หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การดำเนินการ_ITA_ปีงบประมาณ 2562
EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    
                ส่วนที่ 1 เรื่องแผน
                ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
                ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
             แบบสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
                      - เดือนมกราคม 2562
                      - เดือนธันวาคม 2561 
                      - เดือนพฤศจิกายน 2561 
                      - เดือนตุลาคม 2561 
                      - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          1)ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
                  - กฎกระทรวง 
                  - ยุทธศาสตร์์ MOPH 20 ปี 
          2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
          3)แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี
          4)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
          5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียรเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          6)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
          7)ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
               7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
               7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
               7.3 ผลการดำเนินการตมแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
               7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสออบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
               7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1)
                     - แบบ สขร.1 
           8)มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
                     - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                          1.งานพัสดุ
                          2.งานธุรการ
                          3. งานการเงิน
                          4. งานการเจ้าหน้าที่ 
                              -กระบวนการปฏิบัติงานการลา 
           9)มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
EB10 การเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB11 การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ_2562
EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
         - หลักเกณฑ์การประเมินฯ
         - a href="https://drive.google.com/open?id=1VKOrd2m8_RsXKfiir3jNIbngSEYs91-1" target="_blank">แบบฟอร์มขอเผยแพร่</a>
EB14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
         4. คู่มือปฏิบัติงาน
EB17 หน่วยานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งในหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
           1.หลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB22 การประชุมหรือบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
          1.หลักฐานการจัดการประชุม
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

          3. ภาพถ่ายประกอบ 
          4. รายงานสรุปผลการจัดการประชุม
EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB24 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
EB26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
        

           
              


โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม
 HosThai.com