หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว 14:57:00 - 01 ก.ค 2564
2 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง PCT ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง คบ. ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
4 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง คบ. ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
5 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง คบ. ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
6 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบิติงานปฐมภูมิ 2564 13:34:00 - 30 มิ.ย. 2564
7 . ประกาศทั่วไป ฟอร์มการปฏิบัติงานในรพ.สต. 19:55:00 - 28 มิ.ย. 2564
8 . ประกาศทั่วไป Flow การส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 18:51:00 - 28 มิ.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลการใช้ยา Warfarin 2564 18:23:00 - 28 มิ.ย. 2564
10 . ประกาศทั่วไป บัญชียาหลักแห่งชาติ 2563 17:08:00 - 28 มิ.ย. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อขายเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ... 09:24:00 - 19 ก.ย. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 09:23:00 - 19 ก.ย. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว 250 เมตร) 09:18:00 - 19 ก.ย. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุ 15:14:00 - 25 ก.ค 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล... 15:14:00 - 25 ก.ค 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ... 15:13:00 - 25 ก.ค 2562
17 . ประกาศทั่วไป กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:52:00 - 23 ก.ค 2562
18 . ประกาศทั่วไป cpg การใช้ Levoped 09:28:00 - 22 ก.ค 2562
19 . ประกาศทั่วไป แผนผังการรับบริการโรงพยาบาลสากเหล็ก ปีงบประมาณ 2562 17:25:00 - 18 ก.ค 2562
20 . ประกาศทั่วไป บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน ตค-มิย62 สากเหล็ก 17:16:00 - 10 ก.ค 2562
21 . ประกาศทั่วไป ใบกำหนดหน้าที่งาน(Job Description) 13:12:00 - 10 ก.ค 2562
22 . ประกาศทั่วไป โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง... 17:53:00 - 09 ก.ค 2562
23 . ประกาศทั่วไป โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสู 17:52:00 - 09 ก.ค 2562
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (... 08:47:00 - 05 ก.ค 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑... 08:45:00 - 05 ก.ค 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อ... 08:44:00 - 05 ก.ค 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑... 16:49:00 - 01 ก.ค 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อ... 16:48:00 - 01 ก.ค 2562
29 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 15:31:00 - 01 ก.ค 2562
30 . ประกาศทั่วไป รายงานการสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอสากเหล็ก ประจำป... 14:37:00 - 28 มิ.ย. 2562
31 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (EB12... 14:37:00 - 28 มิ.ย. 2562
32 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (EB9) 14:36:00 - 28 มิ.ย. 2562
33 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอสากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 (EB10) 14:36:00 - 28 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลสากเหล็ก เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์... 14:35:00 - 28 มิ.ย. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16:26:00 - 27 มิ.ย. 2562
36 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 15:31:00 - 31 พ.ค. 2562
37 . ประกาศทั่วไป LASA 09:22:00 - 31 พ.ค. 2562
38 . ประกาศทั่วไป แนวทางการสั่งใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยสูงอายุ 18:14:00 - 30 พ.ค. 2562
39 . ประกาศทั่วไป warfarin update 15:40:00 - 30 พ.ค. 2562
40 . ประกาศทั่วไป วิชาการ NSAIDs ห้ามใช้ในโรคไข้เลือดออก 14:11:00 - 27 พ.ค. 2562
41 . ประกาศทั่วไป บัญชียาและวัสดุเภสัชกรรม 2562 12:14:00 - 27 พ.ค. 2562
42 . ประกาศทั่วไป แนวทางการป้องกัน NSAID ซ้ำซ้อน 14:58:00 - 24 พ.ค. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ ปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก 14:59:00 - 14 พ.ค. 2562
44 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลสากเหล็ก 11:41:00 - 03 พ.ค. 2562
45 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลสากเหล็ก 11:39:00 - 03 พ.ค. 2562
46 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15:30:00 - 30 ม.ย. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ของโร... 13:49:00 - 23 ม.ย. 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ของโรงพยาบาล... 13:48:00 - 23 ม.ย. 2562
49 . ประกาศในหน่วยงาน มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 16:40:00 - 19 ม.ย. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ข... 14:34:00 - 19 ม.ย. 2562
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ของโรงพย... 14:31:00 - 19 ม.ย. 2562
52 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2562 14:12:00 - 05 ม.ย. 2562
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (PACS) 14:04:00 - 05 ม.ย. 2562
54 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 15:30:00 - 01 ม.ย. 2562
55 . ประกาศทั่วไป การส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 15:16:00 - 29 มี.ค. 2562
56 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 13:44:00 - 26 มี.ค. 2562
57 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ... 14:08:00 - 19 มี.ค. 2562
58 . ประกาศทั่วไป แผนการปฏิบัติการประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ธรรมาภิบาล 14:06:00 - 19 มี.ค. 2562
59 . ประกาศทั่วไป สรุปขั้นตอนการใช้รถยนต์ทางราชการ 14:05:00 - 19 มี.ค. 2562
60 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานครั้งที่ 1 และการรายงานการวิเคราะห์คว... 14:04:00 - 19 มี.ค. 2562
61 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสากเหล็ก 14:04:00 - 19 มี.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป แนวทางการให้โรงพยาบาลสากเหล็ก เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 14:02:00 - 19 มี.ค. 2562
63 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลภาษาสากเหล็ก ไม่ทนต่อการทุจริตประจำป... 14:01:00 - 18 มี.ค. 2562
64 . ประกาศในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุมโครงการปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต 13:27:00 - 01 มี.ค. 2562
65 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการประชุมแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต 13:26:00 - 01 มี.ค. 2562
66 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 15:29:00 - 28 ก.พ. 2562
67 . ประกาศทั่วไป ุคู่มือ greenandclean 15:44:00 - 20 ก.พ. 2562
68 . ประกาศทั่วไป ุรายการขยะมูลฝอย 15:43:00 - 20 ก.พ. 2562
69 . ประกาศในหน่วยงาน รายชื่อการใช้ warfarin 13:49:00 - 15 ก.พ. 2562
70 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสา... 15:11:00 - 05 ก.พ. 2562
71 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 13:46:00 - 05 ก.พ. 2562
72 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลสากเหล็ก เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร... 13:45:00 - 05 ก.พ. 2562
73 . ประกาศทั่วไป ล้างมือ 25621 08:40:00 - 01 ก.พ. 2562
74 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 15:29:00 - 31 ม.ค. 2562
75 . ประกาศทั่วไป RDU 2562 08:44:00 - 31 ม.ค. 2562
76 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มส่งต่อแพ้ยารพ.สากเหล็ก.doc 00:30:00 - 31 ม.ค. 2562
77 . ประกาศทั่วไป medication error and adr 23:33:00 - 30 ม.ค. 2562
78 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด 12:35:00 - 30 ม.ค. 2562
79 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้ป่วยใช้ยา warfarin 16:09:00 - 29 ม.ค. 2562
80 . ประกาศทั่วไป โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDU3 15:01:00 - 29 ม.ค. 2562
81 . ประกาศทั่วไป โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDU1 15:00:00 - 29 ม.ค. 2562
82 . ประกาศทั่วไป โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDU2 15:00:00 - 29 ม.ค. 2562
83 . ประกาศทั่วไป คู่มือวัคซีนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2561 14:34:00 - 29 ม.ค. 2562
84 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มอุณหภูมิห้องยา 11:52:00 - 29 ม.ค. 2562
85 . ประกาศทั่วไป หน้าปกสมุดบันทึกตุ้เย็น 11:52:00 - 29 ม.ค. 2562
86 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มอุณหภูมิตู้เย็น 11:51:00 - 29 ม.ค. 2562
87 . ประกาศทั่วไป ล้างมือ 2562 10:55:00 - 29 ม.ค. 2562
88 . ประกาศทั่วไป ขยะติดเชื้อปี 2562 10:54:00 - 29 ม.ค. 2562
89 . ประกาศทั่วไป ใบขอยืมยา 13:31:00 - 16 ม.ค. 2562
90 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 11:06:00 - 04 ม.ค. 2562
91 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลสากเหล็ก ว่าด้วยแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาแ... 11:05:00 - 04 ม.ค. 2562
92 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสากเหล็ก ประจำปี พ.ศ.... 11:04:00 - 04 ม.ค. 2562
93 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงานพัสดุ กลุ่มงานบร... 11:01:00 - 04 ม.ค. 2562
94 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 11:15:00 - 02 ม.ค. 2562
95 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 11:15:00 - 02 ม.ค. 2562
96 . ประกาศทั่วไป แผนจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09:54:00 - 02 ม.ค. 2562
97 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คปสอ. สากเหล็ก 16:01:00 - 28 ธ.ค. 2561
98 . ประกาศทั่วไป ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสากเหล็ก คุณธรรม และ ความโปร่งใส ในองค์กร 13:59:00 - 26 ธ.ค. 2561
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนวัสดุเภสัชกรม 2562 13:12:00 - 01 ต.ค. 2561
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนยา 2562 13:11:00 - 01 ต.ค. 2561
101 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย 16:00:00 - 03 ก.ย. 2561
102 . ประกาศทั่วไป คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:43:00 - 03 ก.ย. 2561
103 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ... 15:43:00 - 03 ก.ย. 2561
104 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการฯ โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:42:00 - 03 ก.ย. 2561
105 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตร... 15:42:00 - 03 ก.ย. 2561
106 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ อำเภอสาก... 15:41:00 - 03 ก.ย. 2561
107 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:41:00 - 03 ก.ย. 2561
108 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสากเหล็ก 15:40:00 - 03 ก.ย. 2561
109 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือตามภารกิจหลัก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 15:40:00 - 03 ก.ย. 2561
110 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:39:00 - 03 ก.ย. 2561
111 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1-3) 15:39:00 - 03 ก.ย. 2561
112 . ประกาศทั่วไป แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอสากเหล็ก 15:38:00 - 03 ก.ย. 2561
113 . ประกาศทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ อำเภอสากเหล็ก 15:36:00 - 03 ก.ย. 2561
114 . ประกาศทั่วไป CPG แพทย์แผนไทย 16:45:00 - 17 ก.ค 2561
115 . ประกาศทั่วไป ผังเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น 10:39:00 - 05 ก.ค 2561
116 . ประกาศทั่วไป การเก็บวัคซีนในตู้เย็น 10:38:00 - 05 ก.ค 2561
117 . ประกาศทั่วไป การใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไต 14:40:00 - 04 ก.ค 2561
118 . ประกาศทั่วไป ฉลากช่วยRDU 11:46:00 - 04 ก.ค 2561
119 . ประกาศทั่วไป ยาในหญิงตั้งครรภ์และยาให้นมบุตร 11:21:00 - 04 ก.ค 2561
120 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลแพ้ยา ท่าเยี่ยม 29062561 17:48:00 - 29 มิ.ย. 2561
121 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลแพ้ยา วังทับไทร 29062561 17:38:00 - 29 มิ.ย. 2561
122 . ประกาศทั่วไป ตัวอย่างฉลากช่วย 16:11:00 - 27 มิ.ย. 2561
123 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มบันทึกความคลาดเคลื่อน 15:32:00 - 27 มิ.ย. 2561
124 . ประกาศทั่วไป แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค 14:27:00 - 27 มิ.ย. 2561
125 . ประกาศทั่วไป สติกเกอร์แพ้ยา 13:46:00 - 27 มิ.ย. 2561
126 . ประกาศทั่วไป รายชื่ออบรม RDU 2 11:14:00 - 27 มิ.ย. 2561
127 . ประกาศทั่วไป รายชื่ออบรม RDU 11:13:00 - 27 มิ.ย. 2561
128 . ประกาศทั่วไป บัญชียารพ.สต. 10:44:00 - 27 มิ.ย. 2561
129 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะในรพ.สต. 10:44:00 - 27 มิ.ย. 2561
130 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้า... 09:51:00 - 27 มิ.ย. 2561
131 . ประกาศในหน่วยงาน pct 08:00:00 - 25 มิ.ย. 2561
132 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
133 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
134 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
135 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
136 . ประกาศทั่วไป ฟอร์มรายงานฉลาก prepack 16:50:00 - 11 มิ.ย. 2561
137 . ประกาศทั่วไป PTC คณะกรรมการเภสัชบำบัด 2 12:07:00 - 11 มิ.ย. 2561
138 . ประกาศทั่วไป drugcatalog11062561 11:35:00 - 11 มิ.ย. 2561
139 . ประกาศทั่วไป คำสั่งเภสัชกรรมและการบำบัด อำเภอสากเหล็ก 15:26:00 - 08 มิ.ย. 2561
140 . ประกาศทั่วไป สรุปกิจกรรมงาน RDU 15:23:00 - 08 มิ.ย. 2561
141 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลแพ้ยา 15:21:00 - 08 มิ.ย. 2561
142 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป๋็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 09:16:00 - 04 มิ.ย. 2561
143 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 15:58:00 - 25 พ.ค. 2561
144 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประ... 13:56:00 - 21 พ.ค. 2561
145 . ประกาศทั่วไป ระบบก๊าซทางการแพทย์ 18:53:00 - 17 พ.ค. 2561
146 . ประกาศทั่วไป การค้นหาความเสี่ยง 18:53:00 - 17 พ.ค. 2561
147 . ประกาศทั่วไป ตรวจสอบทางวิศวะกรรม 18:52:00 - 17 พ.ค. 2561
148 . ประกาศทั่วไป อัคคีภัย ระบายอากาศ ไอน้ำ 18:51:00 - 17 พ.ค. 2561
149 . ประกาศทั่วไป ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 18:50:00 - 17 พ.ค. 2561
150 . ประกาศทั่วไป การตรวจระบบสุขาภิบาล 18:49:00 - 17 พ.ค. 2561
151 . ประกาศทั่วไป ระบบระบายอากาศ 17:35:00 - 17 พ.ค. 2561
152 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดูแลและบริหารเวชภัณฑ์ 09:22:00 - 11 พ.ค. 2561
153 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาป้ายตา 10:48:00 - 07 พ.ค. 2561
154 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาเหน็บทวาร 10:47:00 - 07 พ.ค. 2561
155 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาหยอดตา 10:47:00 - 07 พ.ค. 2561
156 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาหยอดหู 10:47:00 - 07 พ.ค. 2561
157 . ประกาศทั่วไป ยาพ่นแบบ Accuhaler 10:46:00 - 07 พ.ค. 2561
158 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาเหน็บช่องคลอด 10:46:00 - 07 พ.ค. 2561
159 . ประกาศทั่วไป การผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง 10:46:00 - 07 พ.ค. 2561
160 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาพ่น MDI 10:44:00 - 07 พ.ค. 2561
161 . ประกาศทั่วไป คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับรพ.สต.update 64 14:54:00 - 04 พ.ค. 2561
162 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 11:23:00 - 03 พ.ค. 2561
163 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้ยาโรคเรื้อรังในรพ.สต. 20:22:00 - 01 พ.ค. 2561
164 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มส่งต่อแพ้ยารพ.สากเหล็ก 08:06:00 - 01 พ.ค. 2561
165 . ประกาศทั่วไป ยาที่ต้องป้องกันแสงโรงพยาบาลสากเหล็ก 07:41:00 - 01 พ.ค. 2561
166 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาในเด็กและยาเทคนิคพิเศษ 10:45:00 - 30 ม.ย. 2561
167 . ประกาศทั่วไป แนวทางการจัดการขยะ 10:25:00 - 30 ม.ย. 2561
168 . ประกาศทั่วไป การล้างมือให้ถูกวิธี 10:24:00 - 30 ม.ย. 2561
169 . ประกาศทั่วไป การดูแลรักษาภาวะไขมันผิดปกติ(DLP) 09:49:00 - 30 ม.ย. 2561
170 . ประกาศทั่วไป การรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 09:47:00 - 30 ม.ย. 2561
171 . ประกาศทั่วไป การรักษาผู้ป่วยโรคไต CKD 09:42:00 - 30 ม.ย. 2561
172 . ประกาศทั่วไป การรักษา Hypertension 09:33:00 - 30 ม.ย. 2561
173 . ประกาศทั่วไป การรักษาผู้ป่วยวัณโรค TB 09:14:00 - 30 ม.ย. 2561
174 . ประกาศทั่วไป เอกสารบรรยาย RDU 09:10:00 - 30 ม.ย. 2561
