หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่... 14:18:00 - 08 ต.ค. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอ... 11:11:00 - 05 ต.ค. 2563
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) จำนว... 09:19:00 - 15 ก.ย. 2563
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) จำนว... 09:19:00 - 15 ก.ย. 2563
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) จำน... 11:31:00 - 10 ก.ย. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน สิงหาคม 256... 10:39:00 - 10 ก.ย. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2563 10:38:00 - 10 ก.ย. 2563
8 . ประกาศทั่วไป EB 12 ไตรมาส 4 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไตรมา... 14:19:00 - 03 ก.ย. 2563
9 . ประกาศทั่วไป EB 3 ไตรมาส 4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 14:12:00 - 03 ก.ย. 2563
10 . ประกาศทั่วไป EB 21 ไตรมาส 4 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 10:18:00 - 03 ก.ย. 2563
11 . ประกาศทั่วไป EB 25 ไตรมาส4 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้... 10:09:00 - 03 ก.ย. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB 24 ไตรมาส 4 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤ... 10:05:00 - 03 ก.ย. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 22-23) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:54:00 - 03 ก.ย. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 21) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:51:00 - 03 ก.ย. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 19-20) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็ยปัจจุบัน 09:48:00 - 03 ก.ย. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 18) แผนต่างๆ 09:44:00 - 03 ก.ย. 2563
17 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 18) แผนภายใน 09:43:00 - 03 ก.ย. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 18) ประมาณการรายได้และค่่าใช้จ่าย 09:42:00 - 03 ก.ย. 2563
19 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 18) การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 09:41:00 - 03 ก.ย. 2563
20 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 16-17) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาวที่เป็นปัจจุบัน 09:38:00 - 03 ก.ย. 2563
21 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 15) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน. 09:32:00 - 03 ก.ย. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 14) การเปิดเผยข้อมูลข่วสารที่เป็นปัจจุบัน. 09:30:00 - 03 ก.ย. 2563
23 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 13) การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 09:27:00 - 03 ก.ย. 2563
24 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 11-12) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:25:00 - 03 ก.ย. 2563
25 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 6-10) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:20:00 - 03 ก.ย. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB 9 (ข้อ 1-5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:16:00 - 03 ก.ย. 2563
27 . ประกาศทั่วไป EB 17 ไตรมาส 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 18:34:00 - 02 ก.ย. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB 19 ไตรมาส 4 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ 18:21:00 - 02 ก.ย. 2563
29 . ประกาศทั่วไป EB 22 ไตรมาส 4 การประชุม หรือบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให... 18:17:00 - 02 ก.ย. 2563
30 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาส 4 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 18:11:00 - 02 ก.ย. 2563
31 . ประกาศทั่วไป EB 20 ไตรมาส 4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโบชน์ทับซ้อนในหน่วย... 16:56:00 - 02 ก.ย. 2563
32 . ประกาศทั่วไป EB 20 ไตรมาส 4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโบชน์ทับซ้อนในหน่วย... 16:56:00 - 02 ก.ย. 2563
33 . ประกาศทั่วไป EB 23 ไตรมาส 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 16:51:00 - 02 ก.ย. 2563
34 . ประกาศทั่วไป EB 18 ไตรมาส 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหย่วยงา... 16:42:00 - 02 ก.ย. 2563
35 . ประกาศทั่วไป EB 16 ไตรมาส 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 16:38:00 - 02 ก.ย. 2563
36 . ประกาศทั่วไป EB 5 ไตรมาส 4 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) 16:06:00 - 02 ก.ย. 2563
37 . ประกาศทั่วไป EB 6 ไตรมาส 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงกา ตามภารกิจห... 15:57:00 - 02 ก.ย. 2563
38 . ประกาศทั่วไป EB 7 ไตรมาส 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาสีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ... 15:50:00 - 02 ก.ย. 2563
39 . ประกาศทั่วไป EB 13 ไตรมาส 4 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯ 15:42:00 - 02 ก.ย. 2563
40 . ประกาศทั่วไป EB 15 ไตรมาส 4 การเผยแพร่เจำนงสุจริตของผู้บริหาร 15:32:00 - 02 ก.ย. 2563
