หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

                                                   บุคลากร รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
 
                                                             
                                                                                 
                                                                        นางสุธรรม   ยอดคำลือ
                                     ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ  ตำบลตลาดใหญ่


                                                                                       

                                 นายชัยกุล   พิณโนเอก                           นางสาวจีราภรณ์   ตันสถาพร     
          ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


                                                                                  

                     นางสุพาภรณ์   เตชะ                               นางสาวประกายแก้ว   ขันทะ
         ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                      ตำแหน่ง   พนักงานธุรการ


                                                      

                                                                       นางสาววชิราภรณ์   ทิพาคำ
                                                ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

                                                                 
นางสุธรรม ยอดคำลือ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00533 - สสอ.ดอยสะเก็ด
  11122 - รพช.ดอยสะเก็ด
  05850 - รพ.สต.บ้านกอกหม่น
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05860 - รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : taladyai11@gmail.com โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง