หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (จำนวน 1 อัตรา... 14:12:00 - 25 ก.ย. 2563
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ 08:00:00 - 25 ส.ค. 2563
3 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง จพ.ธุรการ 08:00:00 - 18 ส.ค. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า12ที่นั่ง (ดีเซล) 08:00:00 - 05 ส.ค. 2563
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 08:00:00 - 05 ส.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป ประกาศทำลายเวชระเบียน 08:00:00 - 14 ก.ค 2563
7 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลค้อวัง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย 08:00:00 - 14 ก.ค 2563
8 . ประกาศทั่วไป โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ฟัน ในผู้ป่วยเบาหวาน 10:00:00 - 05 พ.ค. 2563
9 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 15:46:00 - 09 ม.ย. 2563
10 . ประกาศทั่วไป แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เ... 16:04:00 - 13 มี.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอ... 16:03:00 - 13 มี.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน... 16:01:00 - 13 มี.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:13:00 - 13 มี.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รพ.ค้อวัง 11:50:00 - 13 มี.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลค้อวัง เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามค... 10:25:00 - 13 มี.ค. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี 2562 10:22:00 - 04 มี.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 13:18:00 - 26 ก.พ. 2563
18 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลค้อวัง 19:07:00 - 24 ก.พ. 2563
19 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15:54:00 - 24 ก.พ. 2563
20 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง โรงพยาบาลค้อวัง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 15:44:00 - 24 ก.พ. 2563
21 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมต้นแบบ สู่องค์กรธรรมาภิบ... 14:25:00 - 24 ก.พ. 2563
22 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10:44:00 - 21 ก.พ. 2563
23 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... 20:46:00 - 17 ก.พ. 2563
24 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการปฏิบัติราชการ 16:10:00 - 17 ก.พ. 2563
25 . ประกาศทั่วไป ประกาศ รพ.ค้อวัง เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้... 14:25:00 - 17 ก.พ. 2563
26 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20:04:00 - 15 ก.พ. 2563
27 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ... 14:43:00 - 14 ก.พ. 2563
28 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ... 20:31:00 - 13 ก.พ. 2563
29 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน 20:30:00 - 13 ก.พ. 2563
30 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2563 20:29:00 - 13 ก.พ. 2563
31 . ประกาศทั่วไป ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ... 20:26:00 - 13 ก.พ. 2563
32 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 20:24:00 - 13 ก.พ. 2563
33 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน 20:21:00 - 13 ก.พ. 2563
34 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 20:19:00 - 13 ก.พ. 2563
35 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 20:17:00 - 13 ก.พ. 2563
36 . ประกาศทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลค้อวัง 20:15:00 - 13 ก.พ. 2563
37 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 20:13:00 - 13 ก.พ. 2563
38 . ประกาศทั่วไป อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ. 20:10:00 - 13 ก.พ. 2563
39 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.พ.ศ.2560 20:07:00 - 13 ก.พ. 2563
40 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 20:03:00 - 13 ก.พ. 2563
41 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 20:01:00 - 13 ก.พ. 2563
42 . ประกาศทั่วไป ยุทธศาสตร์ของประเทศ 19:57:00 - 13 ก.พ. 2563
43 . ประกาศทั่วไป หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 19:54:00 - 13 ก.พ. 2563
44 . ประกาศทั่วไป โครงสร้างโรงพยาบาลค้อวัง 19:47:00 - 13 ก.พ. 2563
45 . ประกาศทั่วไป นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 19:46:00 - 13 ก.พ. 2563
46 . ประกาศทั่วไป นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 19:45:00 - 13 ก.พ. 2563
47 . ประกาศทั่วไป ทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 19:44:00 - 13 ก.พ. 2563
48 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 19:29:00 - 13 ก.พ. 2563
49 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19:26:00 - 13 ก.พ. 2563
50 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ รพ.ค้อวัง 13:45:00 - 13 ก.พ. 2563
51 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ รพ. 13:37:00 - 13 ก.พ. 2563
52 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ รพ. 12:21:00 - 13 ก.พ. 2563
