หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

                                                 
                                                    บุคลากร รพ.สต.บ้านกอกหม่น


                                                                                       

                                                                             นางวิจิตรา  ตันติชวาลวงศ์

                                                                ผอ.รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย
                                                              

                                                                                                         
               
                นางณัฎฐนิช  บุญหนัก                            นางศรีพรรณ ศรีวงศ์วรรณ์
      ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


                                                                                                             

                       นางโสภิต  ประสงค์ทรัพย์                              น.ส.อภิญญา ไชยานะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   
    

                               
                                                                                                      

                            น.ส.เสาวนีย์  โพธิพงค์                     นางกัญญาวีร์ ธนโชติพิสุทธิ์
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       ตำแหน่ง พนักงานบริการ(บันทึกข้อมูล)

                                                                                              
 
                             น.ส.มยุรี จิตตาทิพย์                                                          น.ส.ภัทรวดี  ซาวถา

           ตำแหน่ง พนักงานบริการ              ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                              
นางวิจิตรา ตันติชวาลวงศ์
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านกอกหม่น
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00533 - สสอ.ดอยสะเก็ด
  11122 - รพช.ดอยสะเก็ด
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05858 - รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05860 - รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


รพ.สต.บ้านกอกหม่น หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : sunpuloei@gmail.com โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง