หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563

ดัชนีตัวชี้วัดEBหลักฐานเชิงประจักษ์link
ความโปร่งใส
1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    (ที่ผ่านมา)clik
EB2
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างclik
EB3
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีclik
EB4
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบclik
2 : การมีส่วนร่วม(ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB5
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไรclik
EB6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่clik
EB7
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่clik
3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB8
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานclik
EB9
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันclik
ความพร้อมรับผิด
4 : การดำเนินงานตามภารกิจ
EB10
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีclik
EB11
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)clik
EB12
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีclik
5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB13
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำclik
EB14
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณclik
6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB15
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนclik
7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB16
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานclik
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
8 : การรับสินบน
EB17
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนclik
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB18
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานclik
EB19
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่clik
10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานclik
EB21
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานclik
EB22
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่clik
11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB23
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องclik
EB24
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องclik
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
12 :มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB25
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานclik
EB26
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้clik


โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง
 HosThai.com