หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดทำ กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งข้อมูลขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทั้งสามสายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล (http://hr.moph.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดการดำเนินการเรื่องวดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560)
http://hr.moph.go.th/imd/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202560.pdf

ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของสายงานต่างๆ
แพทย์
http://hr.moph.go.th/imd/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf

ทันตแพทย์
http://hr.moph.go.th/imd/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf

เภสัชกร
http://hr.moph.go.th/imd/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf

หน้าเว็บการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
http://hr.moph.go.th/imd/

ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com