41 . ประกาศทั่วไป EB 14 ไตรมาส 4 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ 15:24:00 - 02 ก.ย. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB 12 ไตรมาส 4 (ข้อ 14) หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้... 15:17:00 - 02 ก.ย. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB 2 ไตรมาส 4 (ข้อ 13) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปิดประกาศและปลดประกาศฯ 15:13:00 - 02 ก.ย. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB2 ไตรมาส 4 (ข้อ 12) แผนภายใน3 15:07:00 - 02 ก.ย. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB2 ไตรมาส 4 ข้อ 12) แผนภายใน2 15:06:00 - 02 ก.ย. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB2 ไตรมาส 4 (ข้อ 12) แผนภายใน1 15:04:00 - 02 ก.ย. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB2 ไตรมาส 4 (ข้อ 12) ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย 15:00:00 - 02 ก.ย. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB2 ไตรมาส 4 (ข้อ 12) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563 (แผนจัดซื้อวัส... 14:58:00 - 02 ก.ย. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB 2 ไตรมาส 4 (ข้อ 12) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563 (แผนจัดซื้อเว... 14:43:00 - 02 ก.ย. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB 2 ไตรมาส 4 (ข้อ 12) บันทึกข้ออนุญาตนำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ... 14:26:00 - 02 ก.ย. 2563
51 . ประกาศทั่วไป EB 2 ไตรมาส 4 (ข้อ 1-11) กำหมดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริ... 13:44:00 - 02 ก.ย. 2563
52 . ประกาศทั่วไป EB 11 ไตรมาส 4 รายงานการประเมินผลการแฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่า... 18:24:00 - 01 ก.ย. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB 10 ไตรมาส 4 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 18:03:00 - 01 ก.ย. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB1 ไตรมาส 4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 16:24:00 - 01 ก.ย. 2563
55 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อ... 10:20:00 - 31 ส.ค. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563 09:59:00 - 05 ส.ค. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน กรกฎาคม 256... 09:59:00 - 05 ส.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจำหน่ายซากครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบประมาณ 2562 17:58:00 - 16 ก.ค 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563 09:33:00 - 09 ก.ค 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:32:00 - 09 ก.ค 2563
61 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 ไตรมาส 3 (ข้อ 14) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 17:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
62 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 ไตรมาส 3 (ข้อ 16) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 17:23:00 - 08 มิ.ย. 2563
63 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 ไตรมาส 3 (ข้อ 16-17) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16:18:00 - 08 มิ.ย. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเครื่องดมยาสลบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14:18:00 - 08 มิ.ย. 2563
65 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB16 ไตรมาส 3 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการร้องเรีย... 13:45:00 - 08 มิ.ย. 2563
66 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB3 ไตรมาส 3 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 17:37:00 - 05 มิ.ย. 2563
67 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB3 ไตรมาส 3 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 17:35:00 - 05 มิ.ย. 2563
68 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 ไตรมาส 3 (ข้อ 18) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 17:22:00 - 05 มิ.ย. 2563
69 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 21) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 16:58:00 - 05 มิ.ย. 2563
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเด... 14:25:00 - 05 มิ.ย. 2563
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563 14:24:00 - 05 มิ.ย. 2563
72 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA BE4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่า... 14:20:00 - 05 มิ.ย. 2563
73 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่... 09:07:00 - 05 มิ.ย. 2563
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาเครื่องดมยาสลบฯ วงเงินงบประมาณ 1,700,000 บาท 15:49:00 - 28 พ.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB25 ไตรมาส 3 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจ... 17:27:00 - 27 พ.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 22-23) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 17:05:00 - 21 พ.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกฯ 10:30:00 - 19 พ.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB12 (1) หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 17:23:00 - 18 พ.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB21 ไตรมาส 3 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 09:20:00 - 18 พ.ค. 2563
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563 10:20:00 - 15 พ.ค. 2563
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง 14:23:00 - 14 พ.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 19:58:00 - 07 พ.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB8 ไตรมาส 3 (ข้อ 1-3) กำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อม... 19:31:00 - 07 พ.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 ไตรมาส 3 (ข้อ 13) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 17:20:00 - 07 พ.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB12 ไตรมาส 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป... 17:16:00 - 07 พ.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB8 (ข้อ 4) ไตรมาส 3 รายงานผลการติดตามการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวา... 17:12:00 - 07 พ.ค. 2563
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน เมษายน 2563 15:02:00 - 01 พ.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 ไตรมาส 3 (ข้อ 12 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแ... 16:25:00 - 23 ม.ย. 2563
