หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว 14:57:00 - 01 ก.ค 2564
2 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง PCT ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง คบ. ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
4 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง คบ. ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
5 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง คบ. ระดับอำเภอ 13:41:00 - 30 มิ.ย. 2564
6 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบิติงานปฐมภูมิ 2564 13:34:00 - 30 มิ.ย. 2564
7 . ประกาศทั่วไป ฟอร์มการปฏิบัติงานในรพ.สต. 19:55:00 - 28 มิ.ย. 2564
8 . ประกาศทั่วไป Flow การส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 18:51:00 - 28 มิ.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลการใช้ยา Warfarin 2564 18:23:00 - 28 มิ.ย. 2564
10 . ประกาศทั่วไป บัญชียาหลักแห่งชาติ 2563 17:08:00 - 28 มิ.ย. 2564
11 . ประกาศทั่วไป กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:52:00 - 23 ก.ค 2562
12 . ประกาศทั่วไป cpg การใช้ Levoped 09:28:00 - 22 ก.ค 2562
13 . ประกาศทั่วไป แผนผังการรับบริการโรงพยาบาลสากเหล็ก ปีงบประมาณ 2562 17:25:00 - 18 ก.ค 2562
14 . ประกาศทั่วไป บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน ตค-มิย62 สากเหล็ก 17:16:00 - 10 ก.ค 2562
15 . ประกาศทั่วไป ใบกำหนดหน้าที่งาน(Job Description) 13:12:00 - 10 ก.ค 2562
16 . ประกาศทั่วไป โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง... 17:53:00 - 09 ก.ค 2562
17 . ประกาศทั่วไป โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสู 17:52:00 - 09 ก.ค 2562
18 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 15:31:00 - 01 ก.ค 2562
19 . ประกาศทั่วไป รายงานการสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอสากเหล็ก ประจำป... 14:37:00 - 28 มิ.ย. 2562
20 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (EB12... 14:37:00 - 28 มิ.ย. 2562
21 . ประกาศทั่วไป ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (EB9) 14:36:00 - 28 มิ.ย. 2562
22 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายอำเภอสากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 (EB10) 14:36:00 - 28 มิ.ย. 2562
23 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลสากเหล็ก เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์... 14:35:00 - 28 มิ.ย. 2562
24 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 15:31:00 - 31 พ.ค. 2562
25 . ประกาศทั่วไป LASA 09:22:00 - 31 พ.ค. 2562
26 . ประกาศทั่วไป แนวทางการสั่งใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยสูงอายุ 18:14:00 - 30 พ.ค. 2562
27 . ประกาศทั่วไป warfarin update 15:40:00 - 30 พ.ค. 2562
28 . ประกาศทั่วไป วิชาการ NSAIDs ห้ามใช้ในโรคไข้เลือดออก 14:11:00 - 27 พ.ค. 2562
29 . ประกาศทั่วไป บัญชียาและวัสดุเภสัชกรรม 2562 12:14:00 - 27 พ.ค. 2562
30 . ประกาศทั่วไป แนวทางการป้องกัน NSAID ซ้ำซ้อน 14:58:00 - 24 พ.ค. 2562
31 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลสากเหล็ก 11:41:00 - 03 พ.ค. 2562
32 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลสากเหล็ก 11:39:00 - 03 พ.ค. 2562
33 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15:30:00 - 30 ม.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2562 14:12:00 - 05 ม.ย. 2562
35 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 15:30:00 - 01 ม.ย. 2562
36 . ประกาศทั่วไป การส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 15:16:00 - 29 มี.ค. 2562
37 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 13:44:00 - 26 มี.ค. 2562
38 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ... 14:08:00 - 19 มี.ค. 2562
