หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
Strategy

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับสู่มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ สุขภาพดี มีคุณธรรมและมีความสุขในการทำงาน

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :