หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 11:12:00 - 25 ก.ย. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 09:36:00 - 25 ก.ย. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อ Bi... 22:26:00 - 23 ก.ย. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่... 18:33:00 - 22 ก.ย. 2563
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาสำหรับตรวจหาป... 13:58:00 - 22 ก.ย. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แผนงาน 16:22:00 - 21 ก.ย. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับโครงการเพิ่มป... 16:33:00 - 18 ก.ย. 2563
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:43:00 - 17 ก.ย. 2563
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:38:00 - 17 ก.ย. 2563
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสม... 10:19:00 - 17 ก.ย. 2563
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบบริหารจัดการคิว... 10:14:00 - 17 ก.ย. 2563
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดจากปล... 15:47:00 - 16 ก.ย. 2563
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต (Quadruple b... 15:40:00 - 16 ก.ย. 2563
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจหาภูมิ... 15:33:00 - 16 ก.ย. 2563
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 18:38:00 - 15 ก.ย. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 18:20:00 - 15 ก.ย. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม 16:37:00 - 15 ก.ย. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EXTENSION TUBE WITH T ด้วยวิธีประก... 15:30:00 - 15 ก.ย. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:27:00 - 15 ก.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 16:00:00 - 11 ก.ย. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจคว... 21:27:00 - 09 ก.ย. 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ... 19:44:00 - 09 ก.ย. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ... 19:42:00 - 09 ก.ย. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัต... 19:38:00 - 09 ก.ย. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 203,125... 16:08:00 - 09 ก.ย. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน... 15:09:00 - 09 ก.ย. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่านผลทดส... 10:54:00 - 09 ก.ย. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูก... 16:26:00 - 08 ก.ย. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการ... 16:14:00 - 08 ก.ย. 2563
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มวิทยาจากสิ่งส่... 15:03:00 - 03 ก.ย. 2563
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ประจำปีง... 15:18:00 - 02 ก.ย. 2563
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแล... 19:35:00 - 01 ก.ย. 2563
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของ... 19:29:00 - 01 ก.ย. 2563
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนสิงหาคม 15:27:00 - 01 ก.ย. 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนสิงหาคม 15:25:00 - 01 ก.ย. 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนสิงหาคม 2563 (สขร... 09:31:00 - 01 ก.ย. 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อ INFUSION PUMP SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... 13:37:00 - 31 ส.ค. 2563
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:48:00 - 29 ส.ค. 2563
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:46:00 - 29 ส.ค. 2563
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:45:00 - 29 ส.ค. 2563
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:43:00 - 29 ส.ค. 2563
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:41:00 - 29 ส.ค. 2563
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:40:00 - 29 ส.ค. 2563
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:37:00 - 29 ส.ค. 2563
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:31:00 - 29 ส.ค. 2563
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:28:00 - 29 ส.ค. 2563
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:27:00 - 29 ส.ค. 2563
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:25:00 - 29 ส.ค. 2563
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:21:00 - 29 ส.ค. 2563
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:18:00 - 29 ส.ค. 2563
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01:15:00 - 29 ส.ค. 2563
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:39:00 - 28 ส.ค. 2563
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:38:00 - 28 ส.ค. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:36:00 - 28 ส.ค. 2563
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:34:00 - 28 ส.ค. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:32:00 - 28 ส.ค. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:28:00 - 28 ส.ค. 2563
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:26:00 - 28 ส.ค. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:25:00 - 28 ส.ค. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:23:00 - 28 ส.ค. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:22:00 - 28 ส.ค. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:19:00 - 28 ส.ค. 2563
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:12:00 - 28 ส.ค. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 08:25:00 - 28 ส.ค. 2563
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะเชื้อแบคท... 17:21:00 - 27 ส.ค. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี ในปัสสาวะและเ... 16:20:00 - 27 ส.ค. 2563
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้ข้างเตียงผู้... 18:11:00 - 24 ส.ค. 2563
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 16:05:00 - 24 ส.ค. 2563
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผนงาน 18:55:00 - 20 ส.ค. 2563
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ประ... 16:03:00 - 19 ส.ค. 2563
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 15:25:00 - 18 ส.ค. 2563
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม... 10:59:00 - 18 ส.ค. 2563
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 19:06:00 - 17 ส.ค. 2563
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 203,125 กิโลกรัม... 16:05:00 - 17 ส.ค. 2563
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน180,000 ลูกบาศก์เมตร ... 16:04:00 - 17 ส.ค. 2563
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แผนงาน 16:01:00 - 14 ส.ค. 2563
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร ประจ... 11:30:00 - 11 ส.ค. 2563
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาลบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2564 11:29:00 - 11 ส.ค. 2563
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 แผนงาน 10:49:00 - 11 ส.ค. 2563
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ประจำปีงบประมาณ ... 19:14:00 - 10 ส.ค. 2563
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:48:00 - 10 ส.ค. 2563
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:46:00 - 10 ส.ค. 2563
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:44:00 - 10 ส.ค. 2563
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:43:00 - 10 ส.ค. 2563
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:42:00 - 10 ส.ค. 2563
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:40:00 - 10 ส.ค. 2563
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:38:00 - 10 ส.ค. 2563
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:36:00 - 10 ส.ค. 2563
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:32:00 - 10 ส.ค. 2563
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดก... 14:18:00 - 07 ส.ค. 2563
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกรกฎาคม 08:59:00 - 07 ส.ค. 2563
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำ... 18:48:00 - 06 ส.ค. 2563
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประม... 18:42:00 - 06 ส.ค. 2563
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงผู้ป่วย จ... 18:51:00 - 05 ส.ค. 2563
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ERGOCALCIFERAL (VIT.D... 16:00:00 - 03 ส.ค. 2563
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ AFLIBERCEPT 40 MG/ML... 15:50:00 - 03 ส.ค. 2563
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 14:58:00 - 03 ส.ค. 2563
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเ... 14:09:00 - 03 ส.ค. 2563
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมถนนที่พักคอยผู้ป่วยฉุกเฉินแล... 15:28:00 - 31 ก.ค 2563
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 แผนงาน 13:04:00 - 31 ก.ค 2563
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 12 แผนงาน 12:07:00 - 31 ก.ค 2563
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก พื้นเหล็ก หัวท้าย ABS โดยวิธ... 14:38:00 - 30 ก.ค 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที... 13:58:00 - 29 ก.ค 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใฃ่ยา EXTENSION TUBE WITH T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 11:06:00 - 29 ก.ค 2563
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก... 18:59:00 - 24 ก.ค 2563
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก... 18:50:00 - 24 ก.ค 2563
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากหลัง (Backdrop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:44:00 - 24 ก.ค 2563
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:40:00 - 24 ก.ค 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:35:00 - 24 ก.ค 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17:41:00 - 24 ก.ค 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างทำเข็มกลัด ตราสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว โดยวิธีเฉพ... 13:34:00 - 24 ก.ค 2563
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดคว... 20:41:00 - 23 ก.ค 2563
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 แผนงาน 14:25:00 - 23 ก.ค 2563
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 แผนงาน 14:24:00 - 23 ก.ค 2563
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 13:48:00 - 23 ก.ค 2563
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา... 09:51:00 - 23 ก.ค 2563
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างทำป้าย Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:49:00 - 22 ก.ค 2563
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหา... 14:12:00 - 21 ก.ค 2563
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:25:00 - 20 ก.ค 2563
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา INFUSION PUMP SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 15:59:00 - 17 ก.ค 2563
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แบบรายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด คสช.108... 14:52:00 - 17 ก.ค 2563
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แบบประเมินความเสี่ยง (SIM-V) โดยวิธีเฉพาะ... 14:43:00 - 17 ก.ค 2563
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แบบรายงานการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ... 14:40:00 - 17 ก.ค 2563
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แบบรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (... 14:37:00 - 17 ก.ค 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แบบรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (... 14:24:00 - 17 ก.ค 2563
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยา และสารเสพติ... 14:08:00 - 17 ก.ค 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานโคมเดี่ยว โดยวิธีเ... 13:58:00 - 17 ก.ค 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา VITAMIN B COMPLEX TABLET ด้วยวิธีประกวด... 10:19:00 - 17 ก.ค 2563
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา EXTENSION TUBE WITH T CONN... 11:39:00 - 16 ก.ค 2563
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใ... 21:40:00 - 14 ก.ค 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังแบบตัดเป็นตาข่าย... 14:28:00 - 13 ก.ค 2563
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือดแบบ Thermocut โดยว... 14:26:00 - 13 ก.ค 2563
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแ... 19:34:00 - 09 ก.ค 2563
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา INFUSION PUMP SET ด้วยวิธี... 10:43:00 - 09 ก.ค 2563
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิ... 19:53:00 - 08 ก.ค 2563
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ Re... 19:51:00 - 08 ก.ค 2563
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่... 15:41:00 - 08 ก.ค 2563
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมิถุนายน 15:51:00 - 03 ก.ค 2563
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมิถุนายน 2563 (ส... 13:56:00 - 03 ก.ค 2563
