หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 15:55:00 - 02 ต.ค. 2563
2 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) ประจำเดือน กันย... 15:53:00 - 02 ต.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) 13:50:00 - 30 ก.ย. 2563
4 . ประกาศทั่วไป ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562 13:48:00 - 30 ก.ย. 2563
5 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบและแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ... 14:21:00 - 01 ก.ย. 2563
6 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนการปฏิบัติก... 14:19:00 - 01 ก.ย. 2563
7 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส 4 (Eb-21) 14:18:00 - 01 ก.ย. 2563
8 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลประกาศตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการการป้องกันการรับสินบน... 14:16:00 - 01 ก.ย. 2563
9 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ... 14:14:00 - 01 ก.ย. 2563
10 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมา... 14:13:00 - 01 ก.ย. 2563
11 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... 14:11:00 - 01 ก.ย. 2563
12 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ไตรมาส 4 (Eb-8) 14:10:00 - 01 ก.ย. 2563
13 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 ไตรมาส 4 (Eb-4) 14:09:00 - 01 ก.ย. 2563
14 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) 14:07:00 - 01 ก.ย. 2563
15 . ประกาศทั่วไป การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA (Eb-3) 13:52:00 - 01 ก.ย. 2563
16 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 14:37:00 - 04 ส.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) ประจำเดือน กรกฎ... 14:35:00 - 04 ส.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562 09:56:00 - 29 ก.ค 2563
19 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) ประจำเดือน มิถุ... 09:58:00 - 02 ก.ค 2563
20 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 09:56:00 - 02 ก.ค 2563
21 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-23) เพิ่มเติม 13:58:00 - 09 มิ.ย. 2563
22 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-24) เพิ่มเติม 13:58:00 - 09 มิ.ย. 2563
23 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-17) เพิ่มเติม 13:57:00 - 09 มิ.ย. 2563
24 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-18) เพิ่มเติม 13:57:00 - 09 มิ.ย. 2563
25 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-9) เพิ่มเติม (... 13:56:00 - 09 มิ.ย. 2563
26 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-15) เพิ่มเติม 13:56:00 - 09 มิ.ย. 2563
27 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-4) เพิ่มเติม 13:55:00 - 09 มิ.ย. 2563
28 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-2) เพิ่มเติม ไ... 13:54:00 - 09 มิ.ย. 2563
29 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-2) เพิ่มเติม ... 13:53:00 - 09 มิ.ย. 2563
30 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-11) 11:50:00 - 04 มิ.ย. 2563
31 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-3) 11:49:00 - 04 มิ.ย. 2563
32 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-2) 15:26:00 - 02 มิ.ย. 2563
33 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-9) 15:25:00 - 02 มิ.ย. 2563
34 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-25) เพิ่มเติม 15:23:00 - 02 มิ.ย. 2563
35 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-25) 15:22:00 - 02 มิ.ย. 2563
36 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-24) 15:21:00 - 02 มิ.ย. 2563
37 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-23) 15:20:00 - 02 มิ.ย. 2563
38 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-21) 15:19:00 - 02 มิ.ย. 2563
39 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-20) 15:16:00 - 02 มิ.ย. 2563
40 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-15) 15:15:00 - 02 มิ.ย. 2563
41 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-14) 15:14:00 - 02 มิ.ย. 2563
42 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-12) 15:13:00 - 02 มิ.ย. 2563
43 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-8) 15:11:00 - 02 มิ.ย. 2563
44 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) 14:23:00 - 19 พ.ค. 2563
45 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-18) เพิ่มเติม 10:21:00 - 14 พ.ค. 2563
46 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-19) เพิ่มเติม 10:21:00 - 14 พ.ค. 2563
47 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-17) เพิ่มเติม 10:20:00 - 14 พ.ค. 2563
48 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 13:18:00 - 03 ม.ย. 2563
49 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) ประจำเดือน มีนา... 13:16:00 - 03 ม.ย. 2563
50 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-21) 08:48:00 - 16 มี.ค. 2563
51 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-22) 08:48:00 - 16 มี.ค. 2563
52 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-19) 13:55:00 - 13 มี.ค. 2563
53 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-11) 13:54:00 - 13 มี.ค. 2563
54 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-12) 13:54:00 - 13 มี.ค. 2563
55 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-7) 13:53:00 - 13 มี.ค. 2563
56 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-6) 13:52:00 - 13 มี.ค. 2563
57 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-5) 13:48:00 - 13 มี.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-25) 13:57:00 - 11 มี.ค. 2563
59 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (Eb-16) 13:55:00 - 11 มี.ค. 2563
60 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Eb-10) 13:52:00 - 11 มี.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-26) 09:09:00 - 09 มี.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมที่เป็นปัจจุบัน (Eb-20) 09:01:00 - 09 มี.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ / แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริ... 13:42:00 - 04 มี.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Eb-18) 13:39:00 - 04 มี.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 10:05:00 - 03 มี.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) 10:03:00 - 03 มี.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 13:38:00 - 28 ก.พ. 2563
68 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส... 10:06:00 - 26 ก.พ. 2563
69 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบป... 08:53:00 - 25 ก.พ. 2563
70 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15:56:00 - 24 ก.พ. 2563
71 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563 15:52:00 - 24 ก.พ. 2563
72 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเครื่องอบ... 11:34:00 - 21 ก.พ. 2563
