หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 14:19:00 - 20 ต.ค. 2563
2 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงใหม่) 15:38:00 - 07 ต.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 08:54:00 - 15 มิ.ย. 2563
4 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง ชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละออง เงินบริจาค 10:46:00 - 29 พ.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 16:02:00 - 22 มี.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป แจ้งประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 08:51:00 - 21 มี.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป ITA - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11:40:00 - 25 ก.พ. 2563
8 . ประกาศทั่วไป การใช้ไม้กั้นกระดก ในการเข้า-ออกบริเวณเขตบ้านพัก เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 18:12:00 - 06 ก.พ. 2563
9 . ประกาศทั่วไป ENOCC - 10 อันดับโรคติดต่อที่พบในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา 15:30:00 - 21 ม.ค. 2563
10 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ธันวาคม 2562 15:11:00 - 21 ม.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจภาชนะขังน้ำ ธันวาคม 2562 15:08:00 - 21 ม.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการ HA 2020 15:26:00 - 03 ม.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป ผลการเยี่ยม สรพ. ฉบับ 15:25:00 - 03 ม.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 15:01:00 - 23 ธ.ค. 2562
15 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด 14:45:00 - 18 ธ.ค. 2562
16 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 09:40:00 - 02 ธ.ค. 2562
17 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พฤศจิกายน 2562 09:18:00 - 29 พ.ย. 2562
18 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจภาชนะน้ำขัง พฤศจิกายน 2562 09:17:00 - 29 พ.ย. 2562
19 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 15:23:00 - 19 พ.ย. 2562
20 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 15:56:00 - 05 พ.ย. 2562
21 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตุลาคม 2562 09:16:00 - 31 ต.ค. 2562
22 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลสำรวจภาชนะขังน้ำ ตุลาคม 2562 09:15:00 - 31 ต.ค. 2562
23 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลกสนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 11:29:00 - 10 ต.ค. 2562
24 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2563 14:05:00 - 08 ต.ค. 2562
25 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและการเขียนใบลาต่างๆ 17:15:00 - 26 ส.ค. 2562
26 . ประกาศทั่วไป การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.... 10:13:00 - 15 ส.ค. 2562
27 . ประกาศทั่วไป พ.ต.ส.5 กค.62 จาก สสจ.ชบ. 10:16:00 - 09 ก.ค 2562
28 . ประกาศทั่วไป ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุ... 10:15:00 - 09 ก.ค 2562
29 . ประกาศทั่วไป ITA - คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2... 13:54:00 - 13 มิ.ย. 2562
30 . ประกาศทั่วไป การให้บริการคลินิกวัคซีน 19:08:00 - 05 ม.ย. 2562
31 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและสรุปผ... 10:56:00 - 01 ม.ย. 2562
32 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 10:54:00 - 01 ม.ย. 2562
33 . ประกาศทั่วไป ITA - EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:51:00 - 01 ม.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2562 11:52:00 - 29 มี.ค. 2562
35 . ประกาศทั่วไป ITA - คู่มือการให้บริการประชาชน 12:14:00 - 28 มี.ค. 2562
36 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานคุณภาพ R2R , CQI , INNOVATION... 14:15:00 - 27 มี.ค. 2562
37 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผ... 11:20:00 - 25 มี.ค. 2562
38 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการประชุมและรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้อง... 16:16:00 - 22 มี.ค. 2562
39 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประฤติมิชอบแล... 10:18:00 - 22 มี.ค. 2562
40 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลแหลมฉบัง พ.ศ.2562 14:30:00 - 20 มี.ค. 2562
41 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนโครงการอบรมวินัยและการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:27:00 - 20 มี.ค. 2562
42 . ประกาศทั่วไป ITA - สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้างตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจำปีงบประ... 14:33:00 - 19 มี.ค. 2562
43 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก 13:21:00 - 19 มี.ค. 2562
44 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 11:27:00 - 14 มี.ค. 2562
45 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงา... 11:22:00 - 14 มี.ค. 2562
46 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 11:17:00 - 14 มี.ค. 2562
47 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 13:56:00 - 27 ก.พ. 2562
48 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT อายุกรรม 13:56:00 - 27 ก.พ. 2562
49 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT กุมารเวชกรรม 13:55:00 - 27 ก.พ. 2562
50 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเอง และ Clinical Quality Report for PCT สูติกรรม 13:54:00 - 27 ก.พ. 2562
51 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART III 13:53:00 - 27 ก.พ. 2562
52 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART IV 13:53:00 - 27 ก.พ. 2562
53 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART I 13:52:00 - 27 ก.พ. 2562
54 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART II 13:52:00 - 27 ก.พ. 2562
55 . ประกาศทั่วไป HA-2 Hospital Profile 13:50:00 - 27 ก.พ. 2562
56 . ประกาศทั่วไป HA-1 ใบแสดงเจตจำนงขอประเมินขั้น 3 13:45:00 - 27 ก.พ. 2562
57 . ประกาศทั่วไป นโยบาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่องการให้ หรือรับของข... 12:57:00 - 26 ก.พ. 2562
58 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง โรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต... 12:43:00 - 26 ก.พ. 2562
59 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 09:34:00 - 14 ก.พ. 2562
60 . ประกาศทั่วไป ITA - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง 09:49:00 - 08 ก.พ. 2562
61 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 09:35:00 - 21 ม.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบ 2562 จำนวน 6 รายการ 11:33:00 - 07 ม.ค. 2562
63 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2562 15:46:00 - 27 ธ.ค. 2561
64 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 15:45:00 - 27 ธ.ค. 2561
65 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 15:44:00 - 27 ธ.ค. 2561
66 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ปีงบ 2562 (เงินบำรุง) 08:45:00 - 07 ธ.ค. 2561
67 . ประกาศทั่วไป แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบ ... 15:09:00 - 04 ธ.ค. 2561
68 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมา 7 รายการ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 10:53:00 - 29 พ.ย. 2561
69 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบ 2562 14:10:00 - 26 พ.ย. 2561
70 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในสถานประกอบการ กลุ่มสิทธิประกันสังคม ปีงบ 2... 14:08:00 - 26 พ.ย. 2561
71 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2562 09:49:00 - 13 พ.ย. 2561
72 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการ จ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย ปีงบประมาณ 2562 14:07:00 - 12 พ.ย. 2561
73 . ประกาศทั่วไป แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562 08:58:00 - 09 พ.ย. 2561
74 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบ 2562 จำนวน 1 รายการ 08:56:00 - 09 พ.ย. 2561
75 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2562 11:10:00 - 07 พ.ย. 2561
76 . ประกาศทั่วไป แผนจัดซื้อ 3 รายการ ปีงบประมาณ 2562 16:36:00 - 25 ต.ค. 2561
77 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง 1 รายการ ปีงบประมาณ 2562 16:35:00 - 25 ต.ค. 2561
78 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 08:34:00 - 16 ต.ค. 2561
79 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 09:09:00 - 01 ต.ค. 2561
80 . ประกาศทั่วไป ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาซัก อบ รีด ปีงบประมาณ 2562 08:26:00 - 27 ก.ย. 2561
81 . ประกาศทั่วไป ราคากลางจ้างเหมากรุผนังและจัดทำป้ายห้องเจาะเลือด 15:57:00 - 20 ก.ย. 2561
82 . ประกาศทั่วไป ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า สำหรับอาคารไทยออยล์ 13:57:00 - 20 ก.ค 2561
83 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี และแผนก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 14:52:00 - 27 มิ.ย. 2561
84 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง ผ้าห่มขนหนู 60x80 11:01:00 - 19 มิ.ย. 2561
85 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอยและค่าตอบแทน โรงพยาบาลแหลมฉบัง 2561 08:55:00 - 27 มี.ค. 2561
86 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561 08:48:00 - 27 มี.ค. 2561
87 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561 08:46:00 - 27 มี.ค. 2561
88 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 16:01:00 - 26 มี.ค. 2561
89 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใ... 15:57:00 - 26 มี.ค. 2561
90 . ประกาศทั่วไป แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
91 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:27:00 - 29 ธ.ค. 2560
92 . ประกาศทั่วไป อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 17:27:00 - 06 ต.ค. 2560
93 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บ... 11:28:00 - 06 ต.ค. 2560
94 . ประกาศทั่วไป คู่มือการอำนวยความสะดวกฯ ปี 2558 10:58:00 - 06 ต.ค. 2560
95 . ประกาศทั่วไป MOPH Code of Conduct 10:42:00 - 06 ต.ค. 2560
96 . ประกาศทั่วไป 2.ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 10:41:00 - 06 ต.ค. 2560
97 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10:39:00 - 06 ต.ค. 2560
98 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 10:32:00 - 04 ต.ค. 2560
99 . ประกาศทั่วไป ITA - ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง 16:19:00 - 01 ต.ค. 2560
100 . ประกาศทั่วไป ITA - นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทงาการประ... 16:16:00 - 01 ต.ค. 2560
101 . ประกาศทั่วไป ITA - ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลแหลมฉบัง 16:09:00 - 01 ต.ค. 2560
102 . ประกาศทั่วไป ITA - การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการของ... 15:58:00 - 01 ต.ค. 2560
103 . ประกาศทั่วไป ITA - แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธร... 15:53:00 - 01 ต.ค. 2560
104 . ประกาศทั่วไป ITA - การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลแหลมฉบัง 13:49:00 - 01 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์