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนมิถุนายน 15:47:00 - 01 ก.ค 2563
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.... 14:41:00 - 01 ก.ค 2563
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 09:29:00 - 01 ก.ค 2563
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม... 08:41:00 - 01 ก.ค 2563
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจลำ... 16:56:00 - 30 มิ.ย. 2563
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ... 18:04:00 - 29 มิ.ย. 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:49:00 - 29 มิ.ย. 2563
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:36:00 - 29 มิ.ย. 2563
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:33:00 - 29 มิ.ย. 2563
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:30:00 - 29 มิ.ย. 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:28:00 - 29 มิ.ย. 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:23:00 - 29 มิ.ย. 2563
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง... 10:38:00 - 29 มิ.ย. 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก... 16:00:00 - 26 มิ.ย. 2563
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพ... 14:55:00 - 24 มิ.ย. 2563
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ Glipizide ๕ MG TABL... 14:54:00 - 24 มิ.ย. 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบร... 13:49:00 - 24 มิ.ย. 2563
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแหล่งชาติ AFLIBERCEPT 40 MG/ML INJECTION ด... 14:41:00 - 23 มิ.ย. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ VITAMIN B COMPLEX TABLET ด้วยวิธี... 14:40:00 - 23 มิ.ย. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ ERGOCALCIFERAL (VIT.D2 20,000 IU)... 14:39:00 - 23 มิ.ย. 2563
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถ... 15:58:00 - 18 มิ.ย. 2563
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดคว... 10:27:00 - 18 มิ.ย. 2563
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ 18:08:00 - 17 มิ.ย. 2563
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 18:01:00 - 17 มิ.ย. 2563
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ... 14:56:00 - 17 มิ.ย. 2563
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กระป๋องเก็บปัสสาวะ... 10:53:00 - 16 มิ.ย. 2563
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ HBsAg (ECLIA) โดยว... 10:48:00 - 16 มิ.ย. 2563
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Methamphetamine St... 10:42:00 - 16 มิ.ย. 2563
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Marijuana (THC) St... 10:37:00 - 16 มิ.ย. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Anti-HIV Rapid tes... 10:16:00 - 16 มิ.ย. 2563
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Anti-HIV (ECLIA) โ... 14:54:00 - 15 มิ.ย. 2563
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ VITAMIN B... 12:00:00 - 12 มิ.ย. 2563
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่... 11:49:00 - 12 มิ.ย. 2563
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานโคมเดี่ยว จำนวน 2 ชุด 11:48:00 - 12 มิ.ย. 2563
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ERGOCALCIFERAL (V... 11:44:00 - 12 มิ.ย. 2563
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแหล่งชาติ AFLIBERC... 11:12:00 - 12 มิ.ย. 2563
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทำรั้วและประตูบริเวณห้องติดตั้งเครื่... 10:45:00 - 10 มิ.ย. 2563
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:27:00 - 10 มิ.ย. 2563
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:22:00 - 10 มิ.ย. 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง 19:56:00 - 09 มิ.ย. 2563
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) 15:42:00 - 09 มิ.ย. 2563
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใ... 09:40:00 - 09 มิ.ย. 2563
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ... 16:33:00 - 08 มิ.ย. 2563
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อท... 16:32:00 - 08 มิ.ย. 2563
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:25:00 - 08 มิ.ย. 2563
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:22:00 - 08 มิ.ย. 2563
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:18:00 - 08 มิ.ย. 2563
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:15:00 - 08 มิ.ย. 2563
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:12:00 - 08 มิ.ย. 2563
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:08:00 - 08 มิ.ย. 2563
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:04:00 - 08 มิ.ย. 2563
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:02:00 - 08 มิ.ย. 2563
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:00:00 - 08 มิ.ย. 2563
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:59:00 - 08 มิ.ย. 2563
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:58:00 - 08 มิ.ย. 2563
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:55:00 - 08 มิ.ย. 2563
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ GLIPIZIDE 5 MG TABLET ด้วยวิธีประ... 14:54:00 - 08 มิ.ย. 2563
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:53:00 - 08 มิ.ย. 2563
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:49:00 - 08 มิ.ย. 2563
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:45:00 - 08 มิ.ย. 2563
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:40:00 - 08 มิ.ย. 2563
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแ... 10:57:00 - 08 มิ.ย. 2563
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:40:00 - 04 มิ.ย. 2563
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:38:00 - 04 มิ.ย. 2563
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:35:00 - 04 มิ.ย. 2563
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:33:00 - 04 มิ.ย. 2563
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidd... 14:15:00 - 04 มิ.ย. 2563
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:41:00 - 04 มิ.ย. 2563
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:39:00 - 04 มิ.ย. 2563
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:36:00 - 04 มิ.ย. 2563
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:20:00 - 04 มิ.ย. 2563
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:13:00 - 04 มิ.ย. 2563
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:00:00 - 02 มิ.ย. 2563
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:53:00 - 02 มิ.ย. 2563
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:52:00 - 02 มิ.ย. 2563
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:50:00 - 02 มิ.ย. 2563
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:48:00 - 02 มิ.ย. 2563
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:45:00 - 02 มิ.ย. 2563
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:43:00 - 02 มิ.ย. 2563
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:30:00 - 02 มิ.ย. 2563
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:25:00 - 02 มิ.ย. 2563
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 2563 (ส... 09:01:00 - 02 มิ.ย. 2563
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 14:35:00 - 01 มิ.ย. 2563
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนพฤษภาคม 13:47:00 - 01 มิ.ย. 2563
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 10:31:00 - 01 มิ.ย. 2563
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน ... 10:19:00 - 01 มิ.ย. 2563
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สัญญาซื้อขายรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและ... 15:40:00 - 29 พ.ค. 2563
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตาม... 11:49:00 - 29 พ.ค. 2563
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติINSULIN ASPART30%+PR... 09:44:00 - 29 พ.ค. 2563
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดผ... 15:45:00 - 28 พ.ค. 2563
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ERGOCALCIFERAL (VIT.D... 15:27:00 - 28 พ.ค. 2563
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดผ... 10:33:00 - 28 พ.ค. 2563
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ GLIPIZIDE... 10:07:00 - 28 พ.ค. 2563
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน... 16:13:00 - 27 พ.ค. 2563
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 13:27:00 - 27 พ.ค. 2563
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแ... 17:08:00 - 25 พ.ค. 2563
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแ... 16:55:00 - 22 พ.ค. 2563
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน... 19:27:00 - 21 พ.ค. 2563
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบำบัดท... 14:05:00 - 21 พ.ค. 2563
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:20:00 - 19 พ.ค. 2563
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:13:00 - 19 พ.ค. 2563
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:25:00 - 19 พ.ค. 2563
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ METFORMIN HCL 500 M... 10:52:00 - 19 พ.ค. 2563
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ... 16:07:00 - 18 พ.ค. 2563
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจา... 15:46:00 - 18 พ.ค. 2563
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:06:00 - 15 พ.ค. 2563
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:05:00 - 15 พ.ค. 2563
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:04:00 - 15 พ.ค. 2563
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:01:00 - 15 พ.ค. 2563
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:00:00 - 15 พ.ค. 2563
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:58:00 - 15 พ.ค. 2563
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:57:00 - 15 พ.ค. 2563
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:55:00 - 15 พ.ค. 2563
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:53:00 - 15 พ.ค. 2563
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:50:00 - 15 พ.ค. 2563
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:46:00 - 15 พ.ค. 2563
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:44:00 - 15 พ.ค. 2563
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:39:00 - 15 พ.ค. 2563
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:34:00 - 15 พ.ค. 2563
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:16:00 - 15 พ.ค. 2563
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา และราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์... 09:19:00 - 15 พ.ค. 2563
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:37:00 - 14 พ.ค. 2563
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:56:00 - 14 พ.ค. 2563
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำน... 11:25:00 - 13 พ.ค. 2563
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ ERGOCALCIFERAL (VIT.D2 20,000 IU)... 16:12:00 - 12 พ.ค. 2563
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติINSULIN ASPART30%+PROTAMINATED INS... 16:11:00 - 12 พ.ค. 2563
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนเมษายน 2563 (... 09:27:00 - 12 พ.ค. 2563
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉ... 16:15:00 - 08 พ.ค. 2563
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพ... 09:09:00 - 08 พ.ค. 2563
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ... 18:02:00 - 07 พ.ค. 2563
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนเมษายน 25... 20:01:00 - 05 พ.ค. 2563
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนเมษายน 2563 20:01:00 - 05 พ.ค. 2563
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ แผนงาน 18:58:00 - 01 พ.ค. 2563
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานข... 09:00:00 - 01 พ.ค. 2563
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบำบัดทดแทนการทำ... 11:17:00 - 30 ม.ย. 2563
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน... 16:17:00 - 29 ม.ย. 2563
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดคว... 16:09:00 - 29 ม.ย. 2563
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญ... 14:34:00 - 29 ม.ย. 2563
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 14:31:00 - 29 ม.ย. 2563
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม ... 14:28:00 - 29 ม.ย. 2563
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติSOD. HYALURONATE 0.... 10:46:00 - 23 ม.ย. 2563
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของห... 19:26:00 - 22 ม.ย. 2563
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบำบัดทดแทนก... 19:25:00 - 22 ม.ย. 2563
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภ... 18:35:00 - 22 ม.ย. 2563
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยเงินบ... 18:35:00 - 22 ม.ย. 2563
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชน... 19:48:00 - 21 ม.ย. 2563
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ 7 ช... 16:23:00 - 17 ม.ย. 2563
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ หลอดไฟแอลอีดี สำหรับเครื่... 16:02:00 - 17 ม.ย. 2563
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์... 14:37:00 - 17 ม.ย. 2563
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เค... 14:41:00 - 15 ม.ย. 2563
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนมีนาคม 23:36:00 - 13 ม.ย. 2563
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา (สขร1) เดือนมีนาคม 256... 09:42:00 - 13 ม.ย. 2563
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 แผ่น 08:33:00 - 10 ม.ย. 2563
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ... 19:06:00 - 09 ม.ย. 2563
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพ... 19:06:00 - 09 ม.ย. 2563
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจ... 18:03:00 - 08 ม.ย. 2563
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง... 16:02:00 - 08 ม.ย. 2563
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ METFORMIN 500 MG TABLETด้วยวิธีปร... 15:34:00 - 08 ม.ย. 2563
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.63-มี.ค.6... 15:16:00 - 07 ม.ย. 2563
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมีนาคม 14:00:00 - 07 ม.ย. 2563
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผนงาน 15:54:00 - 02 ม.ย. 2563
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเ... 16:06:00 - 31 มี.ค. 2563
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:44:00 - 31 มี.ค. 2563
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:17:00 - 30 มี.ค. 2563
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:13:00 - 30 มี.ค. 2563
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:10:00 - 30 มี.ค. 2563
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:04:00 - 30 มี.ค. 2563
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:57:00 - 30 มี.ค. 2563
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:45:00 - 30 มี.ค. 2563
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพั... 13:45:00 - 27 มี.ค. 2563
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 09:11:00 - 27 มี.ค. 2563
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1/2 D-5-S 1000 ML I... 09:28:00 - 26 มี.ค. 2563
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ METFORMIN... 09:04:00 - 26 มี.ค. 2563
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมกา... 13:48:00 - 25 มี.ค. 2563
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล... 13:11:00 - 25 มี.ค. 2563
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้เก็บยาเคมีบำ... 10:49:00 - 25 มี.ค. 2563
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝ... 18:20:00 - 24 มี.ค. 2563
317 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:17:00 - 24 มี.ค. 2563
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน... 21:34:00 - 20 มี.ค. 2563
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 21:33:00 - 19 มี.ค. 2563
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝ... 16:20:00 - 19 มี.ค. 2563
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 19:01:00 - 18 มี.ค. 2563
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:45:00 - 13 มี.ค. 2563
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:39:00 - 13 มี.ค. 2563
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 10:11:00 - 13 มี.ค. 2563
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิ... 19:00:00 - 12 มี.ค. 2563
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้... 18:43:00 - 12 มี.ค. 2563
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ CARVEDILOL 12.5 MG ... 14:26:00 - 11 มี.ค. 2563
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกุมภาพันธ์ 12:00:00 - 10 มี.ค. 2563
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ยินยอมเข้ารับการบำบ... 19:31:00 - 09 มี.ค. 2563
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจา... 19:13:00 - 09 มี.ค. 2563
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจึ้ไฟฟ้... 15:51:00 - 09 มี.ค. 2563
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ... 10:22:00 - 06 มี.ค. 2563
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและปรับปรุงระบบปรั... 15:40:00 - 05 มี.ค. 2563
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแหล่งชาติSODIUM HYALURONATE 0... 16:07:00 - 04 มี.ค. 2563
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ 1/2 D-5-S 1000 ML IN... 15:49:00 - 04 มี.ค. 2563
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 13:47:00 - 04 มี.ค. 2563
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม 2563 13:46:00 - 04 มี.ค. 2563
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 10:57:00 - 02 มี.ค. 2563
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊สฯ ด้วยวิธีประก... 09:37:00 - 02 มี.ค. 2563
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 19:04:00 - 28 ก.พ. 2563
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม ... 18:31:00 - 28 ก.พ. 2563
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ... 19:27:00 - 27 ก.พ. 2563
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 15:39:00 - 26 ก.พ. 2563
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ 1/2 D-5-S... 11:32:00 - 26 ก.พ. 2563
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ CARVEDILOL 12.5 MG T... 15:49:00 - 24 ก.พ. 2563
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ BRIMONIDINE TARTRA... 15:34:00 - 24 ก.พ. 2563
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติMANIDIPINE ๒๐ MG TAB... 08:48:00 - 20 ก.พ. 2563
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ MANIDIPINE 20... 11:33:00 - 19 ก.พ. 2563
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดคว... 17:04:00 - 17 ก.พ. 2563
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ 7 ช... 16:00:00 - 17 ก.พ. 2563
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ CARVEDILOL 12.5 M... 10:18:00 - 13 ก.พ. 2563
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้ออกซิ... 19:48:00 - 12 ก.พ. 2563
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและปรับปรุงระบบปรับอากาศปล... 18:28:00 - 12 ก.พ. 2563
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ... 16:44:00 - 12 ก.พ. 2563
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๒๑ รายการ แบบราคาคงท... 16:41:00 - 12 ก.พ. 2563
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนมกราคม 08:57:00 - 07 ก.พ. 2563
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมกราคม 08:56:00 - 07 ก.พ. 2563
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 แผนงาน 08:44:00 - 07 ก.พ. 2563
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 14:01:00 - 05 ก.พ. 2563
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 09:18:00 - 05 ก.พ. 2563
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธัน... 15:19:00 - 04 ก.พ. 2563
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญ... 15:15:00 - 04 ก.พ. 2563
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่... 16:49:00 - 03 ก.พ. 2563
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด... 16:32:00 - 03 ก.พ. 2563
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและปรับปรุงระบบปรั... 16:11:00 - 03 ก.พ. 2563
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื... 10:48:00 - 30 ม.ค. 2563
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอุ่นและล... 15:45:00 - 27 ม.ค. 2563
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดชำรุด(ซากรถยนต์) ปีงบประมาณ 2562 11:05:00 - 24 ม.ค. 2563
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2562 11:01:00 - 24 ม.ค. 2563
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน 2563) จำนวน 1 แผนง... 09:49:00 - 24 ม.ค. 2563
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 แผนงาน 09:29:00 - 24 ม.ค. 2563
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา SODIUM CHLORIDE ๐.๙% ๑๐๐๐ ML IRRIGATE ด้... 14:42:00 - 23 ม.ค. 2563
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภ... 19:00:00 - 22 ม.ค. 2563
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานข... 18:45:00 - 22 ม.ค. 2563
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลห... 18:11:00 - 22 ม.ค. 2563
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่นล้าง... 15:03:00 - 22 ม.ค. 2563
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อ Brimonidine tartrate eye drop 1.5mg โดยวิธี E-bidding 09:21:00 - 22 ม.ค. 2563
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา MANIDIPINE ๒๐ MG TABLET โดยวิธีคัดเลือก 10:08:00 - 20 ม.ค. 2563
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา SODIUM CHLORIDE ๐.๙% ๑๐๐๐ ML INJECTION ด... 15:33:00 - 15 ม.ค. 2563
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบแจ้งเตือนและปรับปรุงสายสั... 11:25:00 - 15 ม.ค. 2563
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเครื่องมือส... 11:06:00 - 15 ม.ค. 2563
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อน... 10:57:00 - 15 ม.ค. 2563
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชน... 09:09:00 - 15 ม.ค. 2563
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 (... 14:32:00 - 13 ม.ค. 2563
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำ... 11:55:00 - 13 ม.ค. 2563
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหาย... 09:26:00 - 10 ม.ค. 2563
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๒๑ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 15:18:00 - 09 ม.ค. 2563
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา SODIUM CHLORIDE ๐.๙% ๑๐๐ ML INJECTION ด้... 14:47:00 - 09 ม.ค. 2563
389 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดคว... 15:50:00 - 07 ม.ค. 2563
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนธันวาคม 17:16:00 - 06 ม.ค. 2563
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนธันวาคม 17:15:00 - 06 ม.ค. 2563
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เค... 17:04:00 - 03 ม.ค. 2563
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายภา... 15:57:00 - 03 ม.ค. 2563
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ตามแบบ สขร.1 ประจำเด... 14:13:00 - 02 ม.ค. 2563
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสายผ่าน... 17:42:00 - 27 ธ.ค. 2562
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๒๑ รายการ ... 17:35:00 - 27 ธ.ค. 2562
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 16:27:00 - 27 ธ.ค. 2562
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 16:24:00 - 27 ธ.ค. 2562
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนว... 15:50:00 - 27 ธ.ค. 2562
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบา... 15:01:00 - 27 ธ.ค. 2562
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 14:57:00 - 27 ธ.ค. 2562
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผนงาน 16:29:00 - 19 ธ.ค. 2562
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต (Double bag CP... 16:22:00 - 19 ธ.ค. 2562
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ SODIUM CHLORIDE ๐.๙%... 14:53:00 - 18 ธ.ค. 2562
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดควา... 15:55:00 - 17 ธ.ค. 2562
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดจากป... 15:26:00 - 16 ธ.ค. 2562
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16:55:00 - 13 ธ.ค. 2562
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09:31:00 - 13 ธ.ค. 2562
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง... 09:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ SODIUM CHLORIDE ๐... 14:34:00 - 11 ธ.ค. 2562
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโล... 15:05:00 - 09 ธ.ค. 2562
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ตามแบบ สขร.1 ประจำเด... 11:08:00 - 09 ธ.ค. 2562
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ตามแบบ สขร.1 ประจำเด... 09:47:00 - 09 ธ.ค. 2562
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนพฤศจิกายน 10:38:00 - 04 ธ.ค. 2562
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... 15:13:00 - 03 ธ.ค. 2562
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม ... 15:12:00 - 03 ธ.ค. 2562
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เดือนพฤศจิก... 13:28:00 - 03 ธ.ค. 2562
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ SODIUM CHLORIDE ๐๙% ๑... 14:17:00 - 02 ธ.ค. 2562
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ SODIUM CHLORIDE ๐๙% ๑... 12:24:00 - 02 ธ.ค. 2562
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ บำบัด... 09:14:00 - 29 พ.ย. 2562