175 . ประกาศทั่วไป เอกสารประชุมวิชาการ RDU 08:35:00 - 30 ม.ย. 2561
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 15:26:00 - 23 ม.ย. 2561
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 15:25:00 - 23 ม.ย. 2561
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 15:25:00 - 23 ม.ย. 2561
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 15:24:00 - 23 ม.ย. 2561
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 15:22:00 - 23 ม.ย. 2561
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 15:19:00 - 23 ม.ย. 2561
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 14:55:00 - 23 ม.ย. 2561
183 . ประกาศทั่วไป คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) กระทรวงสา... 06:17:00 - 01 ม.ย. 2561
184 . ประกาศทั่วไป คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) กระทรวงสา... 06:17:00 - 01 ม.ย. 2561
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CEFTRlaxone INJ 1 g 15:30:00 - 23 ก.พ. 2561
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg 15:45:00 - 22 ก.พ. 2561
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simethicone drop, tolperisone ,verapamil 40 mg,tri... 15:42:00 - 22 ก.พ. 2561
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methotrexate 2.5 mg,Fluoxetine 20 mg,Sertaline 50 ... 15:40:00 - 22 ก.พ. 2561
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clobetasol 0.05% 5 g,Clotimazole cream 1% 5 g,Urea... 15:32:00 - 22 ก.พ. 2561
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Prednisolone 5 mg 15:41:00 - 21 ก.พ. 2561
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร ชาชงหญ้าหนวดแมว 15:46:00 - 20 ก.พ. 2561
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Phenytoin 50 mg,100 mg 15:25:00 - 20 ก.พ. 2561
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Phenytoin 50 mg,100 mg 15:25:00 - 20 ก.พ. 2561
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Napoxen 250 mg,Cetirizine 10 mg,Domperidone 10 mg 15:20:00 - 16 ก.พ. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SOD BICARBONATE 300 mg. 15:17:00 - 16 ก.พ. 2561
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Coal Tar Cream 50 g,Coal Tar Shampoo 120 ml 15:13:00 - 16 ก.พ. 2561
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ml 15:11:00 - 16 ก.พ. 2561
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nss irrigate D-5-n/2,D-5-S 1000 Ml 15:09:00 - 14 ก.พ. 2561
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dimenhydrinate inj, ranitidine inj, triamcinolone ... 15:05:00 - 14 ก.พ. 2561
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg 11:44:00 - 14 ก.พ. 2561
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา morphine inj 15:03:00 - 13 ก.พ. 2561
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simethicone tab และ amoxicillin +calvulanic acid 11:47:00 - 13 ก.พ. 2561
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา colchicine 0.6 mg,Glipizide 5 mg 11:45:00 - 13 ก.พ. 2561
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา budesonide MDI,Salbutamol MDI,BERODUAL MDI 11:30:00 - 13 ก.พ. 2561
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9 รายการ 11:28:00 - 13 ก.พ. 2561
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Griseofluvin 500 mg 11:27:00 - 13 ก.พ. 2561
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Domperidone syrup,Hyoscine syrup,clotrimazole vag ... 11:24:00 - 13 ก.พ. 2561
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dextrometrophan 15 mg 11:23:00 - 13 ก.พ. 2561
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 21 รายการ 11:20:00 - 13 ก.พ. 2561
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CPM 4 mg,Cyproheptadine 4 mg,Glyceryl guaicolate 4... 11:21:00 - 12 ก.พ. 2561
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Betahistin 6 mg และ Methimazole 10:54:00 - 12 ก.พ. 2561
212 . ประกาศในหน่วยงาน โปรแกรม Eclaim Export 14:51:00 - 11 ก.พ. 2561
