หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ
       เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     3.1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
            3.1.1 งบดำเนินงาน
                      3.1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
                                   -แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563
                      3.1.1.2 เงินบำรุง ปี 2563
            3.1.2 งบลงทุน
            3.1.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล           
     3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
            ไตรมาสที่1  
            ไตรมาสที่2
            ไตรมาสที่3
 
     3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
              3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
              3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด
                       ไตรมาสที่ 1
                       ไตรมาสที่ 2
                       -เอกสารหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างและมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใน 2 ชุด
                             1. ชุดจัดซื้อจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
                                 -ชุดจัดซื้อจัดจ้างชุดที่1
                                 -ชุดจัดซื้อจัดจ้างชุดที่2
                      ไตรมาสที่ 3


โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com