หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

          ปัจจุบันระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากในกระบวนการทำงานและจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล  เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน  การจัดเก็บข้อมูล  การแก้ปัญหา  รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถนำรายงานผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจในด้านต่างๆของบุคลากร  ภายในองค์กร  และในส่วนของผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาล  อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาช่วยในการประเมินผลและวิเคราะห์ภาพรวมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ  หากโรงพยาบาลมีการออกแบบระบบสารสนเทศ  หรือการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ดี  จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการคุณภาพต่างๆ  ทำได้ง่าย  มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
          โรงพยาบาลปากคาดได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล  เพื่อลดภาระงานทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

             โรงพยาบาลปากคาด  เริ่มใช้ระบบ HOSxP เมื่อ เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 


บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน

1  เพื่อพัฒนางานในด้านการบริการของฝ่ายงานต่างๆ  ภายในโรงพยาบาลให้มีความสะดวกรวดเร็ว

2  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

3  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  ให้สนับสนุนการใช้งานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคนในองค์กรด้านสารสนเทศ

5  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

     

บุคคลากรของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

         

1. นายวิรัตน์  ศรีวิโรจน์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยงาน  IM ,HRD,IT (เจ้าหน้าที่)


ติดต่อ : หน่วยงานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากคาด 

Tel.042-481100 ต่อ 110

Fax: 042481101

เว็บไซต์หลัก รพช.ปากคาด 

เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

โรงพยาบาลปากคาด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
E-mail : pakkhathospital@gmail.com โทร 042481100 โทรสาร 042481101
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : วิรัตน์ ศรีวิโรจน์