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จ... 09:04:00 - 29 พ.ย. 2562
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 11:08:00 - 28 พ.ย. 2562
423 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 08:19:00 - 28 พ.ย. 2562
424 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพ... 14:31:00 - 26 พ.ย. 2562
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 10:29:00 - 25 พ.ย. 2562
426 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 10:19:00 - 25 พ.ย. 2562
427 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจหาสารเคมีใ... 20:23:00 - 21 พ.ย. 2562
428 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ SODIUM CHLORIDE ๐... 14:35:00 - 21 พ.ย. 2562
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ SODIUM CHLORIDE ... 14:25:00 - 21 พ.ย. 2562
430 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ... 14:04:00 - 21 พ.ย. 2562
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12:06:00 - 20 พ.ย. 2562
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตาม... 18:45:00 - 19 พ.ย. 2562
433 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำ... 14:40:00 - 19 พ.ย. 2562
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เวชภัณฑ์ยา ต.ค.62 19:24:00 - 18 พ.ย. 2562
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ... 16:41:00 - 15 พ.ย. 2562
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผนงาน 08:36:00 - 15 พ.ย. 2562
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน ๔ ชุด 15:33:00 - 14 พ.ย. 2562
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่... 16:07:00 - 12 พ.ย. 2562
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรว... 09:40:00 - 12 พ.ย. 2562
440 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบ... 18:27:00 - 08 พ.ย. 2562
441 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดจากป... 21:49:00 - 06 พ.ย. 2562
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 15:20:00 - 05 พ.ย. 2562
443 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่... 15:15:00 - 05 พ.ย. 2562
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญ... 10:59:00 - 05 พ.ย. 2562
445 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เวชภัณฑ์ ประจำเดือนตุลาคม 62 20:01:00 - 04 พ.ย. 2562
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 16:00:00 - 01 พ.ย. 2562
447 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 15:58:00 - 01 พ.ย. 2562
448 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุิบำบัดรักษาและ... 15:57:00 - 01 พ.ย. 2562
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ รายการ 14:54:00 - 31 ต.ค. 2562
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลห... 11:37:00 - 29 ต.ค. 2562
451 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 08:57:00 - 29 ต.ค. 2562
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือ... 13:40:00 - 25 ต.ค. 2562
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผนงาน 09:44:00 - 18 ต.ค. 2562
454 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 19:11:00 - 16 ต.ค. 2562
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน... 14:09:00 - 16 ต.ค. 2562
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 14:37:00 - 15 ต.ค. 2562
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ บำบัด... 09:25:00 - 11 ต.ค. 2562
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างต่อเติมห้องฉุกเฉิน อาคารสมนึก สุขศรีการ โรงพยาบาลบา... 11:45:00 - 10 ต.ค. 2562
459 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 11:42:00 - 10 ต.ค. 2562
460 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 18:05:00 - 08 ต.ค. 2562
461 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จ... 18:03:00 - 08 ต.ค. 2562
462 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่านผลทดส... 18:01:00 - 08 ต.ค. 2562
463 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่... 17:56:00 - 08 ต.ค. 2562
464 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 14:08:00 - 08 ต.ค. 2562
465 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร ประจ... 14:07:00 - 08 ต.ค. 2562
466 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 14:06:00 - 08 ต.ค. 2562
467 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 15:58:00 - 07 ต.ค. 2562
468 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามสั... 16:25:00 - 04 ต.ค. 2562
469 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ระยะเวลา ๑... 16:07:00 - 03 ต.ค. 2562
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:04:00 - 01 ต.ค. 2562
471 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แผน 09:48:00 - 01 ต.ค. 2562
472 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผูัได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกันยายน 08:49:00 - 01 ต.ค. 2562
473 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผูัได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกันยายน 08:48:00 - 01 ต.ค. 2562
474 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู (ICU) และศู... 15:17:00 - 30 ก.ย. 2562
475 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 15:01:00 - 30 ก.ย. 2562
476 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตาม... 17:02:00 - 27 ก.ย. 2562
477 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 09:39:00 - 25 ก.ย. 2562
478 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 241,800... 10:34:00 - 24 ก.ย. 2562
479 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบถ่าย... 09:57:00 - 23 ก.ย. 2562
480 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็... 09:54:00 - 23 ก.ย. 2562
481 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 13:18:00 - 20 ก.ย. 2562
482 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 14:13:00 - 19 ก.ย. 2562
483 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 19:41:00 - 17 ก.ย. 2562
484 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติINSULIN ASPART ๓๐% +... 14:17:00 - 17 ก.ย. 2562
485 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว 180,000 ลูกบาศก์เ... 08:44:00 - 17 ก.ย. 2562
486 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 08:43:00 - 17 ก.ย. 2562
487 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสม... 18:07:00 - 13 ก.ย. 2562
488 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 18:03:00 - 13 ก.ย. 2562
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 09:41:00 - 13 ก.ย. 2562
490 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแล... 15:02:00 - 11 ก.ย. 2562
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ Dengue Ns๑... 14:55:00 - 11 ก.ย. 2562
492 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มวิทยาจากสิ่งส่... 14:48:00 - 11 ก.ย. 2562
493 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อ... 14:47:00 - 11 ก.ย. 2562
494 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู (ICU) และศู... 09:32:00 - 06 ก.ย. 2562
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มวิทยาจากสิ่งส่... 09:24:00 - 06 ก.ย. 2562
496 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนสิงหาคม 22:52:00 - 05 ก.ย. 2562
497 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนสิงหาคม 22:51:00 - 05 ก.ย. 2562
498 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ้เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาและราคากลาง เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนม... 21:19:00 - 05 ก.ย. 2562
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิ... 11:27:00 - 05 ก.ย. 2562
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน 180... 11:26:00 - 05 ก.ย. 2562
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือ... 11:43:00 - 03 ก.ย. 2562
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ... 10:27:00 - 02 ก.ย. 2562
503 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก... 15:36:00 - 30 ส.ค. 2562
504 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาINSULIN ASPART๓๐%+PROTAMINATED INSULIN ๗๐% ๓ML PENFILLด้... 11:50:00 - 29 ส.ค. 2562
505 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู (IC... 19:14:00 - 27 ส.ค. 2562
506 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 รายการ 18:25:00 - 27 ส.ค. 2562
507 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 12 รายการ 18:23:00 - 27 ส.ค. 2562
508 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ 18:17:00 - 27 ส.ค. 2562
509 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา INSULIN BIPHASIC ISOPHANE INJECTION ด้วย... 14:22:00 - 27 ส.ค. 2562
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้บ่มเพาะเชื้... 11:04:00 - 26 ส.ค. 2562
511 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ... 09:22:00 - 21 ส.ค. 2562
512 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 08:45:00 - 16 ส.ค. 2562
513 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 15:16:00 - 15 ส.ค. 2562
514 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคม ... 09:44:00 - 15 ส.ค. 2562
515 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก ชนิดหลอด LED พร้อมออกจอภา... 11:34:00 - 14 ส.ค. 2562
516 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน 10:48:00 - 14 ส.ค. 2562
517 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเ... 11:13:00 - 13 ส.ค. 2562
518 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา GABAPENTIN ๓๐๐ MG โดยวิธีคัดเลือก 14:02:00 - 07 ส.ค. 2562
519 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 เพื่อเป็นโรง... 10:23:00 - 07 ส.ค. 2562
520 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกความล... 18:43:00 - 06 ส.ค. 2562
521 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 10:13:00 - 06 ส.ค. 2562
522 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกรกฎาคม 10:12:00 - 06 ส.ค. 2562
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมกา... 16:31:00 - 05 ส.ค. 2562
524 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน 13:36:00 - 05 ส.ค. 2562
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญ... 14:39:00 - 31 ก.ค 2562
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN BIPHASIC ISOPHANE INJECTI... 10:32:00 - 31 ก.ค 2562
527 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นถาดแจกยา โดยวิธีเฉพาะเ... 14:24:00 - 23 ก.ค 2562
528 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 15:41:00 - 22 ก.ค 2562
529 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักคอยฯด้วยเงินบริจาค 11:08:00 - 22 ก.ค 2562
530 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 09:58:00 - 22 ก.ค 2562
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ K... 18:41:00 - 19 ก.ค 2562
532 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารคลินิกใกล้ใจ โรงพยาบาลบางละมุง โดย... 16:09:00 - 19 ก.ค 2562
533 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 11:14:00 - 19 ก.ค 2562
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN B... 14:41:00 - 12 ก.ค 2562
535 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชน... 11:18:00 - 11 ก.ค 2562
536 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา... 09:36:00 - 11 ก.ค 2562
537 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา... 14:37:00 - 10 ก.ค 2562
538 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉ... 12:56:00 - 10 ก.ค 2562
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำแผ่นพับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผ่นพ... 15:52:00 - 09 ก.ค 2562
540 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก โด... 15:34:00 - 09 ก.ค 2562
541 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำแผ่นพับการติดตามการรักษาและการดูแลต่อเนื่อง... 15:20:00 - 09 ก.ค 2562
542 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:08:00 - 09 ก.ค 2562
543 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:59:00 - 09 ก.ค 2562
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 11:44:00 - 09 ก.ค 2562
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:43:00 - 09 ก.ค 2562
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:40:00 - 09 ก.ค 2562
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัต... 15:32:00 - 08 ก.ค 2562
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจไวรัส... 13:17:00 - 08 ก.ค 2562
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อ INSULIN BIPHASIC ISOPHANE ๑๐๐U/ML ด้วยวิธีประกวดราคา... 13:42:00 - 04 ก.ค 2562
550 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาสารเสพติด... 13:57:00 - 03 ก.ค 2562
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนมิถุนายน 10:40:00 - 03 ก.ค 2562
552 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคารพัทยาธร รพ.บางละมุง โด... 10:54:00 - 02 ก.ค 2562
553 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมิถุนายน 23:08:00 - 01 ก.ค 2562
