หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมรับมอบเงินบริจาค จากคุณพ่อประสาน พัฒนาดี พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี (รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดสุโขทัย) คุณนาย ธนชานันท์ พัฒนาดี พร้อมคณะ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมรณรงค์ใน
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมรับมอบเงินบริจาค จากโครงการบ้านเทพรัฐ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ณ วัดพิพัฒน์มงคล
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ต้อนรับทีมผู้ประเมินจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคอ้วน
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการลดปวดเข่า เราทำได้
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ทีม Service Plan Sepsis จัดประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือด
โครงการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยเรียน
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมต้อนรับคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมกันเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ทำบุญถวายเพลพระ ในโอกาศก่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมงานทุ่งเสลี่ยมร่วมใจรำถวายบูชาแด่หลวงพ่อศิลา
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมจัดประชุม อสม. ตำบลทุ่งเสลี่ยม กิจกรรมรณรงค์ สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาระบบ FAST TRACK โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง อำเภอทุ่งเสลี่ยม ปี 2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมรับการประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 506)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2563
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง
การประชุมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้องรับริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมประชุมแนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยโรคโคโรนา (COVID-19)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมรับมอบเงินบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 19
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุม EOC Covid-19 เตรียม Phase 3
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ให้การต้อนรับทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางการเฝ้าระวัง Covid-19
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ต้อนรับทีมติดตามประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลัง ของเครือข่ายบริการจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมคณะกรรมการ ENV และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับอาจารย์ตรวจประเมิน HA
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทบทวนบันทึกเวชระเบียนเกณฑ์การรายงานแพทย์ และ Clinical tracer จากทีม CLT (รุ่นที่ 2)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทบทวนบันทึกเวชระเบียนเกณฑ์การรายงานแพทย์ และ Clinical tracer จากทีม CLT (รุ่นที่ 1)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไข้โคโรน่า และการซ้อมใส่ชุดป้องกันตนเอง
กิจกรรมตามโครงการ 5ส. ร่วมกับ ENV พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงพบาบาล
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดหมอกควัน PM 2.5 และรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมและเตรียมซ้อมแผนการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ "Fer From Fall 2020 ไกลจากล้ม"
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2563
งานปีใหม่ อสม. ในเขตเทศบาลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากสมาคมฮงสุนสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมประชุมคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ทำบุญปีใหม่ ปี 2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธธรรมวิชัยมงคล ประจำตึกผู้ป่วยใน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล และผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายสาธารณสุข ระดับอำเภอ (คปสอ.) ทุ่งเสลี่ยม ครั้งที่ 1/2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับทีมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ทีมงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และทีม SRRT อำเภอทุ่งเสลี่ยม สอบสวนโรคคางทูม
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ Pre-Aging เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วันสูงอายุ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง