หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โรงพยาบาลฝางร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
M : Mastery
หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดขอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันแก่ดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

P : People Centered
สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

H :Humility
มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
นายณัฎฐพล เทพวงค์
โพสต์เมื่อ 11 ม.ค. 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์