หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

          สมัย  นายสวัสดิ์  ส่งสัมพันธ์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้ยื่นเรื่องราวของเงินงบประมาณเพื่อสร้างโรงพยาบาล พร้อมกันนั้นก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการของอำเภอจัดหาที่ดินขึ้นชุดหนึ่ง  ปรากฏว่ามีประชาชนบริจาคที่ดินหลายแห่ง แต่เมื่อคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่งโดยมี  นายครอบ  โวหาร  เป็นประธาน  ซึ่งก็ได้จัดหาที่ดินบริเวณหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมซึ่งมี่เนื้อที่ 11 ไร่  1 งาน 98  ตารางวา  โดยได้รับความร่วมมือจากห้างร้านและข้าราชการประชาชนและทางวัดบริจาคเงินซื้อเป็นเงินจำนวนประมาณ  100,000.- บาท  ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )

เมื่อ  พ..  2519   กระทรวงสาธารณสุข   ได้อนุมัติเงินจำนวน  6,000,000.- บาท  (หกล้านบาทถ้วน)เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เป็นโครงการประชากร  ซึ่งก็ได้ดำเนินการประมูล แต่ปรากฏว่า  ไม่มีผู้ใดประมูลได้นายสวัสดิ์  ส่งสัมพันธ์  ได้ย้ายไป  และนายทวีศักดิ์  เวียงวิเศษย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอแทน ในปี พ..2522และได้ดำเนินการ ติดตามเรื่องพร้อมทั้งได้ขอเงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มอีก 1,237,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,237,00.-บาท  บริษัทท่าชัยก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง   เมื่อเริ่มวางผังอาคาร   ปรากฏว่าสถานที่ไม่พอจะดำเนินการทางอำเภอจึงขอความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดทุกวัด ท่านพระครูรัตนโชติคุณเจ้าคณะอำเภอเป็นประธาน  พระครูบรรพตรัตนชัย  เป็นรองประธาน ร่วมกับคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชน  บริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 งาน  รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น  12  ไร่  98  ตารางวา  พ..2524  ร้อยตรีวิชิต  ศรีกสิพันธ์    ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม  แทนนายทวีศักดิ์  เวียงวิเศษ การก่อสร้างโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2525 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ส่งนายแพทย์เทิดศักดิ์  พงษ์ศศิธร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเป็นคนแรก ได้เปิดดำเนินการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2525    เมื่อเปิดดำเนินการได้มีการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล  ซึ่งได้ตกลงกันให้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ 12   มกราคม  พ..  2526

ต่อมาในปีงบประมาณ   2537   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ได้อนุมัติให้ยกฐานะ โรงพยาบาล    ทุ่งเสลี่ยม  ขนาด  10   เตียง    เป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียง   โดยจัดสรรเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  ได้ดำเนินการก่อสร้างในเนื้อที่เดิม  ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์    เมื่อวันที่  20  มกราคม  พ.. 2538  โดยมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมดังนี้

                    1. ต่อเติมอาคารโรงพยาบาล 10 เตียง เป็นขนาด 30 เตียง          จำนวน    1     หลัง

                    2. อาคารผู้ป่วยขนาด 30 เตียง                                                 จำนวน    1     หลัง

                    3. โรงอาหาร ครัว ซักฟอก                                                       จำนวน    1     หลัง

                    4. โรงรถและพัสดุ                                                                   จำนวน    1     หลัง

                    5. บ้านพักข้าราชการ  ระดับ 7 - 8                                             จำนวน    1     หลัง

                    6. บ้านพักข้าราชการ  ระดับ 5 - 6                                             จำนวน    2     หลัง

                    7. อาคารพักพยาบาล  20  ห้อง                                                จำนวน    1     หลัง

                  รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 16,510,000.-บาท (สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาล                        ทุ่งเสลี่ยม ขนาด 30 เตียง เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  1 มิถุนายน 2538  โดยมี  ฯ พณ ฯ ร..ประพาส   ลิมปะพันธ์  ให้เกียรติมาเป็น                  ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

ที่ตั้งและอาณาเขต

                  โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 322 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  อยู่ทางทิศ              ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างจากจังหวัดสุโขทัย  ประมาณ  68  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                              ทิศเหนือ           จด   อำเภอศรีสัชนาลัย     จังหวัดสุโขทัย

                              ทิศใต้               จด   อำเภอศรีสำโรง         และอำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย

                              ทิศตะวันออก     จด   อำเภอสวรรคโลก      จังหวัดสุโขทัย

                              ทิศตะวันตก       จด   อำเภอเถิน                จังหวัดลำปาง

          พื้นที่       ประมาณ   569,932  ตารางกิโลเมตร     แบ่งเป็น   5   ตำบล     59   หมู่บ้าน

                    ภูมิประเทศ  ทิศเหนือและทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบ  เหมาะแก่การทำ            เกษตรกรรม  มีลำน้ำแม่มอกไหลจากทิศตะวันตก  ลงสู่ทิศใต้ผ่านตำบลกลางดง ตำบลทุ่งเสลี่ยม  ตำบลไทยชนะศึก  ตำบลเขาแก้ว          ศรีสมบูรณ์  และตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   ลงสู่แม่น้ำยมที่อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ลำน้ำแม่มอกใน              การประกอบอาชีพ

                    การปกครอง    แบ่งเป็น    5    ตำบล    59    หมู่บ้าน

          ประชากรรวม                                             จำนวน            52,591         คน

          จำนวนหลังคาเรือน                                    จำนวน            12,390         หลังคาเรือน

          จำนวนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น               จำนวน                     2         อบต.

          จำนวนเทศบาล                                         จำนวน                     3         เทศบาล 

สถานบริการทางสาธารณสุข

                    โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง               จำนวน                    1         แห่ง

                    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                       จำนวน                    1         แห่ง

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                       จำนวน                    9         แห่ง

                    คลินิกแพทย์                                            จำนวน                     3         แห่ง

                    ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น  1                     จำนวน                     5        แห่ง

                    ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ               จำนวน                     1        แห่ง

การศึกษา

                    1. โรงเรียนประถมศึกษา                           จำนวน                   27        แห่ง

                    2. โรงเรียนมัธยมศึกษา                            จำนวน                     2        แห่ง

                    3. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส                   จำนวน                     7        แห่ง 

การศาสนา วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี

                    วัดในพุทธศาสนา                                     จำนวน                    7        วัด

                    สำนักสงฆ์                                               จำนวน                  20        แห่ง

                    ที่พักสงฆ์                                                จำนวน                    9        แห่ง

                    วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนสำเนียง            การพูดคล้ายคนเหนือ มีประชาชนอำเภอใกล้เคียง และอีสานอาศัยอยู่บ้าง  ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงแตกต่างกันไป  แต่ประชาชน          ยังยึดถืองานประเพณีที่สำคัญ  คือ ประเพณีกินข้าวสลาก  ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์

                    การคมนาคม     ใช้ทางหลวง หมายเลขที่  101  สายสุโขทัย สวรรคโลก  และแยกทางหลวง  หมายเลข  1048    

          สายสวรรคโลก เถิน   จังหวัดลำปาง   ระยะทางประมาณ    65   กิโลเมตร

สินค้าโอท๊อป     ผลิตภัณฑ์การกลุ่มแม่บ้าน  เช่น  ผ้าทอพื้นเมือง  ไม้กวาด  และอาหารสำเร็จรูปต่างๆ  เช่น  น้ำพริก ข้าวเกรียบฟักทอง  และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ทำไม้  เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

                    1. วัดทุ่งเสลี่ยม  (หลวงพ่อศิลา)               หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งเสลี่ยม

      2. วัดพิพัฒน์มงคล (หลวงพ่อทองคำ)       หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งเสลี่ยม

      3. อ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวน                      หมู่ที่  5  ตำบลกลางดง

 

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

                              1.  นพ.เทิดศักดิ์     พงษ์ศศิธร                  .. 2525   -   พ.. 2527

                              2.  นพ.วันชัย     ศิริกุล                             .. 2527   -   พ.. 2528

                              3.  นพ.จรัส     วัชรประภาพงศ์                  พ.. 2528   -   พ.. 2530

                              4.  นพ.สุรเชษฐ์     กู้พงษศักดิ์                  .. 2530   -   พ.. 2531

                              5.  นพ.ปัญญา     สินธุรัตนเวช                  .. 2531   -   พ.. 2532

                              6.  นพ.ประเสริฐ     สินธุรัตนเวช               .. 2532     พ.. 2533

                              7.  นพ.สุทนต์        ทั่งศิริ                         .. 2533   -   .. 2541

                              8.  นพ.นภดล       อ่อนเอี่ยม                    .. 2541   -   พ.. 2543

                              9.  นพ.สมบูรณ์     พันธ์วงค์                     พ.. 2543   -   พ.ศ. 2546

                              10.  นพ.บริรักษ์     ลัภนะกุล                 .ศ. 2546   -   ปัจจุบัน

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง