หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 08:00:00 - 08 ก.ย. 2564
2 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในกา... 10:00:00 - 30 ส.ค. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือน ก.ค.64 18:35:00 - 24 ส.ค. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือน มิ.ย.64 18:35:00 - 24 ส.ค. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มิ.ย.64 18:34:00 - 24 ส.ค. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ก.ค.64 18:33:00 - 24 ส.ค. 2564
7 . ประกาศทั่วไป แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน 11:04:00 - 23 ส.ค. 2564
8 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤต... 10:33:00 - 23 ส.ค. 2564
9 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องทั่วไป และร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 12 เด... 10:18:00 - 23 ส.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน 10:13:00 - 23 ส.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รพ.ค้อวัง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่... 14:39:00 - 14 ก.ค 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ พ.ค. 14:11:00 - 07 มิ.ย. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 12:04:00 - 07 มิ.ย. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2564 11:58:00 - 20 พ.ค. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ส 12:04:00 - 10 พ.ค. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ 12:02:00 - 10 พ.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1... 12:18:00 - 03 พ.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป ประกาศ สสจ.ยโสธร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้... 11:47:00 - 03 พ.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอ... 14:16:00 - 27 ม.ย. 2564
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ( 12:03:00 - 27 ม.ย. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการปฏิบัตงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื 12:01:00 - 27 ม.ย. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 64 12:00:00 - 21 ม.ย. 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ประจำปี 2564 13:25:00 - 18 มี.ค. 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 64 11:59:00 - 15 มี.ค. 2564
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 13:37:00 - 10 มี.ค. 2564
26 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 15:50:00 - 08 มี.ค. 2564
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 13:20:00 - 08 มี.ค. 2564
28 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 15:51:00 - 05 มี.ค. 2564
29 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลค้อวัง 15:29:00 - 05 มี.ค. 2564
30 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา 08:00:00 - 03 มี.ค. 2564
31 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 14:34:00 - 26 ก.พ. 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 14:28:00 - 26 ก.พ. 2564
33 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ รพ. เดือน ธ.ค.2563 14:06:00 - 26 ก.พ. 2564
34 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมทีมบริหารความเสี่ยง ประจำเดือน ต.ค.2563 14:04:00 - 26 ก.พ. 2564
35 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประ... 13:20:00 - 26 ก.พ. 2564
36 . ประกาศทั่วไป แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน) แบบฟ... 10:38:00 - 26 ก.พ. 2564
37 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน)... 10:32:00 - 26 ก.พ. 2564
38 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 11:37:00 - 25 ก.พ. 2564
39 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:55:00 - 24 ก.พ. 2564
40 . ประกาศทั่วไป คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 10:45:00 - 24 ก.พ. 2564
41 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริต... 13:47:00 - 23 ก.พ. 2564
42 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลค้อวัง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 10:15:00 - 23 ก.พ. 2564
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 13:36:00 - 15 ก.พ. 2564
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 12:17:00 - 11 ก.พ. 2564
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 16:25:00 - 29 ม.ค. 2564
46 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลค้อวัง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 08:00:00 - 29 ม.ค. 2564
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 13:00:00 - 20 ม.ค. 2564
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 11:13:00 - 14 ม.ค. 2564
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 14:33:00 - 11 ม.ค. 2564
50 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ 08:00:00 - 07 ม.ค. 2564
51 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 08:00:00 - 07 ม.ค. 2564
52 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ นักโภชนาการ-นวก.การเงินและบัญชี 08:00:00 - 04 ม.ค. 2564
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 14:22:00 - 28 ธ.ค. 2563
54 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค้อวัง ประจำเดือน ธ.ค.2563 12:25:00 - 23 ธ.ค. 2563
55 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำ... 08:25:00 - 21 ธ.ค. 2563
56 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นักโภชนาการ... 08:21:00 - 21 ธ.ค. 2563
57 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลค้อวัง 14:46:00 - 18 ธ.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 17:28:00 - 14 ธ.ค. 2563
59 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมต้นแบบสู่องค์กรธรรมาภิบา... 13:54:00 - 14 ธ.ค. 2563
60 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "รพ.ค้อวัง ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต" 10:29:00 - 14 ธ.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ในการติดตามผลการดำเนินงาน 15:42:00 - 11 ธ.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการส่งซ่อมและรับงานซ่อมบำรุง 15:23:00 - 11 ธ.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน 15:14:00 - 11 ธ.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคคลสาธารณสุข (HROPS-nonHR) 15:12:00 - 11 ธ.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป คู่มือการเข้าใช้งานระบบยานพาหนะ รพ.ค้อวัง 15:11:00 - 11 ธ.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15:08:00 - 11 ธ.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้... 14:55:00 - 11 ธ.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป คู่มือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:49:00 - 11 ธ.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหาร ผอ.รพ. 14:20:00 - 11 ธ.ค. 2563
