หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
                                                    
ห้องร้องเรียน
เบอร์โทร:  0534 95571 , 0534 95166, 053496171   โทรสาร: 0534 95505

                                    เบอร์โทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

                       ห้อง

  เบอร์ภายใน

                   ห้อง

  เบอร์ภายใน

ห้องผู้อำนวยการ

        211

ห้องพัสดุ (จ่ายของ)

       147

ประชาสัมพันธ์

        175

คลังยาใหญ่

       159

ห้องบัตร

        333

งานคอมพิวเตอร์

       148

หน้าห้องตรวจ (OPD)

       129

ห้องพัสดุการแพทย์

       184

โต๊ะเบอร์ 99

       168

บำบัดน้ำเสีย

        183

ห้อง LAB

        130

ห้องถ่ายเอกสาร

        207

ห้องจ่ายยา

        666

งานคลินิคร่วมใจ

        157

ห้องเก็บเงิน

        126

แพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด

        160

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

        121

หน่วยจ่ายกลาง

    188-189

งาน HA

        806

X- RAY

        165

แผนงาน

        805

สุขภาพจิต (ห้องเบอร์ 19)

        127

งานระบาด (เวชฯ)

        124

คลินิก NCD

        132

งานอื่นๆ เวชฯ (ยกเว้นโรคระบาด)

        161

ตึกแดง

        172

ธุรการ

     331-332

ห้องพักแพทย์

        170

งานพัสดุ

        210

Ward ชาย

    555-556

งานการเงิน

        173

พิเศษ 6

        406

ห้อง REFER

        193

พิเศษ 7

        407

งานยาเสพติด

         191

พิเศษ 8

        408

ห้องอัลตร้าซาว

         156

พิเศษ 9

        409

ER (ห้องฉุกเฉิน)

     222-223

พิเศษ 10

       410

LR ห้องคลอด

         122

Ward หญิง

    444-445

OR ห้องผ่าตัด

         174

พิเศษ 1

       401

ทันตกรรม

         125

พิเศษ 2

        402

ศูนย์ยาน

         123

พิเศษ 3

        403

งานประสานสิทธิ์

         777

พิเศษ 4

        404

งานซักฝอก

         186

พิเศษ 5

        405

ห้องช่าง

         179

 

 


 

 

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com