39 . ประกาศทั่วไป แผนการปฏิบัติการประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ธรรมาภิบาล 14:06:00 - 19 มี.ค. 2562
40 . ประกาศทั่วไป สรุปขั้นตอนการใช้รถยนต์ทางราชการ 14:05:00 - 19 มี.ค. 2562
41 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานครั้งที่ 1 และการรายงานการวิเคราะห์คว... 14:04:00 - 19 มี.ค. 2562
42 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสากเหล็ก 14:04:00 - 19 มี.ค. 2562
43 . ประกาศทั่วไป แนวทางการให้โรงพยาบาลสากเหล็ก เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 14:02:00 - 19 มี.ค. 2562
44 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลภาษาสากเหล็ก ไม่ทนต่อการทุจริตประจำป... 14:01:00 - 18 มี.ค. 2562
45 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 15:29:00 - 28 ก.พ. 2562
46 . ประกาศทั่วไป ุคู่มือ greenandclean 15:44:00 - 20 ก.พ. 2562
47 . ประกาศทั่วไป ุรายการขยะมูลฝอย 15:43:00 - 20 ก.พ. 2562
48 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสา... 15:11:00 - 05 ก.พ. 2562
49 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 13:46:00 - 05 ก.พ. 2562
50 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลสากเหล็ก เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร... 13:45:00 - 05 ก.พ. 2562
51 . ประกาศทั่วไป ล้างมือ 25621 08:40:00 - 01 ก.พ. 2562
52 . ประกาศทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 15:29:00 - 31 ม.ค. 2562
53 . ประกาศทั่วไป RDU 2562 08:44:00 - 31 ม.ค. 2562
54 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มส่งต่อแพ้ยารพ.สากเหล็ก.doc 00:30:00 - 31 ม.ค. 2562
55 . ประกาศทั่วไป medication error and adr 23:33:00 - 30 ม.ค. 2562
56 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด 12:35:00 - 30 ม.ค. 2562
57 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้ป่วยใช้ยา warfarin 16:09:00 - 29 ม.ค. 2562
58 . ประกาศทั่วไป โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDU3 15:01:00 - 29 ม.ค. 2562
59 . ประกาศทั่วไป โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDU1 15:00:00 - 29 ม.ค. 2562
60 . ประกาศทั่วไป โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDU2 15:00:00 - 29 ม.ค. 2562
61 . ประกาศทั่วไป คู่มือวัคซีนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2561 14:34:00 - 29 ม.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มอุณหภูมิห้องยา 11:52:00 - 29 ม.ค. 2562
63 . ประกาศทั่วไป หน้าปกสมุดบันทึกตุ้เย็น 11:52:00 - 29 ม.ค. 2562
64 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มอุณหภูมิตู้เย็น 11:51:00 - 29 ม.ค. 2562
65 . ประกาศทั่วไป ล้างมือ 2562 10:55:00 - 29 ม.ค. 2562
66 . ประกาศทั่วไป ขยะติดเชื้อปี 2562 10:54:00 - 29 ม.ค. 2562
67 . ประกาศทั่วไป ใบขอยืมยา 13:31:00 - 16 ม.ค. 2562
68 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 11:06:00 - 04 ม.ค. 2562
69 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลสากเหล็ก ว่าด้วยแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาแ... 11:05:00 - 04 ม.ค. 2562
70 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสากเหล็ก ประจำปี พ.ศ.... 11:04:00 - 04 ม.ค. 2562
71 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงานพัสดุ กลุ่มงานบร... 11:01:00 - 04 ม.ค. 2562
72 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 11:15:00 - 02 ม.ค. 2562
73 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 11:15:00 - 02 ม.ค. 2562
74 . ประกาศทั่วไป แผนจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09:54:00 - 02 ม.ค. 2562
75 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คปสอ. สากเหล็ก 16:01:00 - 28 ธ.ค. 2561
76 . ประกาศทั่วไป ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสากเหล็ก คุณธรรม และ ความโปร่งใส ในองค์กร 13:59:00 - 26 ธ.ค. 2561
77 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย 16:00:00 - 03 ก.ย. 2561
78 . ประกาศทั่วไป คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:43:00 - 03 ก.ย. 2561
79 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ... 15:43:00 - 03 ก.ย. 2561
80 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการฯ โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:42:00 - 03 ก.ย. 2561
81 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตร... 15:42:00 - 03 ก.ย. 2561
82 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ อำเภอสาก... 15:41:00 - 03 ก.ย. 2561
83 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:41:00 - 03 ก.ย. 2561
84 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสากเหล็ก 15:40:00 - 03 ก.ย. 2561
85 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือตามภารกิจหลัก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 15:40:00 - 03 ก.ย. 2561
86 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสากเหล็ก 15:39:00 - 03 ก.ย. 2561
87 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1-3) 15:39:00 - 03 ก.ย. 2561
88 . ประกาศทั่วไป แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอสากเหล็ก 15:38:00 - 03 ก.ย. 2561
89 . ประกาศทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ อำเภอสากเหล็ก 15:36:00 - 03 ก.ย. 2561
90 . ประกาศทั่วไป CPG แพทย์แผนไทย 16:45:00 - 17 ก.ค 2561
91 . ประกาศทั่วไป ผังเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น 10:39:00 - 05 ก.ค 2561
92 . ประกาศทั่วไป การเก็บวัคซีนในตู้เย็น 10:38:00 - 05 ก.ค 2561
93 . ประกาศทั่วไป การใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไต 14:40:00 - 04 ก.ค 2561
94 . ประกาศทั่วไป ฉลากช่วยRDU 11:46:00 - 04 ก.ค 2561
95 . ประกาศทั่วไป ยาในหญิงตั้งครรภ์และยาให้นมบุตร 11:21:00 - 04 ก.ค 2561
96 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลแพ้ยา ท่าเยี่ยม 29062561 17:48:00 - 29 มิ.ย. 2561
97 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลแพ้ยา วังทับไทร 29062561 17:38:00 - 29 มิ.ย. 2561
98 . ประกาศทั่วไป ตัวอย่างฉลากช่วย 16:11:00 - 27 มิ.ย. 2561
99 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มบันทึกความคลาดเคลื่อน 15:32:00 - 27 มิ.ย. 2561
100 . ประกาศทั่วไป แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค 14:27:00 - 27 มิ.ย. 2561
101 . ประกาศทั่วไป สติกเกอร์แพ้ยา 13:46:00 - 27 มิ.ย. 2561
102 . ประกาศทั่วไป รายชื่ออบรม RDU 2 11:14:00 - 27 มิ.ย. 2561
103 . ประกาศทั่วไป รายชื่ออบรม RDU 11:13:00 - 27 มิ.ย. 2561
104 . ประกาศทั่วไป บัญชียารพ.สต. 10:44:00 - 27 มิ.ย. 2561
105 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะในรพ.สต. 10:44:00 - 27 มิ.ย. 2561
106 . ประกาศทั่วไป ฟอร์มรายงานฉลาก prepack 16:50:00 - 11 มิ.ย. 2561
107 . ประกาศทั่วไป PTC คณะกรรมการเภสัชบำบัด 2 12:07:00 - 11 มิ.ย. 2561
108 . ประกาศทั่วไป drugcatalog11062561 11:35:00 - 11 มิ.ย. 2561
109 . ประกาศทั่วไป คำสั่งเภสัชกรรมและการบำบัด อำเภอสากเหล็ก 15:26:00 - 08 มิ.ย. 2561
110 . ประกาศทั่วไป สรุปกิจกรรมงาน RDU 15:23:00 - 08 มิ.ย. 2561
111 . ประกาศทั่วไป ฐานข้อมูลแพ้ยา 15:21:00 - 08 มิ.ย. 2561
112 . ประกาศทั่วไป ระบบก๊าซทางการแพทย์ 18:53:00 - 17 พ.ค. 2561
113 . ประกาศทั่วไป การค้นหาความเสี่ยง 18:53:00 - 17 พ.ค. 2561
114 . ประกาศทั่วไป ตรวจสอบทางวิศวะกรรม 18:52:00 - 17 พ.ค. 2561
115 . ประกาศทั่วไป อัคคีภัย ระบายอากาศ ไอน้ำ 18:51:00 - 17 พ.ค. 2561
116 . ประกาศทั่วไป ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 18:50:00 - 17 พ.ค. 2561
117 . ประกาศทั่วไป การตรวจระบบสุขาภิบาล 18:49:00 - 17 พ.ค. 2561
118 . ประกาศทั่วไป ระบบระบายอากาศ 17:35:00 - 17 พ.ค. 2561
119 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดูแลและบริหารเวชภัณฑ์ 09:22:00 - 11 พ.ค. 2561
120 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาป้ายตา 10:48:00 - 07 พ.ค. 2561
121 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาเหน็บทวาร 10:47:00 - 07 พ.ค. 2561
122 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาหยอดตา 10:47:00 - 07 พ.ค. 2561
123 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาหยอดหู 10:47:00 - 07 พ.ค. 2561
124 . ประกาศทั่วไป ยาพ่นแบบ Accuhaler 10:46:00 - 07 พ.ค. 2561
125 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาเหน็บช่องคลอด 10:46:00 - 07 พ.ค. 2561
126 . ประกาศทั่วไป การผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง 10:46:00 - 07 พ.ค. 2561
127 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาพ่น MDI 10:44:00 - 07 พ.ค. 2561
128 . ประกาศทั่วไป คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับรพ.สต.update 64 14:54:00 - 04 พ.ค. 2561
129 . ประกาศทั่วไป คู่มือการใช้ยาโรคเรื้อรังในรพ.สต. 20:22:00 - 01 พ.ค. 2561
130 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มส่งต่อแพ้ยารพ.สากเหล็ก 08:06:00 - 01 พ.ค. 2561
131 . ประกาศทั่วไป ยาที่ต้องป้องกันแสงโรงพยาบาลสากเหล็ก 07:41:00 - 01 พ.ค. 2561
132 . ประกาศทั่วไป การใช้ยาในเด็กและยาเทคนิคพิเศษ 10:45:00 - 30 ม.ย. 2561
133 . ประกาศทั่วไป แนวทางการจัดการขยะ 10:25:00 - 30 ม.ย. 2561
134 . ประกาศทั่วไป การล้างมือให้ถูกวิธี 10:24:00 - 30 ม.ย. 2561
135 . ประกาศทั่วไป การดูแลรักษาภาวะไขมันผิดปกติ(DLP) 09:49:00 - 30 ม.ย. 2561
136 . ประกาศทั่วไป การรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 09:47:00 - 30 ม.ย. 2561
137 . ประกาศทั่วไป การรักษาผู้ป่วยโรคไต CKD 09:42:00 - 30 ม.ย. 2561
138 . ประกาศทั่วไป การรักษา Hypertension 09:33:00 - 30 ม.ย. 2561
139 . ประกาศทั่วไป การรักษาผู้ป่วยวัณโรค TB 09:14:00 - 30 ม.ย. 2561
140 . ประกาศทั่วไป เอกสารบรรยาย RDU 09:10:00 - 30 ม.ย. 2561
141 . ประกาศทั่วไป เอกสารประชุมวิชาการ RDU 08:35:00 - 30 ม.ย. 2561
142 . ประกาศทั่วไป คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) กระทรวงสา... 06:17:00 - 01 ม.ย. 2561
143 . ประกาศทั่วไป คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) กระทรวงสา... 06:17:00 - 01 ม.ย. 2561
144 . ประกาศทั่วไป เอกสารการประชุมวัคซีน 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 13:20:00 - 11 ก.พ. 2561
145 . ประกาศทั่วไป ตารางออกตรวจ NCD 19:33:00 - 01 ก.พ. 2561
146 . ประกาศทั่วไป โครงการรับบริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยาฝ่ายเภสัชกรรมรพ.สากเหล็ก 11:07:00 - 01 ก.พ. 2561
147 . ประกาศทั่วไป งานแพทย์แผนไทยจะเปิดให้บริการนวดประคบ พอกเข่า 10:45:00 - 01 ก.พ. 2561
148 . ประกาศทั่วไป งานแพทย์แผนไทยจะเปิดให้บริการบ่งต้อด้วยหนามหวาย 20:18:00 - 31 ม.ค. 2561
149 . ประกาศทั่วไป ภาพกิจกรรม 14:49:00 - 26 ธ.ค. 2560
150 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:46:00 - 26 ธ.ค. 2560
151 . ประกาศทั่วไป การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:17:00 - 26 ธ.ค. 2560
152 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด... 14:11:00 - 26 ธ.ค. 2560
153 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสากเหล็ก 13:59:00 - 26 ธ.ค. 2560
154 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสโรงพยาบาลสากเหล็ก 13:58:00 - 26 ธ.ค. 2560
155 . ประกาศทั่วไป ประชุมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 13:58:00 - 26 ธ.ค. 2560
156 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 13:54:00 - 26 ธ.ค. 2560
โรงพยาบาลสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : klungsaklek@gmail.com โทร 056695042 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :