หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แนวทางการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดนครพนม
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEWVAtYWFBZnpXUU0/view?usp=sharing

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คปสอ.โพนสวรรค์
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEb2Fmcy1JYlRZYWs/view?usp=sharing

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลโพนสวรรค์
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEUGFCMzlrSTF1NDg/view?usp=sharing

ประกาศโรงพยาบาลโพนสวรรค์ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEMEZyZDRWdmpwclE/view?usp=sharing

นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKETUN2OEFpOS13WlE/view?usp=sharing

คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKER01XWjRDM0lfMWM/view?usp=sharing

คู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEZUdTTnA5WDF5Y1E/view?usp=sharing

แนวทางการจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKENXJfSXFhYXdpdFU/view?usp=sharing

แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการกำกับติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEdmYyenRYYWFqOFU/view?usp=sharing

คำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/0B2woSdN9JRKEcXNqTXlqWU5oWjA/view?usp=sharing

ผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
รายละเอียด : http://old.bmhos.com/rdu/index.php

รวมเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
http://www.hosthai.com/11112/notify_show?id=176
เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2559

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com