89 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 14) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 13:54:00 - 23 ม.ย. 2563
90 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 13) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 13:52:00 - 23 ม.ย. 2563
91 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 แผนภายใน3) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเน... 13:48:00 - 23 ม.ย. 2563
92 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 แผนภายใน2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเน... 13:31:00 - 23 ม.ย. 2563
93 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 แผนภายใน1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเน... 13:25:00 - 23 ม.ย. 2563
94 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 ประมาณการรายได้และค่่าใช้จ่าย) การกำหนดมาตรการ กลไก หรื... 13:10:00 - 23 ม.ย. 2563
95 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 วัสดุสำนักงาน วัสดุทันตกรรม) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 13:08:00 - 23 ม.ย. 2563
96 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 วัสดุสำนักงาน วัสดุทันตกรรม) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 13:04:00 - 23 ม.ย. 2563
97 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 12 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์) การ... 12:02:00 - 23 ม.ย. 2563
98 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 11) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 11:50:00 - 23 ม.ย. 2563
99 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 10) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 11:44:00 - 23 ม.ย. 2563
100 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 9) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 11:42:00 - 23 ม.ย. 2563
101 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ 8) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 11:39:00 - 23 ม.ย. 2563
102 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ6-7) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 11:35:00 - 23 ม.ย. 2563
103 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB2 (ข้อ1-5) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการฯ 11:30:00 - 23 ม.ย. 2563
104 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB1 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 11:22:00 - 22 ม.ย. 2563
105 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำ... 09:23:00 - 13 ม.ย. 2563
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 และ ปี ... 09:41:00 - 09 ม.ย. 2563
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563 09:06:00 - 08 ม.ย. 2563
108 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำ... 09:02:00 - 27 มี.ค. 2563
109 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหล... 15:33:00 - 23 มี.ค. 2563
110 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 09:43:00 - 19 มี.ค. 2563
111 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB23 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 09:29:00 - 19 มี.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB22 รายงานการประชุมเพื่อให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้... 09:11:00 - 19 มี.ค. 2563
113 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 20:10:00 - 18 มี.ค. 2563
114 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 20:04:00 - 18 มี.ค. 2563
115 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB18 การเสริมสร้างวัฒนาธรรมและค่านิยมสุจริตฯ 20:00:00 - 18 มี.ค. 2563
116 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 19:49:00 - 17 มี.ค. 2563
117 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 19:47:00 - 16 มี.ค. 2563
118 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB13 (ข้อ 3-4 ) กำหมดมาตรการ กลไก หรือกางวางระบบในการบริหารผลการปฏิ... 19:03:00 - 16 มี.ค. 2563
119 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB13 (ข้อ 1 -2 ) สำเนาหนังสือพร้อมประกาศสำนักงานธารณสุขจังหวัดเพชรบู... 18:57:00 - 16 มี.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่า... 18:43:00 - 16 มี.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB10 แผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 18:24:00 - 16 มี.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB16 (ข้อ 5-7) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการร้องเรี... 13:42:00 - 13 มี.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB16 (ข้อ 3-4) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการร้องเรี... 13:39:00 - 13 มี.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB16 (ข้อ 1-2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการร้องเรี... 13:33:00 - 13 มี.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 19-20) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 16:50:00 - 12 มี.ค. 2563
126 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงา... 16:24:00 - 12 มี.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 18 แผนภายใน1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน 16:47:00 - 10 มี.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 18 วัสดุสำนักงาน วัสดุทันตกรรม) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่... 16:43:00 - 10 มี.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 18 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท... 16:41:00 - 10 มี.ค. 2563
