หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด:  ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตำบลเชิงดอย 
                                     อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
                                     บนเส้นทางถนนสายเชียงใหม่ เชียงราย 
                                     ระยะทางจากอำเภอดอยสะเก็ด ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 17  กิโลเมตร


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลน่าอยู่น่าทำงาน
ดูแลสุขภาพประชาชนได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพชุมชน

เข็มมุ่ง
"สร้างสุข  สร้างมาตรฐาน  สร้างเครือข่าย"

ค่านิยม (Values)
องค์การแห่งการเรียนรู้  ทำงานเป็นทีมอย่างมีอย่างมีความสุข มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจ (Mission)

                           1. พัฒนาให้เป็นสถานบริการน่าอยู่น่าทำงาน
                            2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการและการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
                            3. เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน


เป้าประสงค์ (Goal)
                                              1. บริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
                                             2. ผู้รับบริการพึงพอใจ  ผู้ให้มีความสุข
                                             3. มีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

การก่อตั้งโรงพยาบาล

             พ.ศ. 2509    ศูนย์การแพทย์และอานามัย
             พ.ศ. 2522    โรงพยาบาลอำเภอ
             พ.ศ. 2527    โรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียง
             พ.ศ. 2535    โรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง
             พ.ศ. 2548    โรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง

 
พื้นที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด               

พ.ศ. 2527    3 ไร่ งาน 38 ตารางวา                               
พ.ศ. 2527    พื้นที่เพิ่ม  2 ไร่ งาน ตารางวา  รวมทั้งสิ้น ไร่ งาน 39 ตารางวา
พ.ศ. 2533    พื้นที่เพิ่ม ไร่  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ไร่ งาน 39 ตารางวา
พ.ศ. 2533    พื้นที่เพิ่ม ไร่ งาน 40 ตารางวา  รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ งาน 79 ตารางวา
พ.ศ. 2534    พื้นที่เพิ่ม งาน 34 ตารางวา  รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ งาน 13 ตารางวา
พ.ศ. 2549    พื้นที่เพิ่ม ไร่ งาน 63 ตารางวา  รวมทั้งสิ้น 15 ไร่ งาน 76 ตารางวา
พ.ศ. 2552    พื้นที่เพิ่ม ไร่  3  งาน 58 ตารางวา  รวมทั้งสิ้น 19 ไร งาน 34 ตารางวา

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com