หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
Sixty-six Key Message
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) คือ ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงทำความเข้าใจ ข้อมูลสุขภาพ กลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีประเด็นสื่อสาร เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 66 ข้อ เรียกว่า Sixty-six Key Message โดยมีกระบวน V Shape เป็นกรอบ (นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย)

HL to HL = HLO

องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) คือ องค์กรที่ถือว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน โดยมีการจัดระบบและการบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้คนในองค์กรและผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจ และตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลและบริการสุขภาพได้ตามต้องการและจำเป็นได้อย่างง่ายและเหมาะสม
นายณัฎฐพล เทพวงค์
โพสต์เมื่อ 06 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์