213 . ประกาศทั่วไป เอกสารการประชุมวัคซีน 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 13:20:00 - 11 ก.พ. 2561
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา FLUOXETIN 20 mg,Sertaline 50 mg,Omeprazole 20 mg 11:19:00 - 09 ก.พ. 2561
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาคุมชนิดฉีด และ Gemfibrozil 600 mg 11:16:00 - 09 ก.พ. 2561
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา amiodarone inj และ adenosine inj 11:15:00 - 09 ก.พ. 2561
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Losartan 50 mg 10:52:00 - 02 ก.พ. 2561
218 . ประกาศทั่วไป ตารางออกตรวจ NCD 19:33:00 - 01 ก.พ. 2561
219 . ประกาศทั่วไป โครงการรับบริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยาฝ่ายเภสัชกรรมรพ.สากเหล็ก 11:07:00 - 01 ก.พ. 2561
220 . ประกาศทั่วไป งานแพทย์แผนไทยจะเปิดให้บริการนวดประคบ พอกเข่า 10:45:00 - 01 ก.พ. 2561
221 . ประกาศทั่วไป งานแพทย์แผนไทยจะเปิดให้บริการบ่งต้อด้วยหนามหวาย 20:18:00 - 31 ม.ค. 2561
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexamethazole inj vitamin b complex inj tramadol i... 11:21:00 - 30 ม.ค. 2561
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg และ MTV syrup 10:44:00 - 30 ม.ค. 2561
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ชาชงหญ้าดอกขาว 10:37:00 - 30 ม.ค. 2561
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methydopa 250 mg 12:25:00 - 26 ม.ค. 2561
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cetirizine 10 mg 11:23:00 - 26 ม.ค. 2561
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา D-10-N/2 1000 ml D-5-S/2 1000 ml D-5-S/2 500 ml 10:16:00 - 23 ม.ค. 2561
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Beradual Nebule 0.5/1.25 mg 10:14:00 - 12 ม.ค. 2561
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา แก้ไอมะขามป้อม ขนาด 60 ml 14:06:00 - 11 ม.ค. 2561
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Proctocedyl suppo 10:04:00 - 11 ม.ค. 2561
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyoscine 10 mg/5 ml และ Ibuprofen syrup 15:03:00 - 10 ม.ค. 2561
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ranitdine 150 mg 11:10:00 - 10 ม.ค. 2561
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Roxithomycine 150 mg Doxycycline 100 mg Flunarizin... 10:08:00 - 10 ม.ค. 2561
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 1000 ml 10:56:00 - 09 ม.ค. 2561
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diazepam 10 mg inj Artane 2 mg tab aminophylline 1... 09:52:00 - 08 ม.ค. 2561
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา verapamil 40 mg amiloride+HCTZ Triamcinolone lotio... 13:50:00 - 05 ม.ค. 2561
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ลูกประคบสมุนไพร 13:46:00 - 05 ม.ค. 2561
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา salicylic acid 15 ml 13:44:00 - 05 ม.ค. 2561
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diclofenac inj dimenhydrinate inj Triamcinolone in... 07:47:00 - 05 ม.ค. 2561
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Co-trimoxazole syrup และ hydroxyzine 10 mg tab 14:43:00 - 04 ม.ค. 2561
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ceftriaxone inj และ Omeprazole inj 10:28:00 - 04 ม.ค. 2561
242 . ประกาศทั่วไป ภาพกิจกรรม 14:49:00 - 26 ธ.ค. 2560
243 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:46:00 - 26 ธ.ค. 2560
244 . ประกาศทั่วไป การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:17:00 - 26 ธ.ค. 2560
245 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด... 14:11:00 - 26 ธ.ค. 2560
246 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสากเหล็ก 13:59:00 - 26 ธ.ค. 2560
247 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสโรงพยาบาลสากเหล็ก 13:58:00 - 26 ธ.ค. 2560
248 . ประกาศทั่วไป ประชุมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 13:58:00 - 26 ธ.ค. 2560
249 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 13:54:00 - 26 ธ.ค. 2560
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Poly-oph และ chloramphenical ear drop 09:26:00 - 25 ธ.ค. 2560
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dicloxacillin syrup tramadol inj. Dexamethazone in... 09:19:00 - 22 ธ.ค. 2560
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tetranus antitoxin 10:17:00 - 20 ธ.ค. 2560
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Isodil 5 mg และ Prazosin 2 mg 13:14:00 - 18 ธ.ค. 2560
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 5 g และ Ketoclonazole 200 mg 11:12:00 - 13 ธ.ค. 2560
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Setaline 50 mg และ floxetine 20 mg 11:09:00 - 08 ธ.ค. 2560
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Alcohol 95% 450 ml Amonia spirit 450 ml ยาแคปซูลเถ... 09:05:00 - 08 ธ.ค. 2560
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10%d-n/2 1000 ml D-5-W 100 ml NSS 100 ml 09:03:00 - 08 ธ.ค. 2560
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Urea cream 50 g 10:53:00 - 06 ธ.ค. 2560
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Benzyl benzoate 25% 60 ml และ Amonia spirit 450 ml 10:00:00 - 06 ธ.ค. 2560
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Potassium chloride 240 ml 08:59:00 - 06 ธ.ค. 2560
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lubricating gel 10:57:00 - 04 ธ.ค. 2560
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ranitidine 150 mg tab 10:48:00 - 23 พ.ย. 2560
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Furosemide 20 mg/2ml hyoscine 20 mg/ml และ adenali... 08:50:00 - 21 พ.ย. 2560
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acetylcisteine 200 mg และ salbutamol soltion 20 ml 14:14:00 - 20 พ.ย. 2560
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Multivitamin syrup และ Salbutamol syrup 08:44:00 - 20 พ.ย. 2560
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Morphine inj.และ Pethidine inj. 11:13:00 - 17 พ.ย. 2560
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simethicone tab 20:09:00 - 15 พ.ย. 2560
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Propylthiouracil 50 mg 09:10:00 - 15 พ.ย. 2560
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาคุมชนิดฉีด 14:07:00 - 14 พ.ย. 2560
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาหยอดตา 13:05:00 - 13 พ.ย. 2560
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 5 g 20:04:00 - 10 พ.ย. 2560
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg,Metoclopamide 10 mg,Prazosin ... 19:37:00 - 09 พ.ย. 2560
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SWI 10 ml และ NSS 5 ml 15:15:00 - 08 พ.ย. 2560
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา tramadol inj,Dexamethazole inj 19:57:00 - 03 พ.ย. 2560
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lorazepam 0.5 mg, Albendazole 200 mg,Doxazosin 2 m... 13:38:00 - 02 พ.ย. 2560
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Griseofluvin 500 mg 11:44:00 - 01 พ.ย. 2560
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg 16:41:00 - 31 ต.ค. 2560
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา levothyroxine 100 mcg และ betahistine 6 mg 14:45:00 - 31 ต.ค. 2560
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 500 ml และ NSS 1000 ml 14:50:00 - 27 ต.ค. 2560
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methydopa 250 mg 15:47:00 - 25 ต.ค. 2560
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dimenhydrinate inj และ Diclofenac inj 19:28:00 - 17 ต.ค. 2560
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dextrometrophan 15 mg 19:32:00 - 13 ต.ค. 2560
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 5 g 19:24:00 - 10 ต.ค. 2560
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg และ MTV syrup 18:29:00 - 10 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : klungsaklek@gmail.com โทร 056695042 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :