หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
     1)ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
    2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
         3) แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
         4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
                    - รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
                         1)เดือนตุลาคม 2562 
                         2)เดือนพฤศจิกายน 2562 
                         3)เดือนธันวาคม 2562
                         4)เดือนมกราคม 2563
        5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และกรณีร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ
           7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
           8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
           9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
           10) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บนเวปไซต์ของหน่วยงาน

   

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com