554 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ... 13:38:00 - 27 มิ.ย. 2562
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้... 13:33:00 - 27 มิ.ย. 2562
556 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ประกอบสว่านเจาะกระดูก ชน... 13:28:00 - 27 มิ.ย. 2562
557 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ บำ... 09:52:00 - 26 มิ.ย. 2562
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพ... 09:51:00 - 26 มิ.ย. 2562
559 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ด้ว... 15:50:00 - 25 มิ.ย. 2562
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบันทึกก... 15:29:00 - 25 มิ.ย. 2562
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN BIPHASIC ISO... 14:23:00 - 24 มิ.ย. 2562
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอล โดยว... 14:57:00 - 21 มิ.ย. 2562
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14:00:00 - 21 มิ.ย. 2562
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขน... 09:00:00 - 19 มิ.ย. 2562
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 15:09:00 - 17 มิ.ย. 2562
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ครั้งที่ 2 15:00:00 - 17 มิ.ย. 2562
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้... 13:07:00 - 13 มิ.ย. 2562
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมที่เก็บเสมหะ อาคารสายใ... 11:05:00 - 12 มิ.ย. 2562
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่... 14:32:00 - 11 มิ.ย. 2562
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN B... 13:25:00 - 10 มิ.ย. 2562
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนพฤษภาคม 09:05:00 - 07 มิ.ย. 2562
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง โดยว... 11:11:00 - 06 มิ.ย. 2562
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ๓ ไก ชนิดไฟฟ้า และโต๊ะคร่อมเตียงร... 10:26:00 - 06 มิ.ย. 2562
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้... 14:52:00 - 05 มิ.ย. 2562
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและ... 14:15:00 - 05 มิ.ย. 2562
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลแ... 11:10:00 - 05 มิ.ย. 2562
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟสฯ โดยวิธี... 11:08:00 - 05 มิ.ย. 2562
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 14:28:00 - 04 มิ.ย. 2562
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ... 10:43:00 - 31 พ.ค. 2562
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ บำ... 08:30:00 - 30 พ.ค. 2562
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 09:02:00 - 28 พ.ค. 2562
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ระยะเ... 14:52:00 - 27 พ.ค. 2562
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที 7 ชั้น 96 ห้อง รพ... 10:24:00 - 27 พ.ค. 2562
584 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและค... 11:08:00 - 22 พ.ค. 2562
585 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัต... 08:21:00 - 17 พ.ค. 2562
586 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:38:00 - 15 พ.ค. 2562
587 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุฯ (e-bidding) 11:34:00 - 15 พ.ค. 2562
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10:58:00 - 15 พ.ค. 2562
589 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางการประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อ... 16:12:00 - 14 พ.ค. 2562
590 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง 13:56:00 - 14 พ.ค. 2562
591 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 14:51:00 - 13 พ.ค. 2562
592 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจ... 11:46:00 - 13 พ.ค. 2562
593 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:42:00 - 13 พ.ค. 2562
594 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:38:00 - 13 พ.ค. 2562
595 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนเมษายน 08:42:00 - 13 พ.ค. 2562
596 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมท... 13:26:00 - 10 พ.ค. 2562
597 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้... 13:23:00 - 10 พ.ค. 2562
598 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนเมษายน 22:58:00 - 07 พ.ค. 2562
599 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา... 13:52:00 - 29 ม.ย. 2562
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา... 13:48:00 - 29 ม.ย. 2562
601 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติMANIDIPINE ๒๐ MG TAB... 13:40:00 - 29 ม.ย. 2562
602 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 08:56:00 - 23 ม.ย. 2562
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตั... 09:50:00 - 19 ม.ย. 2562
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ... 15:21:00 - 11 ม.ย. 2562
605 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเ... 10:48:00 - 11 ม.ย. 2562
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 10:33:00 - 10 ม.ย. 2562
607 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10:31:00 - 10 ม.ย. 2562
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:43:00 - 10 ม.ย. 2562
609 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 408 รายการ 14:53:00 - 05 ม.ย. 2562
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 3 รายการ 14:51:00 - 05 ม.ย. 2562
611 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:14:00 - 04 ม.ย. 2562
612 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต... 16:49:00 - 01 ม.ย. 2562
613 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารคลินิกใกล้ใจ โรงพยาบาลบางละมุง โดย... 13:51:00 - 01 ม.ย. 2562
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโม... 18:42:00 - 29 มี.ค. 2562
615 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 13:29:00 - 29 มี.ค. 2562
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรบริหารจัดการขยะและสิ่งแวด... 14:36:00 - 28 มี.ค. 2562
617 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-biddin... 13:15:00 - 27 มี.ค. 2562
618 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 08:49:00 - 27 มี.ค. 2562
619 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แผนงาน 17:09:00 - 25 มี.ค. 2562
620 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประช... 13:16:00 - 25 มี.ค. 2562
621 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประช... 13:16:00 - 25 มี.ค. 2562
622 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเ... 10:01:00 - 21 มี.ค. 2562
623 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:17:00 - 21 มี.ค. 2562
624 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 08:08:00 - 21 มี.ค. 2562
625 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์ส่องตรวจทวารหนัก โดยวิ... 19:37:00 - 20 มี.ค. 2562
626 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าแอลอีดีส่องสว่างที่จอดรถหน้าโรงพย... 11:34:00 - 19 มี.ค. 2562
627 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ การดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยว... 10:24:00 - 19 มี.ค. 2562
628 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 21:30:00 - 18 มี.ค. 2562
629 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ MANIDIPINE ๒๐ MG ด้ว... 15:06:00 - 14 มี.ค. 2562
630 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งกระจกตา (... 09:45:00 - 13 มี.ค. 2562
631 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโ... 16:07:00 - 12 มี.ค. 2562
632 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและ... 16:03:00 - 12 มี.ค. 2562
633 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด... 10:49:00 - 12 มี.ค. 2562
634 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้พร... 14:28:00 - 05 มี.ค. 2562
635 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (e-... 10:58:00 - 05 มี.ค. 2562
636 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผนงาน 14:41:00 - 04 มี.ค. 2562
637 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประ... 13:23:00 - 04 มี.ค. 2562
638 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ MAN... 11:01:00 - 04 มี.ค. 2562
639 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ระบบระบายอากาศ... 15:06:00 - 01 มี.ค. 2562
640 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มหลังคาด้านหน้าอาคารพวงคราม โรงพยาบาลบางล... 09:18:00 - 27 ก.พ. 2562
641 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:38:00 - 22 ก.พ. 2562
642 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แบบแปลนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ รพ.บางล... 09:37:00 - 22 ก.พ. 2562
643 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ... 09:35:00 - 22 ก.พ. 2562
644 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-biddin... 13:48:00 - 20 ก.พ. 2562
645 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งกระจกตา (e-bidding... 13:30:00 - 20 ก.พ. 2562
646 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 13:05:00 - 20 ก.พ. 2562
647 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 10:57:00 - 20 ก.พ. 2562
648 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายกา... 17:02:00 - 13 ก.พ. 2562
649 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบ... 10:36:00 - 12 ก.พ. 2562
650 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแปลนงานจ้างปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ระบบระบายอากาศฯ รพ.บางละมุง 09:39:00 - 12 ก.พ. 2562
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ... 09:36:00 - 12 ก.พ. 2562
652 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง พื้น ฝ้าเพดานฯ รพ.บางละมุง 09:33:00 - 12 ก.พ. 2562
653 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (... 13:52:00 - 11 ก.พ. 2562
654 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 11:15:00 - 11 ก.พ. 2562
655 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งกระจกตา (e-bid... 18:50:00 - 08 ก.พ. 2562
656 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าแอลอีดีส่องสว่างที่จอดรถโรงพยาบาลบางละมุ... 12:59:00 - 08 ก.พ. 2562
657 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคทางต... 12:49:00 - 08 ก.พ. 2562
658 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื... 15:26:00 - 07 ก.พ. 2562
659 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติจัดจ้างปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดานฯ รพ.บางละมุง 19:26:00 - 06 ก.พ. 2562
660 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงพื้น เพดาน ระบบระบายอากาศ ชั้น 1 และระบบสุขาลภิบาล ชั้น 2... 17:04:00 - 06 ก.พ. 2562
661 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 9... 11:19:00 - 06 ก.พ. 2562
662 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด... 08:41:00 - 05 ก.พ. 2562
663 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศด้... 15:33:00 - 04 ก.พ. 2562
664 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหล... 15:30:00 - 04 ก.พ. 2562
665 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าแอลอีดีส่องสว่างที่จอดร... 18:18:00 - 31 ม.ค. 2562
666 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้... 13:53:00 - 31 ม.ค. 2562
667 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบ... 10:25:00 - 30 ม.ค. 2562
668 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเท... 18:41:00 - 22 ม.ค. 2562
669 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผนงาน 14:05:00 - 21 ม.ค. 2562
670 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 08:55:00 - 21 ม.ค. 2562
671 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 10:00:00 - 16 ม.ค. 2562
672 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 14:36:00 - 15 ม.ค. 2562
673 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเล... 10:46:00 - 14 ม.ค. 2562
674 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเ... 15:52:00 - 08 ม.ค. 2562
675 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 13:56:00 - 08 ม.ค. 2562
676 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความ... 08:36:00 - 08 ม.ค. 2562
677 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภ... 13:58:00 - 07 ม.ค. 2562
678 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลื... 13:54:00 - 07 ม.ค. 2562
679 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑... 13:48:00 - 07 ม.ค. 2562
680 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 13:40:00 - 07 ม.ค. 2562
681 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 15:50:00 - 04 ม.ค. 2562
682 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเลเซอร์ทันตกรรม โดยวิธ... 14:39:00 - 03 ม.ค. 2562
683 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แผนงาน 18:51:00 - 24 ธ.ค. 2561
684 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอ... 18:44:00 - 24 ธ.ค. 2561
