หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ITA-2563

ITA 2563 - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) EB1 - EB9
EB1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี(ที่ผ่านมา)
EB2.หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
EB4.หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ดัชนีความรับผิดชอบ (Accountability Index) EB10 - EB16
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) EB17
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) EB18 - EB24
ดัชนีคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) EB25 - EB26
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :
 HosThai.com