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 13:41:00 - 07 ม.ค. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 13:41:00 - 07 ม.ค. 2563
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 13:41:00 - 07 ม.ค. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2562 14:11:00 - 02 ม.ค. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานซื้อจ้างปี 62 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อวัสดุปี 63 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.62 (วัสดุทั่วไป) 08:00:00 - 07 ธ.ค. 2562
61 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 14:08:00 - 16 ต.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:02:00 - 16 ต.ค. 2562
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกายภาพบำบัดและทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 08:00:00 - 30 ก.ค 2562
64 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบพนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด 08:00:00 - 12 ก.ค 2562
65 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้่างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง 08:00:00 - 01 ก.ค 2562
66 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 08:00:00 - 25 มิ.ย. 2562
67 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 09:00:00 - 20 มิ.ย. 2562
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้่างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง 08:00:00 - 05 มิ.ย. 2562
69 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้่างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง 15:11:00 - 10 พ.ค. 2562
70 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ปีงบประมาณ 2... 09:00:00 - 30 ม.ย. 2562
71 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 09:00:00 - 30 ม.ย. 2562
72 . ประกาศทั่วไป คู่มือขั้นตอนแนวทางการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน 09:00:00 - 30 ม.ย. 2562
73 . ประกาศทั่วไป ประกาศ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:00:00 - 24 ม.ย. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้พยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 08:00:00 - 19 ม.ย. 2562
75 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ค้อวัง ปีงบประมาณ 2562 08:00:00 - 11 ม.ย. 2562
76 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ค้อวัง ปีงบ 2562 08:00:00 - 11 ม.ย. 2562
77 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักโภชนาการและพนักงานบริการ 08:00:00 - 11 ม.ย. 2562
78 . ประกาศทั่วไป ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน 08:00:00 - 09 ม.ย. 2562
79 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 08:00:00 - 27 มี.ค. 2562
80 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 08:00:00 - 18 มี.ค. 2562
81 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลารับสมัครงาน นักโภชนาการ พนักงานบริการ 08:00:00 - 18 มี.ค. 2562
82 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักโภชนาการและพนักงานบริการ 08:00:00 - 04 มี.ค. 2562
83 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อนต้านการทุจริต 07:00:00 - 07 ก.พ. 2562
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลค้อวัง 13:00:00 - 16 ม.ค. 2562
85 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 09:00:00 - 02 พ.ย. 2561
86 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกจ้างปฏิบัติงานด้วยเงินบำรุง 09:00:00 - 23 ต.ค. 2561
87 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการ... 08:00:00 - 18 ต.ค. 2561
88 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคล จ้างเหมาปฏิบัติงานด้วยเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง 08:00:00 - 08 ต.ค. 2561
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกว... 08:00:00 - 11 ส.ค. 2561
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 08:00:00 - 17 ก.ค 2561
91 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงาน ด้วยเงินบำรุง ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และพนักงาน... 09:00:00 - 11 ก.ค 2561
92 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ 08:00:00 - 09 ก.ค 2561
93 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ 08:00:00 - 22 มิ.ย. 2561
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 300 กิโลวัตต์ 10:13:00 - 25 พ.ค. 2561
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 300 กิโลวัตต์ 14:00:00 - 21 ม.ย. 2561
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 10:00:00 - 11 ม.ย. 2561
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 08:59:00 - 23 ก.พ. 2561
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด 11:00:00 - 15 ก.พ. 2561
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า 08:00:00 - 12 ม.ค. 2561
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า 08:00:00 - 28 ธ.ค. 2560
โรงพยาบาลค้อวัง หมู่ 1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
E-mail : kwhosp@gmail.com โทร 045797161 โทรสาร 045797161 ต่อ 1
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษนัฐ สีมารัตนกูล