73 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเครื่องช่วยก... 11:29:00 - 21 ก.พ. 2563
74 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) ประจำเดือน มกรา... 14:12:00 - 18 ก.พ. 2563
75 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Eb-2) ประจำเดือน ธันว... 14:11:00 - 18 ก.พ. 2563
76 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 14:09:00 - 18 ก.พ. 2563
77 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 14:06:00 - 18 ก.พ. 2563
78 . ประกาศทั่วไป ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด เตาเผาขยะ ขนาด 50 กิโลกรัม ของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ชำ... 11:12:00 - 18 ก.พ. 2563
79 . ประกาศทั่วไป มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู... 08:48:00 - 12 ก.พ. 2563
80 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีม... 14:42:00 - 11 ก.พ. 2563
81 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 14:39:00 - 11 ก.พ. 2563
82 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบปร... 11:15:00 - 29 ม.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป ประกาศขออนุมัติเผยแพร่ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบปร... 10:18:00 - 16 ธ.ค. 2562
84 . ประกาศทั่วไป ประกาศเพยแพร่รายงานทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ 2563 10:05:00 - 16 ธ.ค. 2562
85 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 09:23:00 - 20 พ.ย. 2562
86 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 09:16:00 - 13 พ.ย. 2562
87 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต... 09:13:00 - 13 พ.ย. 2562
88 . ประกาศทั่วไป ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเสล... 09:09:00 - 13 พ.ย. 2562
89 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 12:01:00 - 29 ส.ค. 2562
90 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม... 11:59:00 - 29 ส.ค. 2562
91 . ประกาศทั่วไป ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสา... 11:56:00 - 29 ส.ค. 2562
92 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส 4 11:54:00 - 29 ส.ค. 2562
93 . ประกาศทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11:52:00 - 29 ส.ค. 2562
94 . ประกาศทั่วไป ประกาศขอรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 08:22:00 - 26 มิ.ย. 2562
95 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูแบบ 15:01:00 - 25 มิ.ย. 2562
96 . ประกาศทั่วไป ประกาศการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 2562 รายไตรมาศ 3... 11:35:00 - 24 มิ.ย. 2562
97 . ประกาศทั่วไป ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ 11:34:00 - 24 มิ.ย. 2562
98 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีม... 11:25:00 - 24 มิ.ย. 2562
99 . ประกาศทั่วไป ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข... 15:25:00 - 19 มิ.ย. 2562
100 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิ... 13:41:00 - 19 มิ.ย. 2562
101 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้า... 08:25:00 - 19 มิ.ย. 2562
102 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเ... 15:51:00 - 18 มิ.ย. 2562
103 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการดำเนินงานของงานการเงินและการบัญชี โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 15:49:00 - 18 มิ.ย. 2562
104 . ประกาศทั่วไป ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ... 15:43:00 - 18 มิ.ย. 2562
105 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข โรงพ... 13:54:00 - 18 มิ.ย. 2562
106 . ประกาศทั่วไป ประกาศการรณรงค์ ความโปร่งใสในหน่วยงาน เรื่อง การลงชื่อปฏิบัติราชการ 13:40:00 - 18 มิ.ย. 2562
107 . ประกาศทั่วไป ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 13:55:00 - 03 ม.ย. 2562
108 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2562 09:23:00 - 01 ม.ย. 2562
109 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ และการดำเนินการกับเจ้าหน... 09:22:00 - 01 ม.ย. 2562
110 . ประกาศทั่วไป ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 10:23:00 - 29 มี.ค. 2562
111 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบาบและทิศทางการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15:39:00 - 27 มี.ค. 2562
112 . ประกาศทั่วไป ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการท... 08:36:00 - 27 มี.ค. 2562
113 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 14:59:00 - 22 มี.ค. 2562
114 . ประกาศทั่วไป ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด 14:58:00 - 22 มี.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่การกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการตรวจส... 08:39:00 - 22 มี.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านก... 08:36:00 - 22 มี.ค. 2562
117 . ประกาศทั่วไป ประกาศหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกา... 08:33:00 - 22 มี.ค. 2562
118 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก... 08:32:00 - 22 มี.ค. 2562
119 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่ว... 08:29:00 - 22 มี.ค. 2562
120 . ประกาศทั่วไป ประกาศ กลุ่ม "รักทุ่งเสลี่ยม" 08:27:00 - 22 มี.ค. 2562
121 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีม... 08:58:00 - 21 มี.ค. 2562
122 . ประกาศทั่วไป ประกาศคู่มือการปฎิบัติงาน 08:57:00 - 21 มี.ค. 2562
123 . ประกาศทั่วไป ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 08:56:00 - 21 มี.ค. 2562
124 . ประกาศทั่วไป ประกาศการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 08:54:00 - 21 มี.ค. 2562
125 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 13:47:00 - 20 มี.ค. 2562
126 . ประกาศทั่วไป ประกาศแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการจัดซื้อจัดจ้... 13:45:00 - 20 มี.ค. 2562
127 . ประกาศทั่วไป ประกาศคู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 09:06:00 - 20 มี.ค. 2562
128 . ประกาศทั่วไป ประกาศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม... 09:04:00 - 20 มี.ค. 2562
129 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 09:02:00 - 20 มี.ค. 2562
130 . ประกาศทั่วไป ประกาศการเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 08:54:00 - 20 มี.ค. 2562
131 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 08:52:00 - 20 มี.ค. 2562
132 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 08:50:00 - 20 มี.ค. 2562
133 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 08:49:00 - 20 มี.ค. 2562
134 . ประกาศทั่วไป ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเสล... 09:53:00 - 18 มี.ค. 2562
135 . ประกาศทั่วไป ประกาศเพยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้า... 09:31:00 - 27 ก.พ. 2562
136 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... 13:20:00 - 09 ม.ค. 2562
137 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำป... 10:47:00 - 20 ธ.ค. 2561
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง