หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้... 11:07:00 - 20 พ.ค. 2563
2 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09:26:00 - 13 พ.ค. 2563
3 . ประกาศในหน่วยงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 09:21:00 - 13 พ.ค. 2563
4 . ประกาศในหน่วยงาน หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ 10:06:00 - 29 ม.ย. 2563
5 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศคกก. ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคลกับประโยชน์ส่วนรวม 10:05:00 - 29 ม.ย. 2563
6 . ประกาศในหน่วยงาน การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) 10:36:00 - 19 มี.ค. 2563
โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง
 HosThai.com