685 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะเชื้อแบค... 16:32:00 - 24 ธ.ค. 2561
686 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ย... 15:35:00 - 24 ธ.ค. 2561
687 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดจากป... 14:28:00 - 17 ธ.ค. 2561
688 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อ... 13:40:00 - 14 ธ.ค. 2561
689 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุ... 15:17:00 - 13 ธ.ค. 2561
690 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 13:55:00 - 13 ธ.ค. 2561
691 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง... 13:30:00 - 12 ธ.ค. 2561
692 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:44:00 - 12 ธ.ค. 2561
693 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่... 10:16:00 - 12 ธ.ค. 2561
694 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พ... 15:47:00 - 11 ธ.ค. 2561
695 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมชั่งน้ำหนัก... 15:19:00 - 11 ธ.ค. 2561
696 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด... 14:18:00 - 06 ธ.ค. 2561
697 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แผนงาน 09:33:00 - 03 ธ.ค. 2561
698 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ บำบัด... 16:29:00 - 30 พ.ย. 2561
699 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (... 15:44:00 - 30 พ.ย. 2561
700 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเ... 10:50:00 - 30 พ.ย. 2561
701 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐... 15:58:00 - 27 พ.ย. 2561
702 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมชั่งน้ำ... 15:51:00 - 27 พ.ย. 2561
703 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจหา... 13:43:00 - 27 พ.ย. 2561
704 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ ... 15:38:00 - 26 พ.ย. 2561
705 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับดัดที่ดามกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 13:24:00 - 26 พ.ย. 2561
706 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(เงินบริจาค) 13:27:00 - 22 พ.ย. 2561
707 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20:39:00 - 19 พ.ย. 2561
708 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Ns๑) (Rapid Test)... 19:31:00 - 13 พ.ย. 2561
709 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ 17:23:00 - 13 พ.ย. 2561
710 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบล่อฟ้า บริเวณอาคารสมนึก สุขศรีการ ... 14:50:00 - 08 พ.ย. 2561
711 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวขอ... 09:56:00 - 06 พ.ย. 2561
712 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ... 14:46:00 - 02 พ.ย. 2561
713 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความเข้มของแสง โดยว... 11:23:00 - 30 ต.ค. 2561
714 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2561 09:56:00 - 30 ต.ค. 2561
715 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2561 09:54:00 - 30 ต.ค. 2561
716 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 09:53:00 - 30 ต.ค. 2561
717 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2561 09:51:00 - 30 ต.ค. 2561
718 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 09:50:00 - 30 ต.ค. 2561
719 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 09:48:00 - 30 ต.ค. 2561
720 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09:34:00 - 30 ต.ค. 2561
721 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 09:15:00 - 30 ต.ค. 2561
722 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 15:50:00 - 26 ต.ค. 2561
723 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานฯ (e-bidding) 15:54:00 - 25 ต.ค. 2561
724 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 15:16:00 - 25 ต.ค. 2561
725 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 2 เครื่อง 09:39:00 - 24 ต.ค. 2561
726 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ (e-bidding) 13:37:00 - 22 ต.ค. 2561
727 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 17:17:00 - 17 ต.ค. 2561
728 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน... 17:14:00 - 17 ต.ค. 2561
729 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีประกวดราค... 16:17:00 - 16 ต.ค. 2561
730 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผนงาน 15:22:00 - 16 ต.ค. 2561
731 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบร... 10:41:00 - 16 ต.ค. 2561
732 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน... 16:29:00 - 09 ต.ค. 2561
733 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับต... 19:42:00 - 08 ต.ค. 2561
734 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงรับบริจาคโลหิต โด... 19:39:00 - 08 ต.ค. 2561
735 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก... 19:28:00 - 08 ต.ค. 2561
736 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:29:00 - 05 ต.ค. 2561
737 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:05:00 - 04 ต.ค. 2561
738 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (e-bi... 08:39:00 - 02 ต.ค. 2561
739 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 19:04:00 - 01 ต.ค. 2561
740 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์... 11:45:00 - 01 ต.ค. 2561
741 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 17:20:00 - 27 ก.ย. 2561
742 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบา... 14:55:00 - 27 ก.ย. 2561
743 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล (e-bidding) 09:51:00 - 27 ก.ย. 2561
744 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว (e-bidding) 09:50:00 - 27 ก.ย. 2561
745 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจฯ จำนวน ๒๔... 08:35:00 - 25 ก.ย. 2561
746 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ พร้อมน้ำ... 08:39:00 - 24 ก.ย. 2561
747 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะพร้อมแถบทดสอ... 15:15:00 - 20 ก.ย. 2561
748 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและ... 15:10:00 - 20 ก.ย. 2561
749 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจา... 15:04:00 - 20 ก.ย. 2561
750 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test ปีงบประ... 16:35:00 - 19 ก.ย. 2561
751 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 16:30:00 - 19 ก.ย. 2561
752 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 16:25:00 - 19 ก.ย. 2561
753 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูน... 09:26:00 - 19 ก.ย. 2561
754 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาฯ ... 11:39:00 - 18 ก.ย. 2561
755 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นแบบเป่าล... 15:06:00 - 17 ก.ย. 2561
756 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย ด้วย... 15:03:00 - 17 ก.ย. 2561
757 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมือหมุน 09:47:00 - 17 ก.ย. 2561
758 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แขวนเพดานแบบโคมคู่ ชนิด LED (e-bidding... 16:18:00 - 10 ก.ย. 2561
759 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบถ... 15:50:00 - 10 ก.ย. 2561
760 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 14:41:00 - 10 ก.ย. 2561
761 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่านผลทดส... 10:16:00 - 07 ก.ย. 2561
762 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ (e-biddi... 10:05:00 - 07 ก.ย. 2561
763 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 16:05:00 - 06 ก.ย. 2561
764 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง... 09:24:00 - 05 ก.ย. 2561
765 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 16:12:00 - 03 ก.ย. 2561
766 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ (e-bid... 11:37:00 - 03 ก.ย. 2561
767 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 16:56:00 - 31 ส.ค. 2561
768 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะหรือการวิจารณ์ร่างประกาศฯ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที... 15:32:00 - 31 ส.ค. 2561
769 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (e-bidding) 12:05:00 - 31 ส.ค. 2561
770 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสม... 12:03:00 - 31 ส.ค. 2561
771 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 180,000 กิโลกรัม (e-bidding) 11:01:00 - 31 ส.ค. 2561
772 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (e-bidding) 11:00:00 - 31 ส.ค. 2561
773 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอ... 14:32:00 - 30 ส.ค. 2561
774 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป... 12:01:00 - 30 ส.ค. 2561
775 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป... 11:58:00 - 30 ส.ค. 2561
776 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของ... 13:35:00 - 28 ส.ค. 2561
777 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล ระยะเวลา 365 วัน (e-bidding) 10:17:00 - 28 ส.ค. 2561
778 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่าคากลางประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร (e-bidding) 10:16:00 - 28 ส.ค. 2561
779 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 11:09:00 - 27 ส.ค. 2561
780 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ แผนงาน 09:22:00 - 27 ส.ค. 2561
781 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาล... 17:08:00 - 20 ส.ค. 2561
782 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ ชนิด L... 09:19:00 - 17 ส.ค. 2561
783 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง (e-bi... 17:39:00 - 15 ส.ค. 2561
784 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 09:53:00 - 15 ส.ค. 2561
785 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 15:51:00 - 06 ส.ค. 2561
786 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบภาพถ่า... 10:30:00 - 03 ส.ค. 2561
787 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ... 10:58:00 - 01 ส.ค. 2561
788 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ 08:56:00 - 24 ก.ค 2561
789 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 08:32:00 - 24 ก.ค 2561
790 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์ให้ค... 13:47:00 - 20 ก.ค 2561
791 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตัด ... 15:28:00 - 19 ก.ค 2561
792 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 15:03:00 - 18 ก.ค 2561
793 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดควา... 17:09:00 - 16 ก.ค 2561
794 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (e-bidding) 14:07:00 - 13 ก.ค 2561
795 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔... 13:10:00 - 10 ก.ค 2561
796 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดทรวงอก จำนวน ๓๐ รายก... 08:08:00 - 10 ก.ค 2561
797 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราค... 15:08:00 - 09 ก.ค 2561
798 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ฯ (e-biddin... 08:18:00 - 05 ก.ค 2561
799 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแเดงส่... 11:30:00 - 29 มิ.ย. 2561
800 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป... 09:36:00 - 28 มิ.ย. 2561
801 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 09:20:00 - 28 มิ.ย. 2561
802 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั... 17:12:00 - 26 มิ.ย. 2561
803 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง... 15:37:00 - 23 มิ.ย. 2561
804 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื... 09:27:00 - 22 มิ.ย. 2561
805 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิ... 09:08:00 - 20 มิ.ย. 2561
806 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมบันไดและหลังคาทางเดินขึ้นชั้น ๒ อาคารแส... 15:04:00 - 12 มิ.ย. 2561
807 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นเปลนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 08:09:00 - 12 มิ.ย. 2561
808 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) (e-bi... 14:01:00 - 05 มิ.ย. 2561
809 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้โดยใช้กำลังไฟจากแบ... 14:00:00 - 05 มิ.ย. 2561
810 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอก... 10:39:00 - 04 มิ.ย. 2561
811 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์ (e-biddin... 10:08:00 - 04 มิ.ย. 2561
812 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคล... 15:04:00 - 01 มิ.ย. 2561
813 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถผู้รับบริการ ด้านหน้าอาคารสมนึ... 09:00:00 - 01 มิ.ย. 2561
814 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Ca... 13:18:00 - 31 พ.ค. 2561
815 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงฯ 32 ภาพ 16:27:00 - 30 พ.ค. 2561
816 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือ... 15:36:00 - 30 พ.ค. 2561
817 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 15:35:00 - 30 พ.ค. 2561
