หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รายละเอียด)

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ      กรณีหน่วยรับตรวจดำเนินการใหม่ / ทบทวน
      
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  ดาวน์โหลด 

      3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประกอบด้วย  ดาวน์โหลด 

      4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด 

      5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด 

      6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  ดาวน์โหลด 


      กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด  ดาวน์โหลด 

      3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประกอบด้วย  ดาวน์โหลด 

      4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด 

      5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด 

      6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  ดาวน์โหลด โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์