130 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 18 ประมาณการรายได้และค่่าใช้จ่าย1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท... 16:34:00 - 10 มี.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 18 แผนต่างๆ2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16:33:00 - 10 มี.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 16-17) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16:22:00 - 10 มี.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 14) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16:12:00 - 10 มี.ค. 2563
134 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 15) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16:01:00 - 10 มี.ค. 2563
135 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 13) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (บีบ) 15:56:00 - 10 มี.ค. 2563
136 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 11-12) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 15:22:00 - 10 มี.ค. 2563
137 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 6-10) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 15:18:00 - 10 มี.ค. 2563
138 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB9 (ข้อ 1-5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 15:13:00 - 10 มี.ค. 2563
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 13:57:00 - 05 มี.ค. 2563
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเด... 13:54:00 - 05 มี.ค. 2563
141 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562 09:38:00 - 05 มี.ค. 2563
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด... 10:40:00 - 18 ก.พ. 2563
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2563 10:39:00 - 18 ก.พ. 2563
144 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13:40:00 - 30 ม.ค. 2563
145 . ประกาศรับสมัครงาน เลื่อนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันฯ ตำแหน่ง พน... 08:43:00 - 15 ม.ค. 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด... 16:24:00 - 06 ม.ค. 2563
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562 16:22:00 - 06 ม.ค. 2563
148 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงา... 08:44:00 - 06 ม.ค. 2563
149 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 17:13:00 - 21 ธ.ค. 2562
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด... 16:47:00 - 13 ธ.ค. 2562
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562 16:46:00 - 13 ธ.ค. 2562
152 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย... 08:51:00 - 28 พ.ย. 2562
153 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ (สอบข้อเขียนและสอบสั... 08:34:00 - 25 พ.ย. 2562
154 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB6 จัดประชุมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 17:06:00 - 21 พ.ย. 2562
155 . ประกาศทั่วไป หลักฐาน ITA EB5 จัดประชุมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 17:03:00 - 19 พ.ย. 2562
156 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓ ตำแหน่... 14:20:00 - 11 พ.ย. 2562
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562 16:09:00 - 05 พ.ย. 2562
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด... 15:20:00 - 05 พ.ย. 2562
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด... 10:51:00 - 07 ต.ค. 2562
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2562 10:50:00 - 07 ต.ค. 2562
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวด/ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความสูง ชน... 10:50:00 - 01 ต.ค. 2562
162 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลหนองไผ่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายว... 08:56:00 - 30 ก.ย. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:23:00 - 18 ก.ย. 2562
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด... 10:49:00 - 04 ก.ย. 2562
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 09:48:00 - 04 ก.ย. 2562
166 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักจิตวิทย... 08:50:00 - 02 ก.ย. 2562
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:48:00 - 14 ส.ค. 2562
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09:47:00 - 05 ส.ค. 2562
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 10:46:00 - 05 ก.ค 2562
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 เดือน มิถุนายน 2562 09:46:00 - 05 ก.ค 2562
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงค... 09:45:00 - 28 มิ.ย. 2562
172 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและ... 10:49:00 - 27 มิ.ย. 2562
173 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธา... 09:48:00 - 24 มิ.ย. 2562
174 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข... 09:45:00 - 18 มิ.ย. 2562
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและค... 09:44:00 - 14 มิ.ย. 2562
176 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ... 09:45:00 - 13 มิ.ย. 2562
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร1 เดือน พฤษภาคม 2562 09:44:00 - 13 มิ.ย. 2562
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการงบค่าเสื่อม เดือนพฤษภาคม 2562 09:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
179 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและ... 09:44:00 - 05 มิ.ย. 2562
180 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเ... 09:43:00 - 30 พ.ค. 2562
181 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภ... 09:41:00 - 21 พ.ค. 2562
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 11:26:00 - 10 พ.ค. 2562
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2562 10:26:00 - 10 พ.ค. 2562
184 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู... 09:40:00 - 03 พ.ค. 2562
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู... 09:25:00 - 03 พ.ค. 2562