70 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 14:17:00 - 11 ธ.ค. 2563
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 14:01:00 - 11 ธ.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป โครงสร้างโรงพยาบาลค้อวัง 13:55:00 - 11 ธ.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ 13:42:00 - 11 ธ.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค้... 13:06:00 - 11 ธ.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป กรอบการบันทึกบัญชี 13:06:00 - 11 ธ.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 12:21:00 - 11 ธ.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 10:26:00 - 11 ธ.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10:20:00 - 11 ธ.ค. 2563
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง 14:12:00 - 08 ธ.ค. 2563
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2564 12:01:00 - 08 ธ.ค. 2563
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) 10:23:00 - 08 ธ.ค. 2563
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผน 10:00:00 - 08 ธ.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 10:20:00 - 03 ธ.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลค้อวัง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ว... 10:10:00 - 02 ธ.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครองจริย... 10:41:00 - 25 พ.ย. 2563
86 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน... 19:19:00 - 24 พ.ย. 2563
87 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 08:00:00 - 24 พ.ย. 2563
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) 10:19:00 - 19 พ.ย. 2563
89 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 14:57:00 - 18 พ.ย. 2563
90 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 13:02:00 - 18 พ.ย. 2563
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 10:05:00 - 16 พ.ย. 2563
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... 09:51:00 - 16 พ.ย. 2563
93 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลืกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 08:00:00 - 13 พ.ย. 2563
94 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 08:00:00 - 04 พ.ย. 2563
95 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนัก... 08:00:00 - 26 ต.ค. 2563
96 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสา... 08:00:00 - 26 ต.ค. 2563
97 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (จำนวน 1 อัตรา... 14:12:00 - 25 ก.ย. 2563
98 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ 08:00:00 - 25 ส.ค. 2563
99 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง จพ.ธุรการ 08:00:00 - 18 ส.ค. 2563
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า12ที่นั่ง (ดีเซล) 08:00:00 - 05 ส.ค. 2563
101 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 08:00:00 - 05 ส.ค. 2563
102 . ประกาศทั่วไป ประกาศทำลายเวชระเบียน 08:00:00 - 14 ก.ค 2563
103 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลค้อวัง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย 08:00:00 - 14 ก.ค 2563
104 . ประกาศทั่วไป โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ฟัน ในผู้ป่วยเบาหวาน 10:00:00 - 05 พ.ค. 2563
105 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 15:46:00 - 09 ม.ย. 2563
106 . ประกาศทั่วไป แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เ... 16:04:00 - 13 มี.ค. 2563
107 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอ... 16:03:00 - 13 มี.ค. 2563
108 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน... 16:01:00 - 13 มี.ค. 2563
109 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:13:00 - 13 มี.ค. 2563
110 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รพ.ค้อวัง 11:50:00 - 13 มี.ค. 2563
111 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลค้อวัง เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามค... 10:25:00 - 13 มี.ค. 2563
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี 2562 10:22:00 - 04 มี.ค. 2563
113 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 13:18:00 - 26 ก.พ. 2563
114 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลค้อวัง 19:07:00 - 24 ก.พ. 2563
115 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15:54:00 - 24 ก.พ. 2563
116 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง โรงพยาบาลค้อวัง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 15:44:00 - 24 ก.พ. 2563
117 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมต้นแบบ สู่องค์กรธรรมาภิบ... 14:25:00 - 24 ก.พ. 2563
118 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10:44:00 - 21 ก.พ. 2563
119 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... 20:46:00 - 17 ก.พ. 2563
120 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการปฏิบัติราชการ 16:10:00 - 17 ก.พ. 2563
121 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รพ.ค้อวัง เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้... 14:25:00 - 17 ก.พ. 2563
122 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20:04:00 - 15 ก.พ. 2563
123 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ... 14:43:00 - 14 ก.พ. 2563
124 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ... 20:31:00 - 13 ก.พ. 2563
125 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน 20:30:00 - 13 ก.พ. 2563
126 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2563 20:29:00 - 13 ก.พ. 2563
127 . ประกาศทั่วไป ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ... 20:26:00 - 13 ก.พ. 2563
128 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 20:24:00 - 13 ก.พ. 2563
129 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน 20:21:00 - 13 ก.พ. 2563
130 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 20:19:00 - 13 ก.พ. 2563
131 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 20:17:00 - 13 ก.พ. 2563
132 . ประกาศทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลค้อวัง 20:15:00 - 13 ก.พ. 2563
133 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 20:13:00 - 13 ก.พ. 2563
134 . ประกาศทั่วไป อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ. 20:10:00 - 13 ก.พ. 2563
135 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.พ.ศ.2560 20:07:00 - 13 ก.พ. 2563
136 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 20:03:00 - 13 ก.พ. 2563
137 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 20:01:00 - 13 ก.พ. 2563
138 . ประกาศทั่วไป ยุทธศาสตร์ของประเทศ 19:57:00 - 13 ก.พ. 2563
139 . ประกาศทั่วไป หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 19:54:00 - 13 ก.พ. 2563
140 . ประกาศทั่วไป นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 19:46:00 - 13 ก.พ. 2563
141 . ประกาศทั่วไป นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 19:45:00 - 13 ก.พ. 2563
142 . ประกาศทั่วไป ทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 19:44:00 - 13 ก.พ. 2563
143 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 19:29:00 - 13 ก.พ. 2563
144 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19:26:00 - 13 ก.พ. 2563
145 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ รพ.ค้อวัง 13:45:00 - 13 ก.พ. 2563
146 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ รพ. 13:37:00 - 13 ก.พ. 2563
147 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ รพ. 12:21:00 - 13 ก.พ. 2563
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 13:41:00 - 07 ม.ค. 2563
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 13:41:00 - 07 ม.ค. 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 13:41:00 - 07 ม.ค. 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2562 14:11:00 - 02 ม.ค. 2563
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานซื้อจ้างปี 62 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อวัสดุปี 63 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.62 (วัสดุทั่วไป) 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
156 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 14:08:00 - 16 ต.ค. 2562
157 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:02:00 - 16 ต.ค. 2562
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกายภาพบำบัดและทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 08:00:00 - 30 ก.ค 2562
159 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบพนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด 08:00:00 - 12 ก.ค 2562
160 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้่างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง 08:00:00 - 01 ก.ค 2562
161 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 08:00:00 - 25 มิ.ย. 2562
162 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 09:00:00 - 20 มิ.ย. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้่างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง 08:00:00 - 05 มิ.ย. 2562
164 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้่างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง 15:11:00 - 10 พ.ค. 2562
165 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ปีงบประมาณ 2... 09:00:00 - 30 ม.ย. 2562
166 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 09:00:00 - 30 ม.ย. 2562
167 . ประกาศทั่วไป คู่มือขั้นตอนแนวทางการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน 09:00:00 - 30 ม.ย. 2562
168 . ประกาศทั่วไป ประกาศ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:00:00 - 24 ม.ย. 2562
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้พยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 08:00:00 - 19 ม.ย. 2562
170 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ค้อวัง ปีงบประมาณ 2562 08:00:00 - 11 ม.ย. 2562
171 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ค้อวัง ปีงบ 2562 08:00:00 - 11 ม.ย. 2562
172 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักโภชนาการและพนักงานบริการ 08:00:00 - 11 ม.ย. 2562
173 . ประกาศทั่วไป ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน 08:00:00 - 09 ม.ย. 2562
174 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 08:00:00 - 27 มี.ค. 2562
175 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 08:00:00 - 18 มี.ค. 2562
176 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลารับสมัครงาน นักโภชนาการ พนักงานบริการ 08:00:00 - 18 มี.ค. 2562
177 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักโภชนาการและพนักงานบริการ 08:00:00 - 04 มี.ค. 2562
178 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อนต้านการทุจริต 07:00:00 - 07 ก.พ. 2562
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลค้อวัง 13:00:00 - 16 ม.ค. 2562
180 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 09:00:00 - 02 พ.ย. 2561
181 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกจ้างปฏิบัติงานด้วยเงินบำรุง 09:00:00 - 23 ต.ค. 2561
182 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการ... 08:00:00 - 18 ต.ค. 2561
183 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคล จ้างเหมาปฏิบัติงานด้วยเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง 08:00:00 - 08 ต.ค. 2561
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกว... 08:00:00 - 11 ส.ค. 2561
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 08:00:00 - 17 ก.ค 2561
186 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงาน ด้วยเงินบำรุง ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และพนักงาน... 09:00:00 - 11 ก.ค 2561
187 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ 08:00:00 - 09 ก.ค 2561
188 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ 08:00:00 - 22 มิ.ย. 2561
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 300 กิโลวัตต์ 10:13:00 - 25 พ.ค. 2561
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 300 กิโลวัตต์ 14:00:00 - 21 ม.ย. 2561
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 10:00:00 - 11 ม.ย. 2561
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 08:59:00 - 23 ก.พ. 2561
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด 11:00:00 - 15 ก.พ. 2561
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า 08:00:00 - 12 ม.ค. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า 08:00:00 - 28 ธ.ค. 2560
โรงพยาบาลค้อวัง หมู่ 1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
E-mail : kwhosp@gmail.com โทร 045797161 โทรสาร 045797161 ต่อ 1
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษนัฐ สีมารัตนกูล