หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

16 ก.ค 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560

25 มิ.ย. 2560


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

25 มิ.ย. 2560


เภสัชกรโกวิท สีหาคม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการระบบยา
ตัวชี้วัดหน่วยงาน/ทีม
ความเสี่ยงสำคัญ
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
คำสั่ง/นโยบายด้านยา
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน
จดหมายข่าวทางยา
รวมแบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
E-mail : - โทร 042-769023 โทรสาร 042-769123
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : เภสัชกรสมผล สังขะวรรณ
 HosThai.com