หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาลแหลมฉบัง

วิสัยทัศน์ (vision) :       โรงพยาบาลมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจบุคลากร

พันธกิจ (Mission) :

       1. ให้บริการด้านสุขภาพทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับทุติยภูมิ
       2. เป็นแหล่งฝึกงาน
       3. ศึกษาวิจัยค้นคว้าหาความรู้และสิ่งใหม่ในการปฏิบัติงาน

คำนิยม (Core values) :

       1. Mastery                                                            : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพอยู่ด้วยเสมอ มีความสามารถใน
                                                                                      การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
       
2. Originality                                                         : หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าในการปฏิบัติงาน
       
3. People centered approach                               : ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
       
4. Humility                                                            : ความอ่อนน้อมถ่อมตน
       
5. Team                                                                : การทำงานเป็นทีม

เป้าหมาย (Goal) :
       1. ประชาชนสุขภาพดี
       2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
       3. ระบบสุขภาพยั่งยืนโรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์