หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การดำเนินการ_ITA_ปีงบประมาณ 2562
EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    
                ส่วนที่ 1 เรื่องแผน    แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562(รอบแรก)
                ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ     แบบสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
                      - เดือนพฤษภาคม_2562  
                      - เดือนเมษายน_2562 
                      - เดือนมีนาคม_2562
                      - เดือนกุมภาพันธ์_2562 
                      เดือนมกราคม 2562
                      - เดือนธันวาคม 2561 
                      - เดือนพฤศจิกายน 2561 
                      - เดือนตุลาคม 2561 
                      - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่     การจัดทำแผนโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่     การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
EB8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          1)ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
                  - กฎกระทรวง 
                  - ยุทธศาสตร์์ MOPH 20 ปี 
          2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน      - นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 
          3)แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี      แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
          4)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
          5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียรเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
          6)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
          7)ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
               7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา     -แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
               7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
               7.3 ผลการดำเนินการตมแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
               7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสออบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
               7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1)    - แบบ สขร.1 
           8)มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                                   1.งานพัสดุ     -กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน 
                                                        -ผังกระบวนการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
                                   2.งานธุรการ   -กระบวนการปฏิบัติงานการรับหนังสือ 
                                   3.งานการเงิน -ขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ
                                   4.งานการเจ้าหน้าที่ -กระบวนการปฏิบัติงานการลา 
                                   5.งานกายภาพบำบัด  -ผังงานกายภาพบำบัด
                                   6.งานผู้ป่วยนอก  - ผังการรับบริการผู้ป่วยนอก 
                                   7.งานห้องจ่ายยา - ผังบริหารเวชภัณฑ์ 
                                                             - ผังห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
                                                             -  ผังห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
           9)มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
EB10 การเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี      แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
EB11 การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ_2562
EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
EB14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน        - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
            4. คู่มือปฏิบัติงาน    4.1 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
EB17 หน่วยานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
            1.หลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB22 การประชุมหรือบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
                                                         1.2 หนังสือขออนุมัติลงนามและดำเนินการโครงการ
                                                         1.3 หนังสือเชิญประชุม 
                                                         1.4 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ 
            2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
            3. ภาพถ่ายประกอบ  - ภาพถ่ายประกอบการประชุม
EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB24 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
           โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : Doisakethospital@hotmail.com โทร 053495571 โทรสาร 053495505
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรา ธจิตธรรม