หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล (รายละเอียด)

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

      1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต่ำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์  ดาวน์โหลด 

      1.2 นโยบายของผู้บริหาร  ดาวน์โหลด 

      1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ดาวน์โหลด 

      1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกาารดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่อำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 

      1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  ดาวน์โหลด 

      1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  ดาวน์โหลด 

      1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 

      1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  ดาวน์โหลด 

      1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด 

      1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน  ดาวน์โหลด 

      1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  ดาวน์โหลด 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)  ดาวน์โหลด 

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเข้าหน้าที่  ดาวน์โหลด 

6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดาวน์โหลด 

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ดาวน์โหลด 

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดาวน์โหลด 

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

      9.1 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  ดาวน์โหลด 

      9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  ดาวน์โหลด 

      9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  ดาวน์โหลด 

      9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ดาวน์โหลด 

      9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)  ดาวน์โหลด 

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชาการ พ.ศ.2558)  ดาวน์โหลด 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์