186 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่... 09:39:00 - 19 ม.ย. 2562
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่... 09:24:00 - 19 ม.ย. 2562
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2562 ประจำเดือน มีนาคม 256... 09:23:00 - 09 ม.ย. 2562
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562 08:21:00 - 05 ม.ย. 2562
190 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ง... 10:38:00 - 15 มี.ค. 2562
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ง... 09:21:00 - 15 มี.ค. 2562
192 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561 09:37:00 - 06 มี.ค. 2562
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10:19:00 - 01 มี.ค. 2562
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:20:00 - 01 มี.ค. 2562
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) (เวชภัณฑ์... 09:19:00 - 01 มี.ค. 2562
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Flow Chart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีต่างๆ 09:18:00 - 27 ก.พ. 2562
197 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคาวรายว... 10:36:00 - 21 ก.พ. 2562
198 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน... 09:35:00 - 15 ก.พ. 2562
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 10:17:00 - 08 ก.พ. 2562
200 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ (คปสอ.หนองไผ่) ประจำปีงบประมาณ 2562 09:33:00 - 08 ก.พ. 2562
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:17:00 - 08 ก.พ. 2562
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 เวชภัณฑ์ยามิใช... 09:16:00 - 06 ก.พ. 2562
203 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงาน... 09:28:00 - 05 ก.พ. 2562
204 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายโรงพยาบาลสีขาว 09:29:00 - 25 ม.ค. 2562
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:15:00 - 09 ม.ค. 2562
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 10:15:00 - 28 ธ.ค. 2561
207 . ประกาศทั่วไป แผนทางการเงินปีงบประมาณ 2562 08:59:00 - 26 ธ.ค. 2561
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินส... 14:14:00 - 11 ธ.ค. 2561
209 . ประกาศทั่วไป แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินส... 08:58:00 - 11 ธ.ค. 2561
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:13:00 - 07 ธ.ค. 2561
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 09:12:00 - 30 พ.ย. 2561
212 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย... 08:57:00 - 20 พ.ย. 2561
213 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเรื่องรับสมัครคัดเลือกบ... 09:57:00 - 14 พ.ย. 2561
214 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 09:56:00 - 09 พ.ย. 2561
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 10:12:00 - 06 พ.ย. 2561
216 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ... 08:55:00 - 02 พ.ย. 2561
217 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลู... 09:55:00 - 26 ต.ค. 2561
218 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลหนองไผ่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา... 09:54:00 - 10 ต.ค. 2561
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 11:11:00 - 05 ต.ค. 2561
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 10:10:00 - 05 ต.ค. 2561
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 10:10:00 - 04 ก.ย. 2561
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 14:09:00 - 03 ก.ย. 2561
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (เวชภัณฑ์ยา) 10:08:00 - 03 ก.ย. 2561
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 10:08:00 - 01 ส.ค. 2561
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 10:07:00 - 01 ส.ค. 2561
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 10:06:00 - 04 ก.ค 2561
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 10:05:00 - 29 มิ.ย. 2561
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ (Infusion... 09:04:00 - 15 มิ.ย. 2561
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 10:04:00 - 05 มิ.ย. 2561
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ... 09:03:00 - 31 พ.ค. 2561
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือนเมษายน 2561 (สสอ.หนองไผ่) 11:02:00 - 30 พ.ค. 2561
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนว... 10:01:00 - 28 พ.ค. 2561
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผน เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 2... 10:00:00 - 16 พ.ค. 2561
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่อง X-Ray ขนาด 500 mA จำนวน 1 เครื่อง 09:00:00 - 08 พ.ค. 2561
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือนเมษายน 2561 13:59:00 - 04 พ.ค. 2561
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray ขนาด 500 mA จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 25... 10:58:00 - 11 ม.ย. 2561
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือร มีนาคม 2561 (เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา) 10:57:00 - 30 มี.ค. 2561
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1) 08:36:00 - 30 มี.ค. 2561
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง X-Ray ขนาด 500mA 13:50:00 - 28 มี.ค. 2561
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1) 10:48:00 - 02 มี.ค. 2561
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 (แบบ สขร.1) 09:45:00 - 05 ก.พ. 2561
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09:05:00 - 05 มิ.ย. 2560
โรงพยาบาลหนองไผ่ หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
E-mail : - โทร 056-781113 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :