หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TMT code รพ.สต. ในเครือข่าย อำเภอโพนสวรรค์ (ปรั... 15:25:34 - 08 พ.ค. 2560
2 . ประกาศทั่วไป รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TMT code รพ.โพนสวรรค์ (ปรับปรุง 8 พฤษภาคม 2560) 14:39:07 - 08 พ.ค. 2560
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14:32:12 - 08 พ.ค. 2560
4 . ประกาศทั่วไป เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่... 14:30:42 - 08 พ.ค. 2560
5 . ประกาศทั่วไป กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 00:10:32 - 26 มี.ค. 2560
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22:41:33 - 18 มี.ค. 2560
7 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2560 (รอบที่ 1) 16:16:55 - 03 มี.ค. 2560
8 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ ปี 2559 21:41:01 - 24 ก.พ. 2560
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09:04:50 - 24 ก.พ. 2560
10 . ประกาศทั่วไป รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TPU code รพ.โพนสวรรค์ (ปรับปรุง 20 กุมภาพันธ์ 2... 09:02:47 - 24 ก.พ. 2560
11 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 10:24:14 - 16 ก.พ. 2560
12 . ประกาศทั่วไป เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ยารักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในชุมชน 21:35:07 - 14 ก.พ. 2560
13 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ... 21:30:46 - 14 ก.พ. 2560
14 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 15:08:27 - 07 ก.พ. 2560
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15:47:17 - 24 ม.ค. 2560
16 . ประกาศทั่วไป เอกสารประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการ... 09:35:04 - 23 ม.ค. 2560
17 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่รับย้ายเภสัชกร/ตรวจสอบรายชื่อผู้ข... 09:29:34 - 23 ม.ค. 2560
18 . ประกาศทั่วไป ด่วน!!! การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 14:36:40 - 19 ม.ค. 2560
19 . ประกาศทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข มอบสุขภาพดีให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน เชิญชวนตรวจสุขภาพฟ... 09:35:45 - 06 ม.ค. 2560
20 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ ... 10:21:17 - 03 ม.ค. 2560
21 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 10:20:37 - 03 ม.ค. 2560
22 . ประกาศทั่วไป เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนโยบาย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีก... 10:19:00 - 03 ม.ค. 2560
23 . ประกาศทั่วไป การจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน (ว2899 / 30 ธันวาคม 2559) 10:02:33 - 03 ม.ค. 2560
24 . ประกาศทั่วไป แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลชุมชน (ปรับปรุง) 09:57:12 - 03 ม.ค. 2560
25 . ประกาศทั่วไป นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) โดย ... 15:41:47 - 28 ธ.ค. 2559
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ... 23:22:41 - 23 ธ.ค. 2559
27 . ประกาศในหน่วยงาน การดำเนินงาน และการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โรงพยา... 23:19:52 - 23 ธ.ค. 2559
28 . ประกาศทั่วไป การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 23:18:10 - 23 ธ.ค. 2559
29 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประม... 23:14:24 - 23 ธ.ค. 2559
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเล... 23:13:32 - 23 ธ.ค. 2559
31 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ... 23:12:37 - 23 ธ.ค. 2559
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 22:01:27 - 23 ธ.ค. 2559
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ด้านวัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย... 21:59:38 - 23 ธ.ค. 2559
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 21:58:47 - 23 ธ.ค. 2559
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-งบเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 21:57:52 - 23 ธ.ค. 2559
36 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 21:54:54 - 23 ธ.ค. 2559
37 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัด... 21:53:02 - 23 ธ.ค. 2559
38 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คปสอ.โพนสวรรค์ จั... 21:00:10 - 23 ธ.ค. 2559
39 . ประกาศทั่วไป รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TPU code โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ปรับ... 20:59:10 - 23 ธ.ค. 2559
40 . ประกาศทั่วไป รวมเอกสาร ระบบยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2560 20:56:04 - 23 ธ.ค. 2559
41 . ประกาศในหน่วยงาน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วยโรค​เรื้อรัง ตามโครงการปรับเปลี่ย​... 20:51:41 - 23 ธ.ค. 2559
42 . ประกาศในหน่วยงาน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล 20:50:03 - 23 ธ.ค. 2559
43 . ประกาศทั่วไป เอกสารนำเสนอ เรื่อง การใช้ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) ในบริบทโรงพยาบาลส่งเสริมสุ... 20:49:20 - 23 ธ.ค. 2559
44 . ประกาศทั่วไป กรอบบัญชีรายการยา และแผนเบิกยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คปสอ.โพนสวรรค... 20:40:54 - 23 ธ.ค. 2559
45 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งรายการยาที่ถูกตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และรายการยาที่ใกล้หมดอายุ ปี 2558 20:28:05 - 23 ธ.ค. 2559
46 . ประกาศทั่วไป เอกสารประกอบการประชุม การใช้ยาโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ... 16:25:36 - 23 ธ.ค. 2559
47 . ประกาศทั่วไป เอกสารประกอบการประชุม การทบทวนรายการยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปีง... 16:22:08 - 23 ธ.ค. 2559
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com