818 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 14:06:00 - 30 พ.ค. 2561
819 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบ... 13:56:00 - 30 พ.ค. 2561
820 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ 09:42:00 - 30 พ.ค. 2561
821 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 15:07:00 - 24 พ.ค. 2561
822 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 11:45:00 - 23 พ.ค. 2561
823 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตั... 11:57:00 - 22 พ.ค. 2561
824 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๒๕ รา... 10:58:00 - 22 พ.ค. 2561
825 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการดูแลผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09:00:00 - 21 พ.ค. 2561
826 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:58:00 - 21 พ.ค. 2561
827 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:55:00 - 21 พ.ค. 2561
828 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจ... 08:51:00 - 21 พ.ค. 2561
829 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับ บันได 10 ขั้น สู่การเปิดใจเลิกบุห... 08:43:00 - 21 พ.ค. 2561
830 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 15:57:00 - 17 พ.ค. 2561
831 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 สไลซ์... 15:32:00 - 16 พ.ค. 2561
832 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป... 16:32:00 - 15 พ.ค. 2561
833 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ๑๖ สไลซ์ (CT sca... 16:22:00 - 10 พ.ค. 2561
834 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 15:47:00 - 08 พ.ค. 2561
835 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก... 15:02:00 - 08 พ.ค. 2561
836 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องพักสายตรวจชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ห้อง โ... 14:48:00 - 08 พ.ค. 2561
837 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์... 14:34:00 - 07 พ.ค. 2561
838 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา โดยวิ... 09:02:00 - 03 พ.ค. 2561
839 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจทางภูมิค... 14:09:00 - 27 ม.ย. 2561
840 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตัด ด้วยวิธ... 15:08:00 - 26 ม.ย. 2561
841 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจฯ จำนวน ๒๔... 14:29:00 - 26 ม.ย. 2561
842 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอัลตราซาวน์ระหว่างผ่าตัด ด้วยวิธี e-bidding 10:50:00 - 26 ม.ย. 2561
843 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ... 20:05:00 - 23 ม.ย. 2561
844 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ 15:06:00 - 17 ม.ย. 2561
845 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 14:53:00 - 17 ม.ย. 2561
846 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอย จำนวน ๓ รายการ... 10:54:00 - 09 ม.ย. 2561
847 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ้เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13:24:00 - 03 ม.ย. 2561
848 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 หมวดงบลงทุน 11:44:00 - 02 ม.ย. 2561
849 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่างผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 15:42:00 - 28 มี.ค. 2561
850 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาฯ จำน... 20:10:00 - 27 มี.ค. 2561
851 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัต... 15:23:00 - 27 มี.ค. 2561
852 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้... 08:49:00 - 27 มี.ค. 2561
853 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รา... 13:15:00 - 22 มี.ค. 2561
854 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา ... 15:48:00 - 21 มี.ค. 2561
855 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีฯ และเครื่... 16:16:00 - 19 มี.ค. 2561
856 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่างผ่าตัด 08:54:00 - 16 มี.ค. 2561
857 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๑๐ รายการ แบบร... 13:10:00 - 15 มี.ค. 2561
858 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาระดับ C... 15:08:00 - 14 มี.ค. 2561
859 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อ... 09:07:00 - 14 มี.ค. 2561
860 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 20:31:00 - 13 มี.ค. 2561
861 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 19:15:00 - 13 มี.ค. 2561
862 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ พร้... 14:58:00 - 12 มี.ค. 2561
863 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ พร้... 14:55:00 - 12 มี.ค. 2561
864 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยฯ ... 14:42:00 - 07 มี.ค. 2561
865 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง (e-bi... 12:09:00 - 07 มี.ค. 2561
866 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบ... 12:09:00 - 07 มี.ค. 2561
867 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:54:00 - 05 มี.ค. 2561
868 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:53:00 - 05 มี.ค. 2561
869 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:58:00 - 05 มี.ค. 2561
870 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู... 16:01:00 - 27 ก.พ. 2561
871 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ... 15:53:00 - 27 ก.พ. 2561
872 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 15:50:00 - 26 ก.พ. 2561
873 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:08:00 - 22 ก.พ. 2561
874 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:50:00 - 22 ก.พ. 2561
875 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๑๐ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 16:49:00 - 21 ก.พ. 2561
876 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอนใ... 20:05:00 - 20 ก.พ. 2561
877 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:24:00 - 20 ก.พ. 2561
878 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม... 15:35:00 - 19 ก.พ. 2561
879 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาระดับ Cardiac Troponin T ในเลือดแบบปริ... 16:22:00 - 16 ก.พ. 2561
880 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:07:00 - 16 ก.พ. 2561
881 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเ... 15:25:00 - 16 ก.พ. 2561
882 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อน โดยวิธีเฉพา... 16:03:00 - 15 ก.พ. 2561
883 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:19:00 - 14 ก.พ. 2561
884 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาคว... 14:18:00 - 14 ก.พ. 2561
885 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซ... 14:17:00 - 14 ก.พ. 2561
886 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:16:00 - 14 ก.พ. 2561
887 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:15:00 - 14 ก.พ. 2561
888 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต้... 10:40:00 - 14 ก.พ. 2561
889 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:06:00 - 13 ก.พ. 2561
890 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอน... 16:51:00 - 13 ก.พ. 2561
891 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ 16:34:00 - 13 ก.พ. 2561
892 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 17:14:00 - 09 ก.พ. 2561
893 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 16:29:00 - 09 ก.พ. 2561
894 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:57:00 - 09 ก.พ. 2561
895 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 11:08:00 - 09 ก.พ. 2561
896 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง 16:53:00 - 08 ก.พ. 2561
897 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:19:00 - 08 ก.พ. 2561
898 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต้องขังเรือนจำพิเ... 13:25:00 - 08 ก.พ. 2561
899 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายและปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:21:00 - 08 ก.พ. 2561
900 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภค 4 หมวด จำนวน 210 รายการ(e-bidding) 08:08:00 - 08 ก.พ. 2561
901 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 21:11:00 - 07 ก.พ. 2561
902 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 3 รายการ 16:26:00 - 06 ก.พ. 2561
903 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 16:25:00 - 06 ก.พ. 2561
904 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:42:00 - 06 ก.พ. 2561
905 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์... 15:14:00 - 05 ก.พ. 2561
906 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเด... 15:13:00 - 05 ก.พ. 2561
907 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน... 16:43:00 - 02 ก.พ. 2561
908 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:42:00 - 02 ก.พ. 2561
909 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:26:00 - 02 ก.พ. 2561
910 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:27:00 - 01 ก.พ. 2561
911 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:21:00 - 01 ก.พ. 2561
912 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:15:00 - 01 ก.พ. 2561
913 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จ... 16:36:00 - 31 ม.ค. 2561
914 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ 13:44:00 - 31 ม.ค. 2561
915 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดย... 15:56:00 - 30 ม.ค. 2561
916 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:31:00 - 29 ม.ค. 2561
917 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน... 15:07:00 - 29 ม.ค. 2561
918 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเ... 14:15:00 - 29 ม.ค. 2561
919 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 08:59:00 - 26 ม.ค. 2561
920 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดูดสูญญากาศ 08:14:00 - 26 ม.ค. 2561
921 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ 08:14:00 - 26 ม.ค. 2561
922 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไ... 08:11:00 - 26 ม.ค. 2561
923 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยาGel Card Test ... 15:17:00 - 25 ม.ค. 2561
924 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเลื่อน 14:55:00 - 24 ม.ค. 2561
925 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว 14:55:00 - 24 ม.ค. 2561
926 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์และเต้ารับปลั... 14:54:00 - 24 ม.ค. 2561
927 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แ... 09:58:00 - 24 ม.ค. 2561
928 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และเต้... 16:57:00 - 23 ม.ค. 2561
929 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ี่ยว 16:56:00 - 23 ม.ค. 2561
930 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 4 ราย... 16:55:00 - 23 ม.ค. 2561
931 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 ราย... 16:54:00 - 23 ม.ค. 2561
932 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 16:53:00 - 23 ม.ค. 2561
933 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:03:00 - 18 ม.ค. 2561
934 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:39:00 - 18 ม.ค. 2561
935 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 18 ม.ค. 2561
936 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test แบบราคา... 13:51:00 - 18 ม.ค. 2561
937 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:09:00 - 17 ม.ค. 2561
938 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 09:40:00 - 17 ม.ค. 2561
939 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 09:33:00 - 17 ม.ค. 2561
940 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายและปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ อาคารต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 16 ม.ค. 2561
941 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 14:36:00 - 16 ม.ค. 2561
942 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยาฯ... 15:01:00 - 15 ม.ค. 2561
943 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 13:59:00 - 15 ม.ค. 2561
944 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:43:00 - 12 ม.ค. 2561
945 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:08:00 - 11 ม.ค. 2561
946 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 13:47:00 - 11 ม.ค. 2561
947 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 11:21:00 - 11 ม.ค. 2561
948 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 22:24:00 - 10 ม.ค. 2561
949 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:16:00 - 10 ม.ค. 2561
950 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:10:00 - 10 ม.ค. 2561
951 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 21:07:00 - 10 ม.ค. 2561
952 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:03:00 - 05 ม.ค. 2561
953 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:18:00 - 05 ม.ค. 2561
954 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:31:00 - 04 ม.ค. 2561
955 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:08:00 - 04 ม.ค. 2561
956 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:50:00 - 04 ม.ค. 2561
957 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:29:00 - 04 ม.ค. 2561
958 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:43:00 - 03 ม.ค. 2561
959 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:39:00 - 03 ม.ค. 2561
960 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:34:00 - 03 ม.ค. 2561
961 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ส พร้... 08:26:00 - 28 ธ.ค. 2560
962 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... 16:24:00 - 27 ธ.ค. 2560
963 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐ มิ... 16:08:00 - 27 ธ.ค. 2560
964 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 26 ธ.ค. 2560
965 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 17:08:08 - 25 ธ.ค. 2560
966 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:59:29 - 25 ธ.ค. 2560
967 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:42:35 - 25 ธ.ค. 2560
968 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 750KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 13:26:47 - 25 ธ.ค. 2560
969 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:32:17 - 22 ธ.ค. 2560
970 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐ ... 17:19:19 - 21 ธ.ค. 2560
971 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 20:30:26 - 20 ธ.ค. 2560
972 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ แบบราคาคงที่ไม่จำกั... 19:27:11 - 19 ธ.ค. 2560
973 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น(e-bidding) 15:34:24 - 18 ธ.ค. 2560
974 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดฯ จำนว... 14:14:42 - 18 ธ.ค. 2560
975 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ(e-bidding) รพ.บางละมุง 12:03:00 - 18 ธ.ค. 2560
976 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:22:25 - 15 ธ.ค. 2560
977 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:13:23 - 15 ธ.ค. 2560
978 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 750 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:57:25 - 15 ธ.ค. 2560
979 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:51:07 - 15 ธ.ค. 2560
980 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:12:35 - 15 ธ.ค. 2560
981 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับร... 16:23:32 - 14 ธ.ค. 2560
982 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจา... 16:17:24 - 14 ธ.ค. 2560
983 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 16:16:29 - 14 ธ.ค. 2560
984 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหม้อต้มแผ่นความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:15:55 - 14 ธ.ค. 2560
985 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Ns๑) (Rap... 16:49:26 - 13 ธ.ค. 2560
986 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:43:36 - 13 ธ.ค. 2560
987 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ... 15:13:17 - 12 ธ.ค. 2560
988 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:14:48 - 08 ธ.ค. 2560
989 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จ... 15:39:55 - 08 ธ.ค. 2560
990 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:31:21 - 06 ธ.ค. 2560
991 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:21:02 - 06 ธ.ค. 2560
992 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน ๒๙ รายการ ... 10:13:04 - 04 ธ.ค. 2560
993 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 08:24:09 - 04 ธ.ค. 2560
994 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2561 ... 15:13:27 - 02 ธ.ค. 2560
995 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 15:12:24 - 02 ธ.ค. 2560
996 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (e-biddin... 15:11:27 - 02 ธ.ค. 2560
997 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:35:49 - 01 ธ.ค. 2560
998 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ร... 15:03:26 - 30 พ.ย. 2560
999 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา 9 เดือน 16:55:27 - 24 พ.ย. 2560
1000 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุงระยะเวลา 1 เดือน 16:54:42 - 24 พ.ย. 2560
1001 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ (e-bid... 14:04:30 - 24 พ.ย. 2560
1002 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร... 12:00:19 - 24 พ.ย. 2560
1003 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 09:18:08 - 24 พ.ย. 2560
1004 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธีประกวด... 18:21:23 - 23 พ.ย. 2560
1005 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง... 16:13:42 - 23 พ.ย. 2560
1006 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับร... 14:55:13 - 23 พ.ย. 2560
1007 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ส... 14:53:25 - 23 พ.ย. 2560
1008 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 08:57:39 - 23 พ.ย. 2560
1009 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยว... 08:56:24 - 23 พ.ย. 2560
1010 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:54:51 - 22 พ.ย. 2560
1011 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:24:32 - 21 พ.ย. 2560
1012 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:23:20 - 21 พ.ย. 2560
1013 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 15:48:15 - 20 พ.ย. 2560
1014 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 17:39:28 - 16 พ.ย. 2560
1015 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอั... 13:43:01 - 16 พ.ย. 2560
1016 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ... 11:40:29 - 16 พ.ย. 2560
1017 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:58:16 - 16 พ.ย. 2560
1018 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:56:56 - 16 พ.ย. 2560
1019 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:52:18 - 16 พ.ย. 2560
1020 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อ จำนวน 2 โครงการ 08:58:15 - 16 พ.ย. 2560
1021 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 08:52:53 - 16 พ.ย. 2560
1022 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 23:07:06 - 15 พ.ย. 2560
1023 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:58:05 - 15 พ.ย. 2560
1024 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน... 14:39:30 - 15 พ.ย. 2560
1025 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:06:16 - 14 พ.ย. 2560
1026 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัด... 15:39:21 - 13 พ.ย. 2560
1027 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 14:47:33 - 10 พ.ย. 2560
1028 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:36:07 - 09 พ.ย. 2560
1029 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:17:29 - 09 พ.ย. 2560
1030 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:06:13 - 09 พ.ย. 2560
1031 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 13:33:06 - 09 พ.ย. 2560
1032 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ (CBC) วิธ... 18:57:00 - 08 พ.ย. 2560
1033 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 15:25:27 - 08 พ.ย. 2560
1034 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:24:42 - 08 พ.ย. 2560
1035 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โดย... 15:23:06 - 08 พ.ย. 2560
1036 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนา... 15:22:05 - 08 พ.ย. 2560
1037 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โ... 15:20:42 - 08 พ.ย. 2560
1038 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 ราย... 14:54:59 - 08 พ.ย. 2560
1039 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ วิธี e-bidding 13:17:36 - 08 พ.ย. 2560
1040 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงรองเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:16:29 - 08 พ.ย. 2560
1041 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 11:33:40 - 07 พ.ย. 2560
1042 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บมูลฝอย 20:54:59 - 06 พ.ย. 2560
1043 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 โครงการ 20:19:09 - 06 พ.ย. 2560
1044 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบางละมุง ปีงบประมาณ 2561 20:13:34 - 06 พ.ย. 2560
1045 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว แบบรา... 14:01:55 - 06 พ.ย. 2560
1046 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติ ... 13:44:28 - 06 พ.ย. 2560
1047 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:15:46 - 06 พ.ย. 2560
1048 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเ... 17:10:54 - 31 ต.ค. 2560
1049 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงค... 16:41:25 - 31 ต.ค. 2560
1050 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงรองเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:35:36 - 31 ต.ค. 2560
1051 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding) 14:32:33 - 31 ต.ค. 2560
1052 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับ ... 15:10:33 - 30 ต.ค. 2560
1053 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ โดยวิธีe-bidding 13:40:38 - 30 ต.ค. 2560
1054 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ร... 10:51:13 - 30 ต.ค. 2560
1055 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 12:27:53 - 26 ต.ค. 2560
1056 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 10:29:32 - 24 ต.ค. 2560
1057 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา ๑ เดือน... 11:08:42 - 18 ต.ค. 2560
1058 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 16:59:44 - 09 ต.ค. 2560
1059 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 14:48:41 - 09 ต.ค. 2560
1060 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 14:47:48 - 09 ต.ค. 2560
1061 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาด 1000 mA Digital x-ray ชนิดแขวน 14:07:29 - 09 ต.ค. 2560
1062 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเ... 19:27:57 - 29 ก.ย. 2560
1063 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา ... 15:14:11 - 29 ก.ย. 2560
1064 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับ-... 23:33:57 - 28 ก.ย. 2560
1065 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา 1 เดือน 14:05:04 - 26 ก.ย. 2560
1066 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศแผนกผู้ป่วยนอก อา... 17:48:19 - 22 ก.ย. 2560
1067 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น ๑ อาคารพัทย... 17:46:16 - 22 ก.ย. 2560
1068 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโ... 17:44:24 - 22 ก.ย. 2560
1069 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 13:51:57 - 20 ก.ย. 2560
1070 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 10:26:38 - 15 ก.ย. 2560
1071 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 13:56:00 - 13 ก.ย. 2560
1072 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบ... 14:05:36 - 12 ก.ย. 2560
1073 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ... 08:53:41 - 12 ก.ย. 2560
1074 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๒ รา... 19:46:38 - 11 ก.ย. 2560
1075 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 16:58:23 - 08 ก.ย. 2560
1076 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 10:23:22 - 07 ก.ย. 2560
1077 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิต... 09:38:30 - 31 ส.ค. 2560
1078 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 15:14:05 - 30 ส.ค. 2560
1079 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน 2 ร... 14:39:06 - 29 ส.ค. 2560
1080 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 ... 09:25:10 - 29 ส.ค. 2560
1081 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ8 11:34:27 - 23 ส.ค. 2560
1082 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ7 11:33:58 - 23 ส.ค. 2560
1083 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ6 11:33:22 - 23 ส.ค. 2560
1084 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ5 11:32:51 - 23 ส.ค. 2560
1085 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ4 11:32:23 - 23 ส.ค. 2560
1086 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ3 11:29:54 - 23 ส.ค. 2560
1087 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ2 11:29:13 - 23 ส.ค. 2560
1088 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ 11:27:44 - 23 ส.ค. 2560
1089 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 10:01:02 - 23 ส.ค. 2560
1090 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 ... 16:44:17 - 22 ส.ค. 2560
1091 .