หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
 ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
 รายละเอียดการปฎิบัติงาน
 1 กรณีเป็นผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ ขอเข้าถึงเวชระเบียน
  • 1.1 ให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ เขียนใบขอเข้าถึงเอกสารประวัติผู้ป่วย
  • 1.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ แนบใบขอเข้าถึงเอกสารประวัติผู้ป่วย
  • 1.3 ส่งเอกสารให้แพทย์เจ้าของไข้/รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์/ผู้อำนวยการอนุมัติการขอเข้าถึงเอกสาร
  • 1.4 ส่งมอบสำเนาเอกสารให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์พร้อมลงบันทึกและ ให้ผู้รับเซนต์ชื่อรับสำเนาเอกสารในทะเบียนรับสำเนาเอกสารขอเข้าถึง
  2 กรณีบริษัทประกันขอสอบประวัติให้ติดต่อผุ้ป่วยหรือญาติทุกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้าถึงประวัติผุ้ป่วยและปฎิบัติตามข้อ 1.1-1.4
  3 กรณีเป็นหน่วยราชการขอเข้าถึงเอกสารโดยมีหนังสือราชการเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนทางคดี
  • 3.1 ใช้สำเนาหนังสือราชการแทนใบขอเข้าถึงเอกสารประวัติผู้ป่วย
  • 3.2 ส่งเอกสารให้แพทย์เจ้าของไข้ / รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ / ผู้อำนวยการอนุมัติการขอเข้าถึงเอกสาร
  • 3.3 สำเนาประวัติผู้ป่วยและจัดส่งประวัติให้หน่วยราชการต่อไป พร้อมลงบันทึกในทะเบียนรับสำเนาเอกสารขอเข้าถึง
  4 จากขั้นตอน 1-3 ให้ปฎิบัติตามมาตราฐานการบันทึกเวชระเบียน
  5 กำหนดระยะเวลาในการรับสำเนาเวชระเบียนตามที่ขอเข้าถึงเอกสาร
  • 5.1 กรณีผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ ขอเข้าถึงประวัติผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลต่อเนื่องให้กำหนดระยะเวลารัรบเอกสารได้ภายใน 3 วันทำการราชการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินให้ดำเนินการทันที
  • 5.2 กรณีผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ ขอเข้าถึงประวัติผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ด้านรับผลประโยชน์ประกันชีวิต หรือด้านอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 5.2 ให้กำหนดระยะเวลารับเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการราชการ
  • 5.3 กรณีเป็นหน่วยงานราชการขอเข้าถึงเอกสารโดยมีหนังสือราชการเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนทางคดีหรือทางาราชการอื่นๆ ให้กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารได้ภายในกำหนดการของหนังสือราชการนั้นๆ

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์