562
88 . ประกาศทั่วไป EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ 16:25:00 - 22 ก.ค 2562
89 . ประกาศทั่วไป EB14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการ 16:25:00 - 22 ก.ค 2562
90 . ประกาศทั่วไป EB13.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:23:00 - 22 ก.ค 2562
91 . ประกาศทั่วไป EB13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:22:00 - 22 ก.ค 2562
92 . ประกาศทั่วไป EB13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร 16:18:00 - 22 ก.ค 2562
93 . ประกาศทั่วไป EB13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน 16:17:00 - 22 ก.ค 2562
94 . ประกาศทั่วไป EB13.2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการการปฎิบัติงาน 16:16:00 - 22 ก.ค 2562
95 . ประกาศทั่วไป EB13.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ 16:14:00 - 22 ก.ค 2562
96 . ประกาศทั่วไป EB26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:12:00 - 22 ก.ค 2562
97 . ประกาศทั่วไป EB26.2 ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี) 16:11:00 - 22 ก.ค 2562
98 . ประกาศทั่วไป EB26.1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะอาด หรือการให้บริการประชาชน 16:10:00 - 22 ก.ค 2562
99 . ประกาศทั่วไป EB25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ... 16:08:00 - 22 ก.ค 2562
100 . ประกาศทั่วไป EB25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:06:00 - 22 ก.ค 2562
101 . ประกาศทั่วไป EB25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 16:06:00 - 22 ก.ค 2562
102 . ประกาศทั่วไป EB25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 16:05:00 - 22 ก.ค 2562
103 . ประกาศทั่วไป EB25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฎ... 16:03:00 - 22 ก.ค 2562
104 . ประกาศทั่วไป EB25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 16:01:00 - 22 ก.ค 2562
105 . ประกาศทั่วไป EB7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตน... 15:59:00 - 22 ก.ค 2562
106 . ประกาศทั่วไป EB7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 15:59:00 - 22 ก.ค 2562
107 . ประกาศทั่วไป EB7.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15:58:00 - 22 ก.ค 2562
108 . ประกาศทั่วไป EB7.4ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม... 15:58:00 - 22 ก.ค 2562
109 . ประกาศทั่วไป EB7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 15:57:00 - 22 ก.ค 2562
110 . ประกาศทั่วไป EB7.2 โครงการ 15:57:00 - 22 ก.ค 2562
111 . ประกาศทั่วไป EB6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 15:55:00 - 22 ก.ค 2562
112 . ประกาศทั่วไป EB6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและ ปรากฎการขออน... 15:52:00 - 22 ก.ค 2562
113 . ประกาศทั่วไป EB6.5 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรร... 15:51:00 - 22 ก.ค 2562
114 . ประกาศทั่วไป EB6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 15:50:00 - 22 ก.ค 2562
115 . ประกาศทั่วไป EB6.2 โครงการ 15:49:00 - 22 ก.ค 2562
116 . ประกาศทั่วไป EB6.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15:49:00 - 22 ก.ค 2562
117 . ประกาศทั่วไป EB6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 15:48:00 - 22 ก.ค 2562
118 . ประกาศทั่วไป EB5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 15:42:00 - 22 ก.ค 2562
119 . ประกาศทั่วไป EB5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตน... 15:40:00 - 22 ก.ค 2562
120 . ประกาศทั่วไป EB5.4 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรร... 15:39:00 - 22 ก.ค 2562
121 . ประกาศทั่วไป EB5.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15:38:00 - 22 ก.ค 2562
122 . ประกาศทั่วไป EB5.2 โครงการ/กิจิกรรม 15:37:00 - 22 ก.ค 2562
123 . ประกาศทั่วไป EB5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 15:34:00 - 22 ก.ค 2562
124 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ปี2562 09:42:00 - 25 ก.พ. 2562
125 . ประกาศในหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื... 15:14:00 - 30 ม.ค. 2562
126 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใ... 14:58:00 - 30 ม.ค. 2562
127 . ประกาศในหน่วยงาน แบบฟอร์แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 09:23:00 - 30 ม.ค. 2562
128 . ประกาศในหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 09:22:00 - 30 ม.ค. 2562
129 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 16:38:00 - 29 ม.ค. 2562
130 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 14:18:00 - 29 ม.ค. 2562
131 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2562 14:15:00 - 25 ม.ค. 2562
132 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 16:39:00 - 21 ม.ค. 2562
133 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15:43:00 - 21 ม.ค. 2562
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256... 11:05:00 - 21 ม.ค. 2562
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:52:00 - 21 ม.ค. 2562
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:24:00 - 21 ม.ค. 2562
137 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และ สขร1 ป... 14:53:00 - 02 ม.ค. 2562
138 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2561 11:03:00 - 13 พ.ย. 2561
139 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่การจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ประจำปีงบ... 10:04:00 - 13 พ.ย. 2561
140 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่การจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.ห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ2... 10:03:00 - 13 พ.ย. 2561
141 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่การจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บางลาย ประจำปีงบประมาณ256... 15:27:00 - 16 ต.ค. 2561
142 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่การจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.แหลมรัง ประจำปีงบประมาณ25... 15:26:00 - 16 ต.ค. 2561
143 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่การจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บึงนาราง ประจำปีงบประมาณ2... 15:25:00 - 16 ต.ค. 2561
144 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่การจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม ประจำปีงบประม... 13:01:00 - 16 ต.ค. 2561
145 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุประจำปี 2561 15:55:00 - 27 ก.ย. 2561
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างเหมาบริการ รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 15:37:00 - 27 ก.ย. 2561
147 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบายการใช้รถราชการ สสอ.บึงนาราง 11:44:00 - 27 ส.ค. 2561
148 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
149 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
150 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
151 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
152 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
153 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
154 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
155 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
156 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการตลาดนัดคุณภาพคุณธรรม 11:34:00 - 15 พ.ค. 2561
157 . ประกาศในหน่วยงาน แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุัมครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภา... 11:33:00 - 15 พ.ค. 2561
158 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 11:30:00 - 15 พ.ค. 2561
159 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 11:23:00 - 15 พ.ค. 2561
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 16:21:00 - 24 ม.ย. 2561
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงส้วมสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทรงาม 11:56:00 - 10 ม.ย. 2561
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงส้วมสำหรับผู้สูงอายุ รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 11:55:00 - 10 ม.ย. 2561
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงส้วมสำหรับผู้สูงอายุ รพ.บึงนาราง รพ.สต.บางลาย 11:54:00 - 10 ม.ย. 2561
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงส้วมสำหรับผู้สูงอายุ รพ.สต.แหลมรัง 10:22:00 - 10 ม.ย. 2561
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่จัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 11:55:00 - 21 มี.ค. 2561
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาอ้างอิง 11:31:00 - 21 มี.ค. 2561
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาวัสดุ งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 11:30:00 - 21 มี.ค. 2561
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 11:29:00 - 21 มี.ค. 2561
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาวัสดุ สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 11:26:00 - 21 มี.ค. 2561
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เห็นชอบอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 11:23:00 - 21 มี.ค. 2561
171 . ประกาศในหน่วยงาน ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 11:20:00 - 21 มี.ค. 2561
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 13:46:00 - 18 ธ.ค. 2560
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 11:30:00 - 30 ต.ค. 2560
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:10:00 - 13 ก.ย. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 